Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
...ograniczania ryzyka obejmujące możliwą alternatywną lokalizację prowadzenia działalności, o której
mowa
.

...shall be given to risk-mitigation measures, including possible alternative siting of the activity
in question
.
Jednak przed podjęciem decyzji o odmówieniu wydania zatwierdzenia należy rozważyć środki ograniczania ryzyka obejmujące możliwą alternatywną lokalizację prowadzenia działalności, o której
mowa
.

However, before a decision to refuse authorisation is taken, consideration shall be given to risk-mitigation measures, including possible alternative siting of the activity
in question
.

...w nich kwota pomocy przewyższa maksymalną kwotę określoną dla indywidualnego przetargu, o którym
mowa
.

...rejected if the aid proposed is more than the maximum amount fixed for the individual invitation
to
tender concerned.
Oferty przetargowe odrzuca się, jeżeli proponowana w nich kwota pomocy przewyższa maksymalną kwotę określoną dla indywidualnego przetargu, o którym
mowa
.

Tenders shall be rejected if the aid proposed is more than the maximum amount fixed for the individual invitation
to
tender concerned.

...zebranych w (oznaczenie Unii lub nazwa państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, o którym
mowa
)”.

If the olives have been harvested in a Member State or third country other than that in which the mill where the oil was extracted from the olives is situated, the designation of origin shall contain...
Jeśli oliwki zebrane w państwie członkowskim lub państwie trzecim innym niż to, w którym znajduje się tłocznia, w której oliwa została uzyskana z oliwek, oznaczenie pochodzenia zawiera następujący tekst: „oliwa z oliwek (najwyższej jakości) z pierwszego tłoczenia otrzymana w (oznaczenie Unii lub nazwa państwa członkowskiego, o którym mowa) z oliwek zebranych w (oznaczenie Unii lub nazwa państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, o którym
mowa
)”.

If the olives have been harvested in a Member State or third country other than that in which the mill where the oil was extracted from the olives is situated, the designation of origin shall contain the following wording: ‘(extra) virgin olive oil obtained in (the Union or the name of the Member State concerned) from olives harvested in (the Union or the name of the Member State or third country concerned)’.

„AKTY PRAWNE, O KTÓRYCH
MOWA

‘ACTS
REFERRED TO
„AKTY PRAWNE, O KTÓRYCH
MOWA

‘ACTS
REFERRED TO

Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:
Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:

...Mikkeli zrezygnowało z dążenia do windykacji należności, czyli gdyby umorzyło długi, o których
mowa
.

...City of Mikkeli abandoned to pursue the collection of the debts, that is if it waived the debts
in question
.
Stałoby się tak w sytuacji, gdyby miasto Mikkeli zrezygnowało z dążenia do windykacji należności, czyli gdyby umorzyło długi, o których
mowa
.

This would be the case if the City of Mikkeli abandoned to pursue the collection of the debts, that is if it waived the debts
in question
.

...mogą napotkać trudności w przeprowadzeniu natychmiastowego zniszczenia zwierząt, o których
mowa
.

Therefore, certain Member States may have difficulties
to
proceed with the immediate destruction of the animals concerned.
W związku z powyższym niektóre państwa członkowskie mogą napotkać trudności w przeprowadzeniu natychmiastowego zniszczenia zwierząt, o których
mowa
.

Therefore, certain Member States may have difficulties
to
proceed with the immediate destruction of the animals concerned.

...sektora oliwek ustanowionych przez dane Państwo Członkowskie na obszarze regionalnym, o którym
mowa
;

the general quality of the programme and its consistency with the goals and priorities of the olive sector in the regional area concerned, as laid down by the Member State;
ogólna jakość programu i jego spójność z punktu widzenia celów i priorytetów sektora oliwek ustanowionych przez dane Państwo Członkowskie na obszarze regionalnym, o którym
mowa
;

the general quality of the programme and its consistency with the goals and priorities of the olive sector in the regional area concerned, as laid down by the Member State;

Wymogi dotyczące słuchu i
mowy

Hearing and speaking requirements
Wymogi dotyczące słuchu i
mowy

Hearing and speaking requirements

Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:
Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:

...stworzyć struktury dla każdego przypadku dostosowane do szczególnych cech obszaru badań, o którym
mowa
.

...on a case-by-case basis so that they address the particular characteristics of the research area
in question
.
Należy zatem stworzyć struktury dla każdego przypadku dostosowane do szczególnych cech obszaru badań, o którym
mowa
.

Accordingly, structures must be designed on a case-by-case basis so that they address the particular characteristics of the research area
in question
.

...artykułu – tytuł, na którego mocy osoba jest uprawniona do korzystania z prawa, o którym
mowa
.

Where the application is made by any other person
referred
to in Article 2(2)(b) authorised to use one of the rights
referred
to in Article 2(1)(a), (b) and (c) of the basic Regulation, in addition...
Gdy wniosek jest składany przez każdą inną osobę wymienioną w art. 2 ust. 2 lit. b) uprawnioną do korzystania z któregokolwiek z praw przewidzianych w art. 2 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia podstawowego, poza dowodami przewidzianymi w lit. a) niniejszego artykułu – tytuł, na którego mocy osoba jest uprawniona do korzystania z prawa, o którym
mowa
.

Where the application is made by any other person
referred
to in Article 2(2)(b) authorised to use one of the rights
referred
to in Article 2(1)(a), (b) and (c) of the basic Regulation, in addition to the proof required under point (a) of this Article, the document by virtue of which the person is authorised to use the right in
question
;

...jednego członka EIG (zgrupowania interesów) pociąga z mocy prawa rozwiązanie GIE, o którym
mowa
.

The bankruptcy of a member of an IGE automatically leads
to
the dissolution of the IGE
in question
.
W rzeczywistości bowiem upadłość jednego członka EIG (zgrupowania interesów) pociąga z mocy prawa rozwiązanie GIE, o którym
mowa
.

The bankruptcy of a member of an IGE automatically leads
to
the dissolution of the IGE
in question
.

...publicznych kontaktów pomiędzy organami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za dziedziny, o których
mowa
.

The LNE was also authorised, as and when requested by the Ministries, to study on their behalf the test methods for drawing up regulations and standards and to issue quality certificates. Its tasks...
Upoważniono je również do „przeanalizowania, na rzecz i na wniosek ministerstw, metod badawczych koniecznych do opracowania rozporządzeń i norm”, jak również do „wydawania świadectw kwalifikacyjnych” i zapewnienia w imieniu władz publicznych kontaktów pomiędzy organami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za dziedziny, o których
mowa
.

The LNE was also authorised, as and when requested by the Ministries, to study on their behalf the test methods for drawing up regulations and standards and to issue quality certificates. Its tasks also included liaising on the public authorities’ behalf with the international bodies responsible for these areas.

...beneficjentowi w momencie zawarcia transakcji wywozowej podlegającej programowi, o którym
mowa
.

In this regard, it was considered that the benefit is conferred on the recipient at the point in time when an export transaction is made under this scheme.
Uznano, że korzyść jest przyznawana beneficjentowi w momencie zawarcia transakcji wywozowej podlegającej programowi, o którym
mowa
.

In this regard, it was considered that the benefit is conferred on the recipient at the point in time when an export transaction is made under this scheme.

...część terytorium kraju powinna kwalifikować się w trybie normalnym do objęcia pomocą, o której
mowa
.

Furthermore, only a small part of the national territory should normally qualify for the aid in
question
.
Ponadto jedynie niewielka część terytorium kraju powinna kwalifikować się w trybie normalnym do objęcia pomocą, o której
mowa
.

Furthermore, only a small part of the national territory should normally qualify for the aid in
question
.

...Państwa Członkowskie muszą dostosować swoje systemy zarządzania systemami pomocy, o których
mowa
.

...in the process of calculating the amount of the direct payments, certain Member States need
to
adapt their systems for the administration of the aid schemes concerned.
W wyniku zmiany sekwencji obliczania zmniejszenia płatności w procesie obliczania kwoty płatności bezpośrednich niektóre Państwa Członkowskie muszą dostosować swoje systemy zarządzania systemami pomocy, o których
mowa
.

As a result of the change in the sequence of calculation of the reductions in the process of calculating the amount of the direct payments, certain Member States need
to
adapt their systems for the administration of the aid schemes concerned.

...należy dokładnie określić pojęcie „beneficjentów” lub „końcowych odbiorców” środków, o których
mowa
.

...in this scheme, the concepts of ‘beneficiaries’ and ‘final recipients’ of the measure need
to
be clarified.
W celu zapewnienia bardziej jednolitej realizacji tego działania w uczestniczących Państwach Członkowskich, należy dokładnie określić pojęcie „beneficjentów” lub „końcowych odbiorców” środków, o których
mowa
.

In order to ensure more standardised implementation in the Member States participating in this scheme, the concepts of ‘beneficiaries’ and ‘final recipients’ of the measure need
to
be clarified.

...należy dokładnie określić pojęcie „beneficjentów” lub „końcowych odbiorców” środków, o których
mowa
.

...in this scheme, the concepts of ‘beneficiaries’ and ‘final recipients’ of the measure need
to
be clarified.
W celu zapewnienia bardziej jednolitej realizacji tego działania w uczestniczących państwach członkowskich należy dokładnie określić pojęcie „beneficjentów” lub „końcowych odbiorców” środków, o których
mowa
.

In order to ensure more standardised implementation in the Member States participating in this scheme, the concepts of ‘beneficiaries’ and ‘final recipients’ of the measure need
to
be clarified.

...i finansowych zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym
mowa
.

The aid should not exceed the sum of technical and financial costs recorded in the Community during the fishing year proceeding the year in question.
Kwota pomocy nie powinna przekraczać sumy kosztów technicznych i finansowych zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym
mowa
.

The aid should not exceed the sum of technical and financial costs recorded in the Community during the fishing year proceeding the year in question.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich