Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
Podstawowe ograniczenie konkurencji, o którym
mowa
, stosuje się do porozumień licencyjnych dotyczących wymiany handlowej między terytoriami objętymi Porozumieniem EOG.

This hardcore restriction applies to licence agreements concerning trade within the territory covered by the EEA Agreement.
Podstawowe ograniczenie konkurencji, o którym
mowa
, stosuje się do porozumień licencyjnych dotyczących wymiany handlowej między terytoriami objętymi Porozumieniem EOG.

This hardcore restriction applies to licence agreements concerning trade within the territory covered by the EEA Agreement.

Jeżeli Komisja nie zgadza się ze stanowiskiem państwa EFTA, o którym
mowa
, stosuje się art. 92 ust. 2 Porozumienia.

Should the Commission disagree with the position of the EFTA State
in question
, Article 92(2) of the Agreement shall apply.
Jeżeli Komisja nie zgadza się ze stanowiskiem państwa EFTA, o którym
mowa
, stosuje się art. 92 ust. 2 Porozumienia.

Should the Commission disagree with the position of the EFTA State
in question
, Article 92(2) of the Agreement shall apply.

Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicje „mięsa mielonego”, „surowych wyrobów mięsnych” i „produktów mięsnych” zawarte w pkt 1.13, 1.15 i 7.1 załącznika I do...

For the purpose of this coordinated control plan, the definitions of ‘minced meat’, ‘meat preparations’ and ‘meat products’ in points 1.13, 1.15 and 7.1 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004...
Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicje „mięsa mielonego”, „surowych wyrobów mięsnych” i „produktów mięsnych” zawarte w pkt 1.13, 1.15 i 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

For the purpose of this coordinated control plan, the definitions of ‘minced meat’, ‘meat preparations’ and ‘meat products’ in points 1.13, 1.15 and 7.1 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004 shall apply.

Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicje „mięsa mielonego”, „surowych wyrobów mięsnych” i „produktów mięsnych” zawarte w pkt 1.13, 1.15 i 7.1 załącznika I do...

For the purpose of this coordinated control plan, the definitions of 'minced meat', 'meat preparations' and 'meat products' in points 1.13, 1.15 and 7.1 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004...
Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicje „mięsa mielonego”, „surowych wyrobów mięsnych” i „produktów mięsnych” zawarte w pkt 1.13, 1.15 i 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

For the purpose of this coordinated control plan, the definitions of 'minced meat', 'meat preparations' and 'meat products' in points 1.13, 1.15 and 7.1 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004 shall apply.

Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicje „mięsa mielonego”, „surowych wyrobów mięsnych” i „produktów mięsnych” zawarte w pkt 1.13, 1.15 i 7.1 załącznika I do...

For the purpose of this coordinated control plan, the definitions of ‘minced meat’, ‘meat preparations’ and ‘meat products’ in points 1.13, 1.15 and 7.1 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004...
Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicje „mięsa mielonego”, „surowych wyrobów mięsnych” i „produktów mięsnych” zawarte w pkt 1.13, 1.15 i 7.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

For the purpose of this coordinated control plan, the definitions of ‘minced meat’, ‘meat preparations’ and ‘meat products’ in points 1.13, 1.15 and 7.1 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004 shall apply.

Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicję „paczkowanych środków spożywczych” zawartą w art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2000/13/WE.

For the purpose of this coordinated control plan, the definition of ‘pre-packaged foodstuff’ in Article 1(3)(b) of Directive 2000/13/EC shall apply.
Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicję „paczkowanych środków spożywczych” zawartą w art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2000/13/WE.

For the purpose of this coordinated control plan, the definition of ‘pre-packaged foodstuff’ in Article 1(3)(b) of Directive 2000/13/EC shall apply.

Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicję „paczkowanych środków spożywczych” zawartą w art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2000/13/WE.

For the purpose of this coordinated control plan, the definition of 'prepackaged foodstuffs' in Article 1(3)(b) of Directive 2000113/EC shall apply.
Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicję „paczkowanych środków spożywczych” zawartą w art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2000/13/WE.

For the purpose of this coordinated control plan, the definition of 'prepackaged foodstuffs' in Article 1(3)(b) of Directive 2000113/EC shall apply.

Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicję „paczkowanych środków spożywczych” zawartą w art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2000/13/WE.

For the purpose of this coordinated control plan, the definition of ‘pre-packaged foodstuff’ in Article 1(3)(b) of Directive 2000/13/EC shall apply.
Do celów skoordynowanego planu kontroli, o którym
mowa
, stosuje się definicję „paczkowanych środków spożywczych” zawartą w art. 1 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2000/13/WE.

For the purpose of this coordinated control plan, the definition of ‘pre-packaged foodstuff’ in Article 1(3)(b) of Directive 2000/13/EC shall apply.

...pozostałe zasady zawarte w tym punkcie i w normie EN14363 oraz w innych normach, o których
mowa
, stosuje się zgodnie ze sposobem podejścia określonym w niniejszej TSI.

Otherwise all other principles contained in the section and in EN14363 and other standards
referred to
shall follow the approach defined in this TSI.
Poza tym wszystkie pozostałe zasady zawarte w tym punkcie i w normie EN14363 oraz w innych normach, o których
mowa
, stosuje się zgodnie ze sposobem podejścia określonym w niniejszej TSI.

Otherwise all other principles contained in the section and in EN14363 and other standards
referred to
shall follow the approach defined in this TSI.

Kwota, o której
mowa
,odpowiada sumie premii przyznanych w 2003 r. na mocy art. 4, 6, 11, 13 i 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku...

The said amount is equal to the sum of the premiums paid in 2003 under Articles 4, 6, 11, 13 and 14 of Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in...
Kwota, o której
mowa
,odpowiada sumie premii przyznanych w 2003 r. na mocy art. 4, 6, 11, 13 i 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny [5], art. 4, 5 i 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego [6] oraz dodatkowej pomocy przyznanej na mocy rozporządzeń (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 lub (WE) nr1454/2001.

The said amount is equal to the sum of the premiums paid in 2003 under Articles 4, 6, 11, 13 and 14 of Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on the common organisation of the market in beef and veal [5], Articles 4, 5 and 11 of Council Regulation (EC) No 2529/2001 of 19 December 2001 on the common organisation of the market in sheepmeat and goatmeat [6] and additional aid granted under Regulations (EC) No 1452/2001, 1453/2001 and 1454/2001.

...w jakiej znalazła się CWP, Komisja doszła jednak do wniosku, że cena rynkowa gwarancji, o której
mowa
, odpowiadała stopie refinansowej wraz z 400 punktami bazowymi.

...CWP, the Commission concluded that the market price of the guarantees at stake would have been the
reference
interest rate plus 400 basis points.
Po dogłębnym zbadaniu szczególnej sytuacji, w jakiej znalazła się CWP, Komisja doszła jednak do wniosku, że cena rynkowa gwarancji, o której
mowa
, odpowiadała stopie refinansowej wraz z 400 punktami bazowymi.

However, after having analysed the specific situation of CWP, the Commission concluded that the market price of the guarantees at stake would have been the
reference
interest rate plus 400 basis points.

Uwzględniając te rozważania, Komisja jest zdania, że działania, o których
mowa
, odpowiadają definicji badań przemysłowych zawartej w załączniku I ram wspólnotowych w zakresie pomocy na badania i...

In view of the above, the Commission considers that these activities fall within the definition of industrial research in Annex I of the Community framework for State aid for research and development.
Uwzględniając te rozważania, Komisja jest zdania, że działania, o których
mowa
, odpowiadają definicji badań przemysłowych zawartej w załączniku I ram wspólnotowych w zakresie pomocy na badania i rozwój.

In view of the above, the Commission considers that these activities fall within the definition of industrial research in Annex I of the Community framework for State aid for research and development.

Komisja uważa, że przedłużenie terminu, o którym
mowa
, ponad ustalony miesiąc było w tym przypadku uzasadnione, ponieważ decyzja przedłużająca postępowanie obejmuje wiele środków.

The Commission considers that a prolongation of the prescribed period beyond one month was justified in the present case because the extension decision covers a large number of measures.
Komisja uważa, że przedłużenie terminu, o którym
mowa
, ponad ustalony miesiąc było w tym przypadku uzasadnione, ponieważ decyzja przedłużająca postępowanie obejmuje wiele środków.

The Commission considers that a prolongation of the prescribed period beyond one month was justified in the present case because the extension decision covers a large number of measures.

...braku uwag i argumentów od zainteresowanych stron na temat wielkości i cen przywozu, o którym
mowa
, motywy 61–63 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym ostatecznie potwierd

With regard to import volumes, market share and prices, no new and substantiated information was found or received, therefore, and in the absence of any claims or arguments from any interested...
W odniesieniu do wielkości przywozu, jego udziału w rynku i cen nie otrzymano ani nie uzyskano żadnych nowych potwierdzonych informacji; w związku z tym, wobec braku uwag i argumentów od zainteresowanych stron na temat wielkości i cen przywozu, o którym
mowa
, motywy 61–63 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym ostatecznie potwierdzone.

With regard to import volumes, market share and prices, no new and substantiated information was found or received, therefore, and in the absence of any claims or arguments from any interested parties relating to volume and prices of the imports concerned, recitals 61 to 63 of the provisional Regulation are hereby definitively confirmed.

...zwierząt przemieszczanych poza strefy zamknięte w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego, o którym
mowa
obecnie w art. 5 ust. 1 decyzji 2005/393/WE, zakłada warunki zdrowotne zwierząt dla...

The exemption from the exit ban for animals leaving the restricted zones for intra-Community trade, currently provided for in Article 5(1) of Decision 2005/393/EC, include animal health conditions...
Zwolnienie z zakazu opuszczania dotyczące zwierząt przemieszczanych poza strefy zamknięte w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego, o którym
mowa
obecnie w art. 5 ust. 1 decyzji 2005/393/WE, zakłada warunki zdrowotne zwierząt dla przemieszczeń wewnątrz kraju do gospodarstw, określone w art. 3 decyzji, oraz po uprzednim zatwierdzeniu przez państwo członkowskie miejsca przeznaczenia.

The exemption from the exit ban for animals leaving the restricted zones for intra-Community trade, currently provided for in Article 5(1) of Decision 2005/393/EC, include animal health conditions for domestic movements to a holding, as laid down in Article 3 of the Decision, and the prior approval of the Member State of destination.

Państwa Członkowskie, o których
mowa
, powiadamiają Komisję o środkach przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia.

The Member States concerned shall notify
to
the Commission the measures they adopt under this Regulation.
Państwa Członkowskie, o których
mowa
, powiadamiają Komisję o środkach przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia.

The Member States concerned shall notify
to
the Commission the measures they adopt under this Regulation.

W następstwie wycofania zobowiązań przez dwóch chińskich eksporterów, o których
mowa
, Komisja nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 2286/94 [4] tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz rozpatrywanych...

Following the withdrawal of the undertakings by the two Chinese exporters concerned, the Commission imposed by Regulation (EC) No 2286/94 [4] a provisional anti-dumping duty on imports of the product...
W następstwie wycofania zobowiązań przez dwóch chińskich eksporterów, o których
mowa
, Komisja nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 2286/94 [4] tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz rozpatrywanych produktów.

Following the withdrawal of the undertakings by the two Chinese exporters concerned, the Commission imposed by Regulation (EC) No 2286/94 [4] a provisional anti-dumping duty on imports of the product concerned.

O ile Białoruś nie podejmie zobowiązania, o którym
mowa
, Komisja zamierza przedłożyć Radzie, po upływie wspomnianego w pkt. 1 okresu sześciu miesięcy, wniosek dotyczący czasowego wycofania...

Unless Belarus makes such a commitment, the Commission intends to submit, after the expiry of the six-month period referrred to in paragraph 1, a proposal to the Council for temporary withdrawal of...
O ile Białoruś nie podejmie zobowiązania, o którym
mowa
, Komisja zamierza przedłożyć Radzie, po upływie wspomnianego w pkt. 1 okresu sześciu miesięcy, wniosek dotyczący czasowego wycofania preferencji handlowych udzielonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2501/2001.

Unless Belarus makes such a commitment, the Commission intends to submit, after the expiry of the six-month period referrred to in paragraph 1, a proposal to the Council for temporary withdrawal of the trade preferences granted under Regulation (EC) No 2501/2001.

W ogłoszeniu, o którym
mowa
, Komisja wezwie Białoruś do zobowiązania się przed upływem wspomnianego okresu sześciu miesięcy do podjęcia środków koniecznych do podporządkowania się w terminie ośmiu...

...of six months, to take the measures necessary to conform, within eight months, with the principles
referred
to in the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, as...
W ogłoszeniu, o którym
mowa
, Komisja wezwie Białoruś do zobowiązania się przed upływem wspomnianego okresu sześciu miesięcy do podjęcia środków koniecznych do podporządkowania się w terminie ośmiu miesięcy zasadom określonym w Deklaracji dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, przyjętej przez MOP w 1998 r., zgodnie z dwunastoma zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu Komisji Śledczej MOP z lipca 2004 r.

In that announcement, the Commission will call upon Belarus to make a commitment, before the end of the period of six months, to take the measures necessary to conform, within eight months, with the principles
referred
to in the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, as expressed in the 12 recommendations of the ILO Commission of Enquiry report of July 2004.

Jeśli chodzi o charakter składek, o których
mowa
, Komisja zauważa, że, aby miały one wszystkie pożądane skutki konieczne było przyjęcie ustawy przez władze publiczne, a w związku z tym uzyskane w...

The Commission notes that the type of contributions in this case required the adoption of an act by a public authority for their full impact to be felt and that the resources they generated served as...
Jeśli chodzi o charakter składek, o których
mowa
, Komisja zauważa, że, aby miały one wszystkie pożądane skutki konieczne było przyjęcie ustawy przez władze publiczne, a w związku z tym uzyskane w wyniku ich wprowadzenia fundusze służyły jako instrument dla wprowadzenia polityki popieranej przez państwo.

The Commission notes that the type of contributions in this case required the adoption of an act by a public authority for their full impact to be felt and that the resources they generated served as a tool to implement a State-supported policy.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich