Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
...lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku zajmował się on wywozem do USA sera, o którym
mowa
;

the applicant submits documentary evidence to the competent authority of the Member State in which the application is lodged that he has been established for at least three years in the new Member...
wnioskodawca przedstawi właściwym organom w Państwie Członkowskim, w którym składa wniosek, dokumenty zaświadczające, że jego przedsiębiorstwo od co najmniej trzech lat ma siedzibę w danym nowym Państwie Członkowskim i w każdym z trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku zajmował się on wywozem do USA sera, o którym
mowa
;

the applicant submits documentary evidence to the competent authority of the Member State in which the application is lodged that he has been established for at least three years in the new Member States and has exported the cheese in question to the USA in each of the three calendar years prior to lodging the application;

...lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku zajmował się on wywozem do USA sera, o którym
mowa
;

the applicant submits to the competent authority of the Member State in which the application is lodged documentary evidence that he has been established for at least three years in the new Member...
wnioskodawca przedstawi właściwym władzom w Państwie Członkowskim, w którym składa wniosek, dokumenty zaświadczające, że jego przedsiębiorstwo od co najmniej trzech lat ma siedzibę w danym nowym Państwie Członkowskim i w każdym z trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku zajmował się on wywozem do USA sera, o którym
mowa
;

the applicant submits to the competent authority of the Member State in which the application is lodged documentary evidence that he has been established for at least three years in the new Member States and has exported the cheese in question to the USA during each of the three calendar years prior to lodging the application,

...za trzeci i czwarty kwartał nie zostały złożone w ramach systemu sprawozdawczości, o którym
mowa
.

Reports for the third and fourth quarter have not been received within the framework of the reporting system.
Natomiast sprawozdania za trzeci i czwarty kwartał nie zostały złożone w ramach systemu sprawozdawczości, o którym
mowa
.

Reports for the third and fourth quarter have not been received within the framework of the reporting system.

...przedsiębiorstwa działające na rynku Wspólnoty ten rynek zdominowały w zakresie, o którym
mowa
.

Furthermore, many smaller companies produce magnesia bricks in the Community, including some steel companies themselves, and no evidence was provided during the investigation of how the large players...
Ponadto we Wspólnocie wiele małych przedsiębiorstw zajmuje się produkcją cegieł magnezytowych, również przedsiębiorstwa produkujące stal wytwarzają cegły magnezytowe we własnym zakresie, a w toku dochodzenia nie przedstawiono żadnych dowodów na to, jakiej wielkości przedsiębiorstwa działające na rynku Wspólnoty ten rynek zdominowały w zakresie, o którym
mowa
.

Furthermore, many smaller companies produce magnesia bricks in the Community, including some steel companies themselves, and no evidence was provided during the investigation of how the large players on the Community market have dominated the market to the extent claimed.

...ilość wskazaną w licencji, uiszcza opłatę za ilość przekraczającą ilość maksymalną, o której
mowa
.

...any maximum quantity indicated in its licence, it shall pay a fee for the quantity in excess
to
the maximum quantity indicated in its licence.
Jeśli statek przekroczy maksymalną ilość wskazaną w licencji, uiszcza opłatę za ilość przekraczającą ilość maksymalną, o której
mowa
.

In the case where a vessel exceeds any maximum quantity indicated in its licence, it shall pay a fee for the quantity in excess
to
the maximum quantity indicated in its licence.

Z tego tytułu program pomocy zgodny jest z rozporządzeniem, o którym
mowa
.

In this respect, the scheme contained a
reference to
the abovementioned Regulation.
Z tego tytułu program pomocy zgodny jest z rozporządzeniem, o którym
mowa
.

In this respect, the scheme contained a
reference to
the abovementioned Regulation.

...w tym także opis głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, o którym/ych
mowa
.

Please give as much information as possible, including a description of the main activities of the firm(s) concerned.
Proszę podać jak największą ilość informacji, w tym także opis głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, o którym/ych
mowa
.

Please give as much information as possible, including a description of the main activities of the firm(s) concerned.

...w tym także opis głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, o którym/ych
mowa
.

Please give as much information as possible, including a description of the main activities of the firm(s) concerned.
Proszę podać jak największą ilość informacji, w tym także opis głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, o którym/ych
mowa
.

Please give as much information as possible, including a description of the main activities of the firm(s) concerned.

...mają być osiągnięte na podstawie norm wspólnotowych obowiązkowych dla przedsiębiorstw, o których
mowa
;

the tradable permit schemes must be set up in such a way as to achieve environmental objectives beyond those intended to be achieved on the basis of Community standards that are mandatory for the...
programy handlu uprawnieniami do emisji muszą być przygotowywane w sposób pozwalający osiągnąć cele w zakresie ochrony środowiska wykraczające poza te, które mają być osiągnięte na podstawie norm wspólnotowych obowiązkowych dla przedsiębiorstw, o których
mowa
;

the tradable permit schemes must be set up in such a way as to achieve environmental objectives beyond those intended to be achieved on the basis of Community standards that are mandatory for the undertakings concerned;

Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:
Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:

Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:
Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:

Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:
Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:

Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:
Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:

...mankamenty w zakresie monitorowania pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów, o których
mowa
.

Moreover Food and Veterinary Office inspections in those third countries have revealed serious deficiencies concerning the residue monitoring for the animals and products concerned.
Ponadto inspekcje przeprowadzone w tych krajach trzecich przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii wykryły poważne mankamenty w zakresie monitorowania pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów, o których
mowa
.

Moreover Food and Veterinary Office inspections in those third countries have revealed serious deficiencies concerning the residue monitoring for the animals and products concerned.

...słowa „środkami wykonawczymi do niej” zastępuje się słowami „aktami delegowanymi, o których w niej
mowa
”;

in Article 21(4)(d), the words ‘its implementing measures’ are replaced by ‘the delegated acts
referred
to therein’;
w art. 21 ust. 4 lit. d) słowa „środkami wykonawczymi do niej” zastępuje się słowami „aktami delegowanymi, o których w niej
mowa
”;

in Article 21(4)(d), the words ‘its implementing measures’ are replaced by ‘the delegated acts
referred
to therein’;

Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:
Oferty są składane do danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym
mowa
:

Tenders must be submitted to the intervention agency holding the alcohol concerned:

sprzęt do rozpoznawania/przetwarzania
mowy
,

Speaker recognition/processing equipment
sprzęt do rozpoznawania/przetwarzania
mowy
,

Speaker recognition/processing equipment

sprzęt do rozpoznawania/przetwarzania
mowy
,

Speaker recognition/processing equipment
sprzęt do rozpoznawania/przetwarzania
mowy
,

Speaker recognition/processing equipment

...to nominalna średnica obręczy podana we wspomnianych wyżej tabelach dotyczących rozmiaru, o którym
mowa
.

where “D” is the outer diameter and “d” the Nominal rim diameter quoted in the abovementioned tables for the size in question.
gdzie „D” to średnica zewnętrzna, a „d” to nominalna średnica obręczy podana we wspomnianych wyżej tabelach dotyczących rozmiaru, o którym
mowa
.

where “D” is the outer diameter and “d” the Nominal rim diameter quoted in the abovementioned tables for the size in question.

...wszelkie informacje dostarczone we wniosku o MET w siedzibach przedsiębiorstw, o których
mowa
.

...necessary and verified information submitted in the MET claim at the premises of the companies in
question
.
Komisja zgromadziła wszelkie informacje, które uznała za potrzebne, i zweryfikowała wszelkie informacje dostarczone we wniosku o MET w siedzibach przedsiębiorstw, o których
mowa
.

The Commission sought all information deemed necessary and verified information submitted in the MET claim at the premises of the companies in
question
.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich