Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: mowa
uzyskane lub wyprodukowane w danym państwie z towarów, o których
mowa
tylko w drugim tiret niniejszego ustępu albo z towarów, o których mowa w pierwszym i drugim tiret niniejszego ustępu.

obtained or produced in the country concerned, either from goods
referred to
in the second indent of this paragraph alone or from goods referred to in the first and second indent of this paragraph.
uzyskane lub wyprodukowane w danym państwie z towarów, o których
mowa
tylko w drugim tiret niniejszego ustępu albo z towarów, o których mowa w pierwszym i drugim tiret niniejszego ustępu.

obtained or produced in the country concerned, either from goods
referred to
in the second indent of this paragraph alone or from goods referred to in the first and second indent of this paragraph.

...sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których
mowa
, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia...

developing, through partnership, the fisheries resource management and control capacities of third countries to ensure sustainable fishing and promoting the economic development of the fisheries...
rozwoju, poprzez partnerstwo, zdolności krajów trzecich w zakresie zarządzania i kontroli zasobów rybołówstwa w celu zagwarantowania zrównoważonego rybołówstwa i popierania rozwoju gospodarczego sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których
mowa
, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia gospodarczego w sektorze;

developing, through partnership, the fisheries resource management and control capacities of third countries to ensure sustainable fishing and promoting the economic development of the fisheries sector in those countries by improving the scientific and technical evaluation of the fisheries concerned, monitoring and control of fishing activities, health conditions and the business environment in the sector;

...sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których
mowa
, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia...

developing, through partnership at a bilateral, regional or multilateral level, the fisheries resource management and control capacities of third countries, in order to ensure sustainable fishing and...
rozwoju, poprzez partnerstwo na poziomie dwustronnym, regionalnym lub wielostronnym, zdolności krajów trzecich w zakresie zarządzania i kontroli zasobów rybołówstwa w celu zagwarantowania zrównoważonego rybołówstwa i popierania rozwoju gospodarczego sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których
mowa
, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia gospodarczego w sektorze;”;

developing, through partnership at a bilateral, regional or multilateral level, the fisheries resource management and control capacities of third countries, in order to ensure sustainable fishing and to promote the economic development of the fisheries sector in those countries by improving the scientific and technical evaluation of the fisheries concerned, the monitoring and control of fishing activities, the health conditions and the business environment in the sector;’;

W odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności należy zauważyć, że w odpowiednich przepisach jest
mowa
między innymi o konieczności zaliczania produktów do branż wykorzystujących zaawansowaną i nową...

With respect to eligibility criteria it is noted that the relevant provisions
mention
inter alia the obligation that products are within the range described in the High and New Tech Fields under the...
W odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności należy zauważyć, że w odpowiednich przepisach jest
mowa
między innymi o konieczności zaliczania produktów do branż wykorzystujących zaawansowaną i nową technologię w ramach kluczowego wsparcia państwa oraz o tym, że przedsiębiorstwa powinny stale prowadzić badania naukowe i działania rozwojowe w celu poszerzania wiedzy w zakresie nauki i technologii, w innowacyjny sposób wykorzystywać nową wiedzę lub w radykalny sposób ulepszać technologię lub produkty.

With respect to eligibility criteria it is noted that the relevant provisions
mention
inter alia the obligation that products are within the range described in the High and New Tech Fields under the Key Support of the State and that enterprises have been incessantly carrying out research and development activities for the purpose of acquiring new knowledge of science and technology, innovatively employing new knowledge or substantially improving technologies or products.

Analiza zakupów ogółem dokonanych przez skarżącego, o którym
mowa
, także wykazała, że ceny wynegocjowane z dwoma producentami eksportującymi z Indii nie odbiegały od cen uzgodnionych w przypadku...

An examination of the overall purchases made by the complainant in
question
also showed that the prices negotiated by the two Indian exporting producers were in line with the prices agreed for...
Analiza zakupów ogółem dokonanych przez skarżącego, o którym
mowa
, także wykazała, że ceny wynegocjowane z dwoma producentami eksportującymi z Indii nie odbiegały od cen uzgodnionych w przypadku zakupów porównywalnych produktów przez skarżącego, o którym mowa, od innych dostawców.

An examination of the overall purchases made by the complainant in
question
also showed that the prices negotiated by the two Indian exporting producers were in line with the prices agreed for purchases of comparable products by the complainant in question from other suppliers.

...do celów podatkowych zysków kapitałowych osiągniętych w wyniku tejże restrukturyzacji, o czym jest
mowa
także we wspomnianej rezolucji włoskiego Ministra Finansów.

The Commission takes note of the fact that the reorganisations effected under Law 218/1990 provided specific conditions and provision to defer the fiscal recognition of the gains realised following...
Komisja przyjmuje do wiadomości fakt, że restrukturyzacja przeprowadzona na mocy ustawy 218/1990 przewidywała szczególne warunki i przepisy mające na celu odroczenie uznania do celów podatkowych zysków kapitałowych osiągniętych w wyniku tejże restrukturyzacji, o czym jest
mowa
także we wspomnianej rezolucji włoskiego Ministra Finansów.

The Commission takes note of the fact that the reorganisations effected under Law 218/1990 provided specific conditions and provision to defer the fiscal recognition of the gains realised following such reorganisations, as also indicated by the said Risoluzione. It nonetheless considers that the partial tax neutrality regime provided by Law 218/1990 was in essence equivalent to the full tax neutrality regime provided by D.Lgs.

Kontroler ruchu lotniczego wykazuje się umiejętnością posługiwania się w
mowie
językiem angielskim i jego rozumienia, w zakresie umożliwiającym skuteczną komunikację w formie wyłącznie głosowej (za...

An air traffic controller shall demonstrate proficiency to speak and understand English to the extent he/she is able to communicate effectively in voice-only (telephone/radiotelephone) and in...
Kontroler ruchu lotniczego wykazuje się umiejętnością posługiwania się w
mowie
językiem angielskim i jego rozumienia, w zakresie umożliwiającym skuteczną komunikację w formie wyłącznie głosowej (za pośrednictwem telefonu i radiotelefonu) oraz w bezpośrednich kontaktach, odnoszącą się do konkretnych i związanych z pracą spraw, w tym w sytuacjach awaryjnych.

An air traffic controller shall demonstrate proficiency to speak and understand English to the extent he/she is able to communicate effectively in voice-only (telephone/radiotelephone) and in face-to-face situations on concrete and work-related topics, including in emergency situations.

...wyprodukowanego w regionie Pirenejów Wschodnich, producentowi win naturalnych słodkich, o których
mowa
, była przeznaczona na wypłacanie premii („premii za wyłączenie”) dla wszystkich winnic, które...

The purpose of the contribution, amounting to FRF 50/hectolitre produced in the Eastern Pyrenees Region where the natural sweet wines concerned are made, was to finance the payment of a ‘set-aside...
Składka, która wynosiła 50 franków francuskich (FRF) na hektolitr wina wyprodukowanego w regionie Pirenejów Wschodnich, producentowi win naturalnych słodkich, o których
mowa
, była przeznaczona na wypłacanie premii („premii za wyłączenie”) dla wszystkich winnic, które w 1995 r. produkowały „Rivesaltes” lub „Grand Roussillon”, a od zbiorów 1996 r. do zbiorów 2000 r. włącznie produkowały wina stołowe lub wina stołowe z oznaczeniem geograficznym.

The purpose of the contribution, amounting to FRF 50/hectolitre produced in the Eastern Pyrenees Region where the natural sweet wines concerned are made, was to finance the payment of a ‘set-aside premium’ for any plot which, having produced ‘Rivesaltes’ or ‘Grand Roussillon’ wine in 1995, would produce table wine or ‘vin de pays’ from the 1996 to the 2000 harvests inclusive.

...rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych nie wykazano, iż zmiana warunków rynkowych, o której tam
mowa
, była „wyraźnie przewidywalna i bliska”, zgodnie z wymogami porozumienia antydumpingowego...

...that recital 89 of the provisional Regulation did not show that the change in market situations
referred to
therein was ‘clearly foreseen and imminent’, as requested by the WTO Anti-dumping Agreem
Jeden chiński producent eksportujący stwierdził także, że w motywie 89 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych nie wykazano, iż zmiana warunków rynkowych, o której tam
mowa
, była „wyraźnie przewidywalna i bliska”, zgodnie z wymogami porozumienia antydumpingowego WTO.

One Chinese exporting producer also claimed that recital 89 of the provisional Regulation did not show that the change in market situations
referred to
therein was ‘clearly foreseen and imminent’, as requested by the WTO Anti-dumping Agreement (ADA).

...rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1971 r. w sprawie ustanowienia Régie des Postes, o której
mowa
była już w poprzednim przypisie.

...meaning of Article 21 of the Law of 6 July 1971 on the creation of the Régie des Postes, already
referred to
in the previous footnote.
W rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1971 r. w sprawie ustanowienia Régie des Postes, o której
mowa
była już w poprzednim przypisie.

Within the meaning of Article 21 of the Law of 6 July 1971 on the creation of the Régie des Postes, already
referred to
in the previous footnote.

...spółkami będącymi członkami tej grupy wydaje się nieprawdopodobne, by przedsiębiorstwo, o którym
mowa
, było nieświadome istnienia reguł niepreferencyjnego pochodzenia czy też pochodzenia kluczowego

Given the movement of raw materials, finished and semi-finished goods between member companies in the group, it appears unlikely that the company was not aware of the non-preferential rules of origin...
Przy uwzględnieniu skali przemieszczeń surowców, półproduktów i produktów gotowych między spółkami będącymi członkami tej grupy wydaje się nieprawdopodobne, by przedsiębiorstwo, o którym
mowa
, było nieświadome istnienia reguł niepreferencyjnego pochodzenia czy też pochodzenia kluczowego produktu wytwarzanego na terenie jednego z jego zakładów.

Given the movement of raw materials, finished and semi-finished goods between member companies in the group, it appears unlikely that the company was not aware of the non-preferential rules of origin or the origin of key products produced at one of its sites.

...około 512 milionów NOK [60], szacunki te zaktualizowano w październiku 2002 r.; po zmianie
mowa
była o 150 pracownikach i koszcie ogólnym wynoszącym około 150 milionów NOK [61].

While it was originally foreseen that 450 employees would be covered by the compensation for salary scheme with total costs of about NOK 512 million [60], this estimate was updated in October 2002...
Chociaż pierwotnie przewidywano, że system rekompensaty z tytułu wynagrodzenia obejmie 450 pracowników, a jego ogólny koszt wyniesie około 512 milionów NOK [60], szacunki te zaktualizowano w październiku 2002 r.; po zmianie
mowa
była o 150 pracownikach i koszcie ogólnym wynoszącym około 150 milionów NOK [61].

While it was originally foreseen that 450 employees would be covered by the compensation for salary scheme with total costs of about NOK 512 million [60], this estimate was updated in October 2002 and changed to 150 employees with total costs of approximately NOK 150 million [61].

Wolne obecnie moce produkcyjne: Wykorzystanie mocy produkcyjnych w sektorze, o którym
mowa
było znaczne w ciągu ostatnich lat.

Current spare capacity: Capacity utilisation was quite high in this industry in recent years.
Wolne obecnie moce produkcyjne: Wykorzystanie mocy produkcyjnych w sektorze, o którym
mowa
było znaczne w ciągu ostatnich lat.

Current spare capacity: Capacity utilisation was quite high in this industry in recent years.

...przesłuchania ustnego, któremu przewodniczył rzecznik praw stron, że ceny dla skarżącego, o którym
mowa
, były strukturalnie niższe od stosowanych wobec innych klientów.

...one exporting producer stated in an oral hearing chaired by the hearing officer that their prices
to
the complainant
in
question were structurally lower than those charged to other customers.
Dodatkowo jeden producent eksportujący oświadczył podczas przesłuchania ustnego, któremu przewodniczył rzecznik praw stron, że ceny dla skarżącego, o którym
mowa
, były strukturalnie niższe od stosowanych wobec innych klientów.

Moreover, one exporting producer stated in an oral hearing chaired by the hearing officer that their prices
to
the complainant
in
question were structurally lower than those charged to other customers.

...przyznawanych przez władze regionu Azorów Komisja doszła do wniosku, że środki, o których
mowa
, były selektywne, mimo iż stosowały się do wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność

In a recent decision concerning tax advantages granted by the authorities of the Azores region, the Commission came to the conclusion that the measures at stake were selective although they applied...
W niedawnej decyzji dotyczącej korzyści podatkowych przyznawanych przez władze regionu Azorów Komisja doszła do wniosku, że środki, o których
mowa
, były selektywne, mimo iż stosowały się do wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w tym regionie [30].

In a recent decision concerning tax advantages granted by the authorities of the Azores region, the Commission came to the conclusion that the measures at stake were selective although they applied to all undertakings active in that region [30].

Ilości, o których
mowa
, były pomijane lub – w odpowiednich przypadkach i jak wskazano poniżej – omawiane oddzielnie w celu analizy odpowiednich wskaźników szkody.

The quantities concerned were disregarded or, where appropriate and as indicated below, considered separately for the sake of analysing the respective injury indicators.
Ilości, o których
mowa
, były pomijane lub – w odpowiednich przypadkach i jak wskazano poniżej – omawiane oddzielnie w celu analizy odpowiednich wskaźników szkody.

The quantities concerned were disregarded or, where appropriate and as indicated below, considered separately for the sake of analysing the respective injury indicators.

...ogranicza się do kwestii zdolności pozyskiwania kapitału w odniesieniu do produktu, o którym
mowa
, tj. kwasu cytrynowego, zaś na tę zdolność wyraźnie wpłynęła negatywnie sytuacja finansowa prze

In this respect it is noted that the scope of the investigation is limited to the ability to raise capital in relation to the product in question, i.e. citric acid, which appeared to have been...
W tym względzie należy przypomnieć, że zakres dochodzenia ogranicza się do kwestii zdolności pozyskiwania kapitału w odniesieniu do produktu, o którym
mowa
, tj. kwasu cytrynowego, zaś na tę zdolność wyraźnie wpłynęła negatywnie sytuacja finansowa przemysłu wspólnotowego.

In this respect it is noted that the scope of the investigation is limited to the ability to raise capital in relation to the product in question, i.e. citric acid, which appeared to have been negatively affected by the financial situation of the Community industry.

...agencję płatniczą deklaracji wydatków, należy przewidzieć, że państwa członkowskie, o których
mowa
, stosują w odniesieniu do swoich deklaracji wydatków, dotyczących EFRG, ten sam kurs wymiany wa

To avoid the application, by the Member States which do not form part of the euro zone, of different exchange rates in accounts of revenue received or aid paid to beneficiaries in a currency other...
Aby uniknąć stosowania przez państwa członkowskie nienależące do strefy euro różnych kursów wymiany walut po pierwsze podczas księgowania w walucie innej niż EUR dochodów otrzymanych i pomocy przekazanej beneficjentom i, po drugie, podczas sporządzania przez agencję płatniczą deklaracji wydatków, należy przewidzieć, że państwa członkowskie, o których
mowa
, stosują w odniesieniu do swoich deklaracji wydatków, dotyczących EFRG, ten sam kurs wymiany walut, który został zastosowany przy otrzymaniu tych dochodów lub dokonywaniu płatności na rzecz beneficjenta.

To avoid the application, by the Member States which do not form part of the euro zone, of different exchange rates in accounts of revenue received or aid paid to beneficiaries in a currency other than the euro, on the one hand, and in the declaration of expenditure drawn up by the paying agency, on the other, the Member States concerned should apply the same exchange rate in their declarations of expenditure under the EAGF as that used when collecting that revenue or making those payments to beneficiaries.

...w krajach trzecich bezpośrednio przez wywozem oraz kontroli zgodnie z przepisami, o których
mowa
, stosować niszczące metody pobierania próbek.

...countries immediately prior to export and of the inspection in accordance with the provisions
referred
to.
Biorąc pod uwagę wyniki niedawnych kontroli określonych roślin, przeprowadzonych w punkcie wjazdu lub w miejscu przeznaczenia, zgodnie z załącznikiem I część I pkt 2 do decyzji 2008/840/WE w obecnym brzmieniu, konieczne jest, aby w ramach kontroli w krajach trzecich bezpośrednio przez wywozem oraz kontroli zgodnie z przepisami, o których
mowa
, stosować niszczące metody pobierania próbek.

Taking into account the results of recent inspections of specified plants, carried out at the point of entry or at the place of destination, in accordance with point (2) of Section I of Annex I to Decision 2008/840/EC as it stands, it is also necessary that destructive sampling be part of the inspection in third countries immediately prior to export and of the inspection in accordance with the provisions
referred
to.

...domniemanego marginesu dumpingu, dowody te potwierdzają na tym etapie, że eksporterzy, o których
mowa
, stosują dumping oraz że praktyki te odnotowano przez dłuższy czas.

...dumping margin alleged, this evidence provides sufficient support at this stage that the exporters
in question
practice dumping, and that there was an history of dumping over an extended period of...
Jako całość, oraz biorąc pod uwagę zakres domniemanego marginesu dumpingu, dowody te potwierdzają na tym etapie, że eksporterzy, o których
mowa
, stosują dumping oraz że praktyki te odnotowano przez dłuższy czas.

This data, appropriately adjusted for estimated transport and other costs, would, on its face, appear to relate to the same product and time period and the same level of trade, and therefore would appear to be broadly comparable. As a whole, and given the extent of the dumping margin alleged, this evidence provides sufficient support at this stage that the exporters
in question
practice dumping, and that there was an history of dumping over an extended period of time.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich