Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
Dlatego też nie można od nich żądać, aby ponownie płaciły za element pomocy, o którym
mowa
.

They could not therefore be asked to repay the aid element
in question
.
Dlatego też nie można od nich żądać, aby ponownie płaciły za element pomocy, o którym
mowa
.

They could not therefore be asked to repay the aid element
in question
.

...być przypisane państwu oraz że powinny być uznawane za pomoc mogącą osiągnąć 100 % kwoty, o której
mowa
.

...state resources and attributable to the state and that it must be regarded as aid that may amount
to
up
to
100 % of the relevant amount.
Przekształcenie długu w kapitał wykazuje, że PSDD finansowane są za pomocą środków państwowych i że mogą być przypisane państwu oraz że powinny być uznawane za pomoc mogącą osiągnąć 100 % kwoty, o której
mowa
.

The conversion of the debt into capital shows that the PSDD is financed through state resources and attributable to the state and that it must be regarded as aid that may amount
to
up
to
100 % of the relevant amount.

...z uwagi na nadmierny wpływ, jaki one wywierają lub mogą wywierać na liczebność gatunków, o których
mowa
.

The various means, devices or methods of large-scale or non-selective capture or killing and hunting with certain forms of transport must be banned because of the excessive pressure which they exert...
Należy zakazać różnych środków, urządzeń lub metod nieselektywnego lub prowadzonego na dużą skalę chwytania lub zabijania oraz zakazać polowania z wykorzystaniem pewnych rodzajów transportu, z uwagi na nadmierny wpływ, jaki one wywierają lub mogą wywierać na liczebność gatunków, o których
mowa
.

The various means, devices or methods of large-scale or non-selective capture or killing and hunting with certain forms of transport must be banned because of the excessive pressure which they exert or may exert on the numbers of the species concerned.

O kontynuowaniu tego rodzaju wzorców nie może być
mowy
.

Continuing these patterns is not an option.
O kontynuowaniu tego rodzaju wzorców nie może być
mowy
.

Continuing these patterns is not an option.

...[… „na rzecz”] SNCF, spółki macierzystej SeaFrance, „dogodne elementy” w ramach zakupów, o których
mowa
.

However, France acknowledges having provided [… ‘to’] GdF and [… ‘to’] SNCF, the parent company of SeaFrance, special back-up conditions for the relevant purchases.
Jednakże Francja przyznaje, że wniosła [… „na rzecz”] GdF i [… „na rzecz”] SNCF, spółki macierzystej SeaFrance, „dogodne elementy” w ramach zakupów, o których
mowa
.

However, France acknowledges having provided [… ‘to’] GdF and [… ‘to’] SNCF, the parent company of SeaFrance, special back-up conditions for the relevant purchases.

...informacji dotyczących struktury własności i działalności przedsiębiorstwa handlowego, o którym
mowa
.

Furthermore, on the Commission’s further enquiry request, it did not provide any detailed and verifiable information on the ownership and activities of the trading company in question within the...
Komisja wystosowała kolejne zapytanie, ale wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie żadnych szczegółowych i nadających się do weryfikacji informacji dotyczących struktury własności i działalności przedsiębiorstwa handlowego, o którym
mowa
.

Furthermore, on the Commission’s further enquiry request, it did not provide any detailed and verifiable information on the ownership and activities of the trading company in question within the deadline set.

...związanych z wykonaniem budżetu, organom wymienionym w art. 54 ust. 2 rozporządzenia, o którym
mowa
.

The Commission may, within the limits established in Article 54 of Regulation (EC) No 1605/2002, decide to entrust tasks of public authority, and in particular budget implementation tasks to the...
Komisja może, w granicach ustalonych w art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1605/2002, zdecydować o powierzeniu zadań władzy publicznej, w szczególności zadań związanych z wykonaniem budżetu, organom wymienionym w art. 54 ust. 2 rozporządzenia, o którym
mowa
.

The Commission may, within the limits established in Article 54 of Regulation (EC) No 1605/2002, decide to entrust tasks of public authority, and in particular budget implementation tasks to the bodies listed in Article 54(2) of said Regulation.

...wszelkie informacje dostarczone we wniosku o MET w lokalach przedsiębiorstw, o których
mowa
.

...necessary and verified information submitted in the MET claim at the premises of the companies in
question
.
Komisja zgromadziła wszelkie niezbędne informacje, które uznała za potrzebne, i zweryfikowała wszelkie informacje dostarczone we wniosku o MET w lokalach przedsiębiorstw, o których
mowa
.

The Commission sought all information deemed necessary and verified information submitted in the MET claim at the premises of the companies in
question
.

...gospodarczą, przemysłową, handlową lub zawodową lub dotyczących operacji handlowych, o których tam
mowa
.

...to keep confidential any trade, business, commercial or professional secret or any trade process
referred to
therein.
Organ przekazujący informacje zobowiązuje organ państwa trzeciego otrzymujący je do zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę gospodarczą, przemysłową, handlową lub zawodową lub dotyczących operacji handlowych, o których tam
mowa
.

The authority supplying such information shall require the authority in the third country receiving the information to keep confidential any trade, business, commercial or professional secret or any trade process
referred to
therein.

...przemysł wspólnotowy o zamiarze przedłużenia zawieszenia środków antydumpingowych, o których
mowa
.

...the Community industry of its intention to extend the suspension of the anti-dumping measures
in question
.
Zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego Komisja poinformowała przemysł wspólnotowy o zamiarze przedłużenia zawieszenia środków antydumpingowych, o których
mowa
.

Pursuant to Article 14(4) of the basic Regulation, the Commission has informed the Community industry of its intention to extend the suspension of the anti-dumping measures
in question
.

Odległość „a” jest równa długości synchronicznego wahadła, o którym
mowa
.

The distance ‘a’ is equal to the length of the synchronous pendulum under consideration.
Odległość „a” jest równa długości synchronicznego wahadła, o którym
mowa
.

The distance ‘a’ is equal to the length of the synchronous pendulum under consideration.

Odległość „a” jest równa długości synchronicznego wahadła, o którym
mowa
.

The distance "a" is equal to the length of the synchronous pendulum under consideration.
Odległość „a” jest równa długości synchronicznego wahadła, o którym
mowa
.

The distance "a" is equal to the length of the synchronous pendulum under consideration.

...środki ograniczające ryzyko lub alternatywną lokalizację dla prowadzenia działalności, o której
mowa
.

...consideration should be given to risk mitigation measures or alternative siting of the activity
in question
.
Przed podjęciem decyzji o odmowie zatwierdzenia należy wziąć pod uwagę środki ograniczające ryzyko lub alternatywną lokalizację dla prowadzenia działalności, o której
mowa
.

Before deciding to refuse an authorisation, consideration should be given to risk mitigation measures or alternative siting of the activity
in question
.

...(sekcja 4.2 niniejszego formularza zgłoszeniowego zawiera wykaz kategorii badawczych, o których
mowa
).

In order to verify that the planned aid will induce the aid recipient to change its behaviour so that it increases its level of R&D&I, the Commission requires an evaluation for the research...
Dla sprawdzenia, czy planowana pomoc skłoni przedsiębiorstwa do zmiany zachowań w taki sposób, aby zintensyfikować działalność w zakresie badań, rozwoju i innowacji, Komisja wymaga przedłożenia oceny dotyczącej kategorii badawczych, w których jej zdaniem wymóg efektu zachęty nie został automatycznie spełniony (sekcja 4.2 niniejszego formularza zgłoszeniowego zawiera wykaz kategorii badawczych, o których
mowa
).

In order to verify that the planned aid will induce the aid recipient to change its behaviour so that it increases its level of R&D&I, the Commission requires an evaluation for the research categories in which it considers that the incentive effect is not automatically met (listed in Section 4.2 of this notification form).

...określone w art. 5 ust. 1–3 w odniesieniu do wszystkich organizacji producentów, o których
mowa
;

the proposals
referred
to in Article 5(1), (2) and (3), for each producer organisation concerned;
propozycje określone w art. 5 ust. 1–3 w odniesieniu do wszystkich organizacji producentów, o których
mowa
;

the proposals
referred
to in Article 5(1), (2) and (3), for each producer organisation concerned;

...Trybunał Obrachunkowy o wszelkich komentarzach, jakie pragnie dodać względem uwag, o których
mowa
.

...within which to inform the Court of Auditors of any comments it wishes to make on the observations
in question
.
Komisja w terminie dwóch i pół miesiąca zawiadamia Trybunał Obrachunkowy o wszelkich komentarzach, jakie pragnie dodać względem uwag, o których
mowa
.

The Commission shall have two-and-a half months within which to inform the Court of Auditors of any comments it wishes to make on the observations
in question
.

...artykułu – tytuł, na którego mocy osoba jest uprawniona do korzystania z prawa, o którym
mowa
.

Where the application is made by any other person
referred
to in Article 2(2)(b) authorised to use one of the rights
referred
to in Article 2(1)(a), (b) and (c) of the basic Regulation, in addition...
Gdy wniosek jest składany przez każdą inną osobę wymienioną w art. 2 ust. 2 lit. b) uprawnioną do korzystania z któregokolwiek z praw przewidzianych w art. 2 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia podstawowego, poza dowodami przewidzianymi w lit. a) niniejszego artykułu – tytuł, na którego mocy osoba jest uprawniona do korzystania z prawa, o którym
mowa
.

Where the application is made by any other person
referred
to in Article 2(2)(b) authorised to use one of the rights
referred
to in Article 2(1)(a), (b) and (c) of the basic Regulation, in addition to the proof required under point (a) of this Article, the document by virtue of which the person is authorised to use the right in
question
.

...każdym przypadku przedsięwzięłoby, nawet przy braku pomocy, część działań szkoleniowych, o których
mowa
.

It is therefore highly probable that VCG would have undertaken some of these training activities anyway, even without aid.
W konsekwencji jest wysoce prawdopodobne, że VCG w każdym przypadku przedsięwzięłoby, nawet przy braku pomocy, część działań szkoleniowych, o których
mowa
.

It is therefore highly probable that VCG would have undertaken some of these training activities anyway, even without aid.

szczegóły pozwalające na identyfikację działek rolniczych, o których
mowa
;

particulars permitting identification of the agricultural parcels concerned;
szczegóły pozwalające na identyfikację działek rolniczych, o których
mowa
;

particulars permitting identification of the agricultural parcels concerned;

...nowy typ produktu, chociaż nie podlega środkom, jest w rzeczywistości częścią produktu, o którym
mowa
.

Although not subject to the measures, the applicant claimed that the new product type is in fact a part of the product concerned.
Wnioskodawca twierdził, iż nowy typ produktu, chociaż nie podlega środkom, jest w rzeczywistości częścią produktu, o którym
mowa
.

Although not subject to the measures, the applicant claimed that the new product type is in fact a part of the product concerned.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich