Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
...i finansowych zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym
mowa
.

The aid should not exceed the sum of technical and financial costs recorded in the Community during the fishing year proceeding the year in question.
Kwota pomocy nie powinna przekraczać sumy kosztów technicznych i finansowych zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym
mowa
.

The aid should not exceed the sum of technical and financial costs recorded in the Community during the fishing year proceeding the year in question.

...i finansowych zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym
mowa
.

The aid should not exceed the sum of technical and financial costs recorded in the Community during the fishing year proceeding the year in question.
Kwota pomocy nie powinna przekraczać sumy kosztów technicznych i finansowych zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym
mowa
.

The aid should not exceed the sum of technical and financial costs recorded in the Community during the fishing year proceeding the year in question.

...i finansowych zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym
mowa
.

The aid should not exceed the sum of technical and financial costs recorded in the Community during the fishing year proceeding the year in question.
Kwota pomocy nie powinna przekraczać sumy kosztów technicznych i finansowych zarejestrowanych we Wspólnocie w roku połowowym poprzedzającym rok, o którym
mowa
.

The aid should not exceed the sum of technical and financial costs recorded in the Community during the fishing year proceeding the year in question.

...który jest odpowiedzialny za zarządzanie tą umową i realizację wszystkich zadań, o których w niej
mowa
.

...is responsible for the administration of the Agreement and for the fulfilment of any of the tasks
mentioned
therein.
W art. 64 Umowy ustanowiono Komitet EPA, który jest odpowiedzialny za zarządzanie tą umową i realizację wszystkich zadań, o których w niej
mowa
.

Article 64 of the Agreement establishes an EPA Committee, which is responsible for the administration of the Agreement and for the fulfilment of any of the tasks
mentioned
therein.

Rentowność przemysłu unijnego był ujemna od początku okresu, o którym
mowa
.

The profitability of the Union industry was negative since the beginning of the period concerned.
Rentowność przemysłu unijnego był ujemna od początku okresu, o którym
mowa
.

The profitability of the Union industry was negative since the beginning of the period concerned.

...wszelkiego ewentualnego zaangażowania w zawieranie umów o świadczenie usług publicznych, o których
mowa
.

The regulatory body should function in a way which avoids any conflict of interests and any possible involvement in the award of the public service contract under consideration.
Organ kontrolny powinien działać w sposób pozwalający uniknąć wszelkich konfliktów interesów oraz wszelkiego ewentualnego zaangażowania w zawieranie umów o świadczenie usług publicznych, o których
mowa
.

The regulatory body should function in a way which avoids any conflict of interests and any possible involvement in the award of the public service contract under consideration.

...iż grupa Alstom wydawała się być w trakcie restrukturyzacji w chwili przyznania środków, o których
mowa
.

However, it should be borne in mind that, in its decisions to initiate and extend the formal investigation procedure, the Commission took the view that Alstom seemed to be undergoing restructuring at...
Należy jednak przypomnieć, że Komisja w swoich decyzjach o rozpoczęciu i rozszerzeniu formalnego dochodzenia uznała, iż grupa Alstom wydawała się być w trakcie restrukturyzacji w chwili przyznania środków, o których
mowa
.

However, it should be borne in mind that, in its decisions to initiate and extend the formal investigation procedure, the Commission took the view that Alstom seemed to be undergoing restructuring at the time when the relevant measures were granted.

...poziomie na podstawie obiektywnych kryteriów z uwzględnieniem specyfiki produkcji, o których
mowa
.

However, Member States may fix a higher tree density on the basis of objective criteria and taking into account the specific characteristics of the production concerned.
Jednakże państwa członkowskie mogą określić minimalne zagęszczenie drzew na wyższym poziomie na podstawie obiektywnych kryteriów z uwzględnieniem specyfiki produkcji, o których
mowa
.

However, Member States may fix a higher tree density on the basis of objective criteria and taking into account the specific characteristics of the production concerned.

...środków przenoszących chorobę, które mogły przenieść czynnik TSE do lub z gospodarstwa, o którym
mowa
;

...any other means of transmission, which may have transmitted the TSE agent to or from the holding
in question
;
przemieszczanie potencjalnie zanieczyszczonej paszy i innych materiałów lub innych środków przenoszących chorobę, które mogły przenieść czynnik TSE do lub z gospodarstwa, o którym
mowa
;

the movement of potentially contaminated feedingstuffs, of other material or any other means of transmission, which may have transmitted the TSE agent to or from the holding
in question
;

...Komisja konsultuje się ze wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie przepisów, o których
mowa
.

...considers it appropriate, the Commission shall consult all the Member States on the measures in
question
.
Jeżeli zażąda tego państwo członkowskie lub Komisja uzna to za stosowne, Komisja konsultuje się ze wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie przepisów, o których
mowa
.

If a Member State so requests, or if the Commission considers it appropriate, the Commission shall consult all the Member States on the measures in
question
.

od kwoty przychodu, o którym tam
mowa
;

on the amount of income
referred to in
that
paragraph
;
od kwoty przychodu, o którym tam
mowa
;

on the amount of income
referred to in
that
paragraph
;

...artykułu, stanowi tytuł, na którego mocy osoba jest uprawniona do korzystania z prawa, o którym
mowa
.

Where the application for action is lodged by any other person authorised to use one of the rights
referred
to in Article 2(1) of the basic Regulation, proof shall, in addition to the proof required...
W przypadku gdy wniosek o podjęcie działania składany jest przez każdą inną osobę uprawnioną do korzystania z któregokolwiek z praw przewidzianych w art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, dowód, poza dowodami przewidzianymi w ust. 1 niniejszego artykułu, stanowi tytuł, na którego mocy osoba jest uprawniona do korzystania z prawa, o którym
mowa
.

Where the application for action is lodged by any other person authorised to use one of the rights
referred
to in Article 2(1) of the basic Regulation, proof shall, in addition to the proof required under paragraph 1 of this Article, consist in the document by virtue of which the person is authorised to use the right in
question
.

Do czasu przyjęcia zasad, o których
mowa
:

Pending the adoption of rules
referred to
:
Do czasu przyjęcia zasad, o których
mowa
:

Pending the adoption of rules
referred to
:

Informacje, o których
mowa

The information
referred to
:
Informacje, o których
mowa

The information
referred to
:

Wsparcie, o którym
mowa
:

The support
referred to
:
Wsparcie, o którym
mowa
:

The support
referred to
:

...wszelkie informacje dostarczone we wnioskach o MET w lokalach przedsiębiorstw, o których
mowa
.

...and verified all the information submitted in the MET claims at the premises of the companies in
question
.
Komisja zgromadziła wszelkie niezbędne informacje, które uznała za potrzebne, i zweryfikowała wszelkie informacje dostarczone we wnioskach o MET w lokalach przedsiębiorstw, o których
mowa
.

The Commission sought all the information deemed necessary and verified all the information submitted in the MET claims at the premises of the companies in
question
.

...za reprezentatywne, biorąc również pod uwagę łączną sprzedaż krajową przedsiębiorstwa, o którym
mowa
.

...like product are considered representative given also the overall domestic sales of the company
in question
.
Tak niski odsetek jest jednak wystarczająco wysoki, aby umożliwić właściwe porównanie, zaś ceny krajowe produktu podobnego uznano za reprezentatywne, biorąc również pod uwagę łączną sprzedaż krajową przedsiębiorstwa, o którym
mowa
.

However, such lower ratio is nonetheless of sufficient magnitude to provide for a proper comparison and the domestic prices of the like product are considered representative given also the overall domestic sales of the company
in question
.

...w ustalaniu niepreferencyjnego pochodzenia szeregu produktów, w tym produktu, o którym
mowa
.

...determining the non-preferential origin of a series of products, amongst which is the product in
question
.
Jako taka, jest to zasada stosowana przez instytucje Wspólnoty oraz przez właściwe organy celne Państw Członkowskich w ustalaniu niepreferencyjnego pochodzenia szeregu produktów, w tym produktu, o którym
mowa
.

As such, it is the rule applied by the Community Institutions and the competent customs authorities of the Member States in determining the non-preferential origin of a series of products, amongst which is the product in
question
.

...wagonów o 49 %, co pozwoliło ograniczyć zakłócenia konkurencji powodowane przez środki, o których
mowa
.

...%, which makes it possible to limit the distortions of competition brought about by the measures
in question
.
Odnośnie do argumentu pierwszego Komisja uważa, że rząd belgijski wykazał, że IFB zmniejszyła swą zdolność logistyczną, redukując liczbę eksploatowanych wagonów o 49 %, co pozwoliło ograniczyć zakłócenia konkurencji powodowane przez środki, o których
mowa
.

Regarding the first argument, it considers that the Belgian Government has demonstrated that IFB has reduced its logistical capacity by reducing the number of wagons utilised by 49 %, which makes it possible to limit the distortions of competition brought about by the measures
in question
.

...muszą być rentowne, a nie rentowne po restrukturyzacji, tak jak w innych przypadkach, o których
mowa
.

...that the beneficiary firms must be viable and not viable after restructuring as in the other cases
referred to
here.
Gwarancje przewidziane w decyzji ministerialnej nr 2/82257/0025 z dnia 18 grudnia 2000 r. (zob. motyw 49) będą również poddane osobnej ocenie, gdyż w tej ostatniej decyzji przewiduje się, że przedsiębiorstwa beneficjenci muszą być rentowne, a nie rentowne po restrukturyzacji, tak jak w innych przypadkach, o których
mowa
.

The guarantees provided for in Ministerial Decision No 2/82257/0025 of 18 December 2000 (see recital 49) will also be examined separately since the latter provides that the beneficiary firms must be viable and not viable after restructuring as in the other cases
referred to
here.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich