Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
Francja podkreśla, że dzięki trzem czynnikom środki pomocowe, o których
mowa
, wywrą ograniczony wpływ na konkurencję.

France argues that the measures
in
question will have a limited impact on competition thanks
to
three factors.
Francja podkreśla, że dzięki trzem czynnikom środki pomocowe, o których
mowa
, wywrą ograniczony wpływ na konkurencję.

France argues that the measures
in
question will have a limited impact on competition thanks
to
three factors.

Wyłączenia, o którym
mowa
, można dokonać jedynie na podstawie obiektywnych, niezależnych od umawiających się stron czynników, nie zaś na podstawie subiektywnych poglądów czy cech charakterystycznych...

Such exclusion of the application of
Article
53(1) can only be made on the basis of objective factors external to the parties themselves and not the subjective views and characteristics of the...
Wyłączenia, o którym
mowa
, można dokonać jedynie na podstawie obiektywnych, niezależnych od umawiających się stron czynników, nie zaś na podstawie subiektywnych poglądów czy cech charakterystycznych stron.

Such exclusion of the application of
Article
53(1) can only be made on the basis of objective factors external to the parties themselves and not the subjective views and characteristics of the parties.

Usługi, o których
mowa
, można z kolei podzielić na wiele różnych sposobów zależnie od takich czynników, jak cel zaciągnięcia pożyczki [11] lub typowy klient (konsumenci, małe i średnie...

The services concerned here can in turn be subdivided in many different ways according to factors such as the purposes for which a loan is taken [11] or the typical customer (consumers, SMEs, larger...
Usługi, o których
mowa
, można z kolei podzielić na wiele różnych sposobów zależnie od takich czynników, jak cel zaciągnięcia pożyczki [11] lub typowy klient (konsumenci, małe i średnie przedsiębiorstwa, większe przedsiębiorstwa lub administracja publiczna) itp. Zgodnie z motywem 11 powyżej, do celów niniejszej decyzji dokładna definicja może jednak pozostać otwarta.

The services concerned here can in turn be subdivided in many different ways according to factors such as the purposes for which a loan is taken [11] or the typical customer (consumers, SMEs, larger undertakings or public administrations) etc. As indicated in recital 11 above, the exact definition can, however, be left open for the purposes of the present Decision.

Usługi, o których tutaj
mowa
, można podzielić na wiele różnych sposobów, według czynników takich jak cel, na który zaciągany jest kredyt lub typowy klient (konsumenci, MŚP, większe przedsiębiorstwa...

The services concerned here can be subdivided
in
many different ways, according to factors such as the purposes for which a credit is taken or the typical customer (consumers, SMEs, larger...
Usługi, o których tutaj
mowa
, można podzielić na wiele różnych sposobów, według czynników takich jak cel, na który zaciągany jest kredyt lub typowy klient (konsumenci, MŚP, większe przedsiębiorstwa lub administracja publiczna).

The services concerned here can be subdivided
in
many different ways, according to factors such as the purposes for which a credit is taken or the typical customer (consumers, SMEs, larger undertakings or public administration).

...zostaną wprowadzone środki antydumpingowe, w przypadku innego producenta wspólnotowego, o którym
mowa
, można oczekiwać podobnego, pozytywnego rozwoju sytuacji, jaki opisano w motywie 144 w kontekśc

Should anti-dumping measures be imposed, the same type of positive developments, as set out in recital 144 for the CI, can be expected for this other Community producer as well.
Jeśli zostaną wprowadzone środki antydumpingowe, w przypadku innego producenta wspólnotowego, o którym
mowa
, można oczekiwać podobnego, pozytywnego rozwoju sytuacji, jaki opisano w motywie 144 w kontekście przemysłu wspólnotowego.

Should anti-dumping measures be imposed, the same type of positive developments, as set out in recital 144 for the CI, can be expected for this other Community producer as well.

Organy, o których
mowa
, przyjmują konieczne środki w celu udzielenia OLAF-owi pomocy podczas prowadzenia dochodzeń wewnętrznych.

The bodies in
question
shall adopt the necessary measures to help OLAF carry out internal investigations.
Organy, o których
mowa
, przyjmują konieczne środki w celu udzielenia OLAF-owi pomocy podczas prowadzenia dochodzeń wewnętrznych.

The bodies in
question
shall adopt the necessary measures to help OLAF carry out internal investigations.

Informacji i danych, o których
mowa
, wymaga się w odniesieniu do wszystkich substancji czynnych, z wyjątkiem przypadków, gdy określono inaczej.

The information and data
referred
to are required for all active substances, except where otherwise specified.
Informacji i danych, o których
mowa
, wymaga się w odniesieniu do wszystkich substancji czynnych, z wyjątkiem przypadków, gdy określono inaczej.

The information and data
referred
to are required for all active substances, except where otherwise specified.

Ponadto środki, o których
mowa
, przeznaczone są wyłącznie dla przedsiębiorstw górniczych z Autonomicznej Wspólnoty Kastylii i Leónu, w wyniku czego bardziej sprzyjają pewnym przedsiębiorstwom niż ich...

Moreover, the measures in
question
are aimed solely at coalmining undertakings in the Autonomous Community of Castile-Leon.
Ponadto środki, o których
mowa
, przeznaczone są wyłącznie dla przedsiębiorstw górniczych z Autonomicznej Wspólnoty Kastylii i Leónu, w wyniku czego bardziej sprzyjają pewnym przedsiębiorstwom niż ich konkurentom.

Moreover, the measures in
question
are aimed solely at coalmining undertakings in the Autonomous Community of Castile-Leon.

Komisja przeanalizuje więc środki, o których
mowa
, by stwierdzić, czy stanowią one pomoc państwa.

The Commission will accordingly examine the relevant measures to see whether they constitute state aid.
Komisja przeanalizuje więc środki, o których
mowa
, by stwierdzić, czy stanowią one pomoc państwa.

The Commission will accordingly examine the relevant measures to see whether they constitute state aid.

Przedsiębiorstwo, o którym
mowa
, zobowiązuje się ponadto do nieobchodzenia postanowień zawartych w zobowiązaniu poprzez porozumienia kompensacyjne z innymi stronami.

The company also undertakes not to circumvent the undertaking by making compensatory arrangements with any other party.
Przedsiębiorstwo, o którym
mowa
, zobowiązuje się ponadto do nieobchodzenia postanowień zawartych w zobowiązaniu poprzez porozumienia kompensacyjne z innymi stronami.

The company also undertakes not to circumvent the undertaking by making compensatory arrangements with any other party.

Przedsiębiorstwo, o którym
mowa
, zobowiązuje się ponadto do nieobchodzenia postanowień zawartych w zobowiązaniu poprzez zawieranie porozumień kompensacyjnych z innymi stronami.

The company also undertakes not to circumvent the undertaking by making compensatory arrangements with any other party.
Przedsiębiorstwo, o którym
mowa
, zobowiązuje się ponadto do nieobchodzenia postanowień zawartych w zobowiązaniu poprzez zawieranie porozumień kompensacyjnych z innymi stronami.

The company also undertakes not to circumvent the undertaking by making compensatory arrangements with any other party.

Do czasu przeprowadzenia wykarczowania, o którym
mowa
akapicie pierwszym, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3.

Pending the grubbing-up
referred
to
in
the first subparagraph, paragraph 3 shall apply mutatis mutandis.
Do czasu przeprowadzenia wykarczowania, o którym
mowa
akapicie pierwszym, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3.

Pending the grubbing-up
referred
to
in
the first subparagraph, paragraph 3 shall apply mutatis mutandis.

Do czasu przeprowadzenia wykarczowania, o którym
mowa
akapicie pierwszym, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3.

Pending the grubbing-up
referred
to
in
the first subparagraph, paragraph 3 shall apply mutatis mutandis.
Do czasu przeprowadzenia wykarczowania, o którym
mowa
akapicie pierwszym, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3.

Pending the grubbing-up
referred
to
in
the first subparagraph, paragraph 3 shall apply mutatis mutandis.

Jeżeli klienci osób, o których
mowa
akapicie pierwszym, sami składają oferty w imieniu swoich własnych klientów, doprowadzają do tego, by klienci ci byli również uprawnieni do ubiegania się o...

Where the clients of the persons
referred
to in the first subparagraph are themselves bidding on behalf of their own clients, they shall ensure that those clients are also eligible to apply for...
Jeżeli klienci osób, o których
mowa
akapicie pierwszym, sami składają oferty w imieniu swoich własnych klientów, doprowadzają do tego, by klienci ci byli również uprawnieni do ubiegania się o dopuszczenie do bezpośredniego składania ofert na mocy ust. 1 lub 2.

Where the clients of the persons
referred
to in the first subparagraph are themselves bidding on behalf of their own clients, they shall ensure that those clients are also eligible to apply for admission to bid directly under paragraphs 1 or 2.

Weryfikacja, o której
mowa
akapicie pierwszym w lit. h), obejmuje zarówno działalność jednostek handlowych, jak i niezależnej jednostki kontroli ryzyka.

The review
referred to
in point (h) of the first paragraph shall include both the activities of the business trading units and of the independent risk‐control unit.
Weryfikacja, o której
mowa
akapicie pierwszym w lit. h), obejmuje zarówno działalność jednostek handlowych, jak i niezależnej jednostki kontroli ryzyka.

The review
referred to
in point (h) of the first paragraph shall include both the activities of the business trading units and of the independent risk‐control unit.

Ogólne warunki, o których
mowa
akapicie pierwszym w lit. f), określają co najmniej:

The general terms and conditions
referred to
in point (f) of the first subparagraph shall at least:
Ogólne warunki, o których
mowa
akapicie pierwszym w lit. f), określają co najmniej:

The general terms and conditions
referred to
in point (f) of the first subparagraph shall at least:

„Jednakże w przypadku gdy substancje, o których
mowa
akapicie pierwszym, są rozładowywane lub przeładowywane, czasowo składowane, składowane w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub w składzie...

‘However, where the substances
referred to
in the first paragraph are unloaded or transhipped, under temporary storage, stored in a free zone of control type I or a free warehouse, or placed under...
„Jednakże w przypadku gdy substancje, o których
mowa
akapicie pierwszym, są rozładowywane lub przeładowywane, czasowo składowane, składowane w wolnym obszarze celnym o kontroli typu I lub w składzie wolnocłowym, lub poddawane unijnej procedurze tranzytu zewnętrznego, takie zezwolenie na przywóz nie jest wymagane.”;

‘However, where the substances
referred to
in the first paragraph are unloaded or transhipped, under temporary storage, stored in a free zone of control type I or a free warehouse, or placed under the external Union transit procedure, such import authorisation shall not be required.’;

Kopie, o których
mowa
akapicie pierwszym lit. a), można wykonywać jedynie za zgodą organu, do którego się zwrócono.

The copies
referred to in
point (a) of the first subparagraph may be made only with the agreement of the body appealed to.
Kopie, o których
mowa
akapicie pierwszym lit. a), można wykonywać jedynie za zgodą organu, do którego się zwrócono.

The copies
referred to in
point (a) of the first subparagraph may be made only with the agreement of the body appealed to.

Bieg terminu, o którym
mowa
akapicie trzecim nie zostaje jednak przerwany, jeżeli przyszły członek udzieli odpowiedzi na uwagi państwa członkowskiego w ciągu dziesięciu dni roboczych po rozpoczęciu...

However, an interruption of the deadline
referred to
in the third subparagraph shall not occur if the prospective member submits a reply to the observations by the Member State within ten working...
Bieg terminu, o którym
mowa
akapicie trzecim nie zostaje jednak przerwany, jeżeli przyszły członek udzieli odpowiedzi na uwagi państwa członkowskiego w ciągu dziesięciu dni roboczych po rozpoczęciu okresu przerwania.

However, an interruption of the deadline
referred to
in the third subparagraph shall not occur if the prospective member submits a reply to the observations by the Member State within ten working days of the start of the period of interruption.

Rodzaje działalności, o których
mowa
akapicie trzecim lit. a) ppkt (i), (ii) oraz (iii) obejmują:

The activities
referred to in
points (i), (ii) and (iii) of point (a) of the third subparagraph shall cover:
Rodzaje działalności, o których
mowa
akapicie trzecim lit. a) ppkt (i), (ii) oraz (iii) obejmują:

The activities
referred to in
points (i), (ii) and (iii) of point (a) of the third subparagraph shall cover:

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich