Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
...przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem wywożonego przez przedsiębiorstwa, o których
mowa
.

A definitive anti-dumping duty should therefore be imposed forthwith on imports of the product concerned exported to the Community by the companies concerned.
Należy zatem niezwłocznie nałożyć ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem wywożonego przez przedsiębiorstwa, o których
mowa
.

A definitive anti-dumping duty should therefore be imposed forthwith on imports of the product concerned exported to the Community by the companies concerned.

...przedstawienia uwag w sprawie pomocy, w odniesieniu do której Komisja wszczęła procedurę, o której
mowa
.

On 9 September 2002, the Commission received comments from the representatives of Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A., a direct competitor of Hellenic Shipyards, in response to the...
W dniu 9 września 2002 r. Komisja otrzymała uwagi od przedstawicieli Elefsis Shipbuilding & Industrial Enterprises SA, bezpośredniego konkurenta Hellenic Shipyards w odpowiedzi na obwieszczenie Komisji zachęcające zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie pomocy, w odniesieniu do której Komisja wszczęła procedurę, o której
mowa
.

On 9 September 2002, the Commission received comments from the representatives of Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A., a direct competitor of Hellenic Shipyards, in response to the Commission’s notice inviting interested parties to submit comments on the aid in respect of which the Commission initiated the procedure at issue.

...z zastosowaniem środków przejściowych, przy założeniu zażądania zniesienia systemu, o którym
mowa
.

...such as might justify the adoption of transitional measures should it ask that the scheme
in question
be abolished.
Równocześnie wezwała Luksemburg oraz strony zainteresowane do przedstawienia swoich uwag dotyczących ewentualnego wystąpienia uzasadnionych oczekiwań beneficjentów związanych z zastosowaniem środków przejściowych, przy założeniu zażądania zniesienia systemu, o którym
mowa
.

It also invited Luxembourg and interested third parties to submit their comments on the possible existence of a legitimate expectation on the part of beneficiaries such as might justify the adoption of transitional measures should it ask that the scheme
in question
be abolished.

...było stwierdzić, że żaden produkt importowany nie został obłożony opłatą parafiskalną o której
mowa
.

...procedure, it could therefore be concluded that no imported products were or had been subject
to
the parafiscal charges concerned
in
this case.
Na etapie procedury dochodzenia można więc było stwierdzić, że żaden produkt importowany nie został obłożony opłatą parafiskalną o której
mowa
.

At the stage of the examination procedure, it could therefore be concluded that no imported products were or had been subject
to
the parafiscal charges concerned
in
this case.

...personelu wojskowego zasad oddelegowania ustalonych w niniejszej decyzji lub o których w niej
mowa
.

...authorities any violation by a military staff member on secondment of the Rules set out or
referred to
in this Decision.
Dyrektor Naczelny Agencji może poinformować władze krajowe o wszelkich naruszeniach przez członka personelu wojskowego zasad oddelegowania ustalonych w niniejszej decyzji lub o których w niej
mowa
.

The Chief Executive of the Agency may bring to the attention of national authorities any violation by a military staff member on secondment of the Rules set out or
referred to
in this Decision.

czyści się i odkaża pomieszczenie, o którym
mowa
;

the unit concerned shall be cleaned and disinfected;
czyści się i odkaża pomieszczenie, o którym
mowa
;

the unit concerned shall be cleaned and disinfected;

czyści się i odkaża pomieszczenie, o którym
mowa
;

the unit concerned shall be cleaned and disinfected;
czyści się i odkaża pomieszczenie, o którym
mowa
;

the unit concerned shall be cleaned and disinfected;

...raz” nie stanowi podstaw do sprzeciwienia się wydaniu pozwolenia na udzielenie pomocy, o której
mowa
.

In conclusion, in the circumstances of the present case, the Commission considers that the one time, last time criterion is not a bar to the notified aid being authorised.
W związku z tym, wziąwszy pod uwagę okoliczności tego konkretnego przypadku, Komisja uważa, że kryterium „pierwszy i ostatni raz” nie stanowi podstaw do sprzeciwienia się wydaniu pozwolenia na udzielenie pomocy, o której
mowa
.

In conclusion, in the circumstances of the present case, the Commission considers that the one time, last time criterion is not a bar to the notified aid being authorised.

...należących do pracowników, w taki sposób, że z tych środków zostało pokryte zobowiązanie, o którym
mowa
”.

ETVA did not take out injunctions in order to recover the amount owed by each of the 2000 employees because, realistically, there was no chance of bringing any such action to a successful conclusion...
ETVA nie wystąpił jednak z powództwem w celu odzyskania kwoty należnej od każdego z 2000 pracowników, ponieważ nie było realnych szans na doprowadzenie do pomyślnego zakończenia żadnej z takich spraw […]. Zamiast angażować się w skomplikowane, czasochłonne, kosztowne i ostatecznie bezskuteczne procedury sądowe w celu zaspokojenia swoich roszczeń […], ETVA zrealizował zastaw na niezapłaconych akcjach i zaspokoił swoje roszczenia ze środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do pracowników, w taki sposób, że z tych środków zostało pokryte zobowiązanie, o którym
mowa
”.

ETVA did not take out injunctions in order to recover the amount owed by each of the 2000 employees because, realistically, there was no chance of bringing any such action to a successful conclusion […].

...stosowania art. 3 ust. 4 niniejszego rozporządzenia oraz w sprawie kontroli i ilości, o których
mowa
.

where applicable, a report on the application of Article 3(4) of this Regulation and on the controls and quantities concerned.
jeżeli ma to zastosowanie, sprawozdanie dotyczące stosowania art. 3 ust. 4 niniejszego rozporządzenia oraz w sprawie kontroli i ilości, o których
mowa
.

where applicable, a report on the application of Article 3(4) of this Regulation and on the controls and quantities concerned.

...odnośny wpis dotyczący Republiki Mołdowy w wykazie zawartym w załączniku do decyzji, o której
mowa
.

The relevant entry for the Republic of Moldova should therefore be deleted from the list in the annex to that Decision.
W związku z tym należy skreślić odnośny wpis dotyczący Republiki Mołdowy w wykazie zawartym w załączniku do decyzji, o której
mowa
.

The relevant entry for the Republic of Moldova should therefore be deleted from the list in the annex to that Decision.

...postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do środków pomocy, o których
mowa
.

By letter of 23 November 2005, the Commission informed Poland that it had decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty in respect of those measures.
Pismem z dnia 23 listopada 2005 r. Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do środków pomocy, o których
mowa
.

By letter of 23 November 2005, the Commission informed Poland that it had decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty in respect of those measures.

...ust. 1 nie będą uwzględniane wskaźniki, które mogłyby mieć wpływ na wysokość kwot, o których tam
mowa
.

...purposes of paragraph 1, weightings shall be disregarded, which could affect the various amounts
in question
.
Do celów ust. 1 nie będą uwzględniane wskaźniki, które mogłyby mieć wpływ na wysokość kwot, o których tam
mowa
.

For the purposes of paragraph 1, weightings shall be disregarded, which could affect the various amounts
in question
.

...jeżeli Komisja nie podjęła szczególnych środków zgodnie z ust. 3 artykułu, o którym
mowa
.

...the entry into force of this Regulation, unless the Commission has taken special measures pursuant
to
paragraph 3 of this Article.
Pozwolenia wydawane są dwunastego dnia roboczego po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli Komisja nie podjęła szczególnych środków zgodnie z ust. 3 artykułu, o którym
mowa
.

Licences shall be issued on the twelfth working day following the entry into force of this Regulation, unless the Commission has taken special measures pursuant
to
paragraph 3 of this Article.

...jeżeli Komisja nie podjęła szczególnych środków zgodnie z ust. 3 artykułu, o którym
mowa
.

...the entry into force of this Regulation, unless the Commission has taken special measures pursuant
to
paragraph 3 of this Article.
Pozwolenia wydawane są dwunastego dnia roboczego po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli Komisja nie podjęła szczególnych środków zgodnie z ust. 3 artykułu, o którym
mowa
.

Licences shall be issued on the 12th working day following the entry into force of this Regulation, unless the Commission has taken special measures pursuant
to
paragraph 3 of this Article.

...do zapewnienia tego, by NEC, DMA i JV były w stanie samodzielnie świadczyć usługi, o których
mowa
.

...limited to those needed to enable the NEC, DMA and the JV themselves to provide the services in
question
, may be maintained.
Zerwanie stosunków zostanie przeprowadzone zasadniczo po upływie okresu przejściowego, w ciągu którego mogą zostać utrzymane stosunki umowne ściśle określone i ograniczone do tych, które są niezbędne do zapewnienia tego, by NEC, DMA i JV były w stanie samodzielnie świadczyć usługi, o których
mowa
.

These links will in principle be terminated after a transitional period during which particular contractual links, limited to those needed to enable the NEC, DMA and the JV themselves to provide the services in
question
, may be maintained.

...w ogólnym interesie gospodarczym, były najczęściej ujemne pomimo przyznania pomocy, o której tutaj
mowa
.

...economic interest, have more often than not shown a loss despite the granting of the aid in
question
.
Od 1993 r. wyniki sektora publicznego, to znaczy działalności związanej ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym, były najczęściej ujemne pomimo przyznania pomocy, o której tutaj
mowa
.

Since 1993, the results of the public sector, i.e. activities covered by services of general economic interest, have more often than not shown a loss despite the granting of the aid in
question
.

...postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do środków pomocy, o których
mowa
.

By letter of 23 November 2005, the Commission informed Poland that it had decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty in respect of the aid.
Pismem z dnia 23 listopada 2005 r. Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do środków pomocy, o których
mowa
.

By letter of 23 November 2005, the Commission informed Poland that it had decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty in respect of the aid.

...Komisja wielokrotnie zwracała się do Irlandii, Francji i Włoch o zgłoszenie środków, o których
mowa
.

...adopted, the Commission had repeatedly invited Ireland, France and Italy to notify the measures
in question
.
Ponadto zanim decyzja 2001/224/WE została przyjęta, Komisja wielokrotnie zwracała się do Irlandii, Francji i Włoch o zgłoszenie środków, o których
mowa
.

In addition, before Decision 2001/224/EC was adopted, the Commission had repeatedly invited Ireland, France and Italy to notify the measures
in question
.

...uczestnictwo Irlandii i/lub Zjednoczonego Królestwa przyczyni się do wykonania działań, o których
mowa
.

...participation of Ireland and/or the United Kingdom contributes to the achievement of the activity
in
question.
Podejmując decyzję Zarząd rozważa, czy uczestnictwo Irlandii i/lub Zjednoczonego Królestwa przyczyni się do wykonania działań, o których
mowa
.

In its decision, the Management Board shall consider if the participation of Ireland and/or the United Kingdom contributes to the achievement of the activity
in
question.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich