Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: horyzont
Kiedy gwałtownie zmienia się dynamika rynku, należy starannie wybrać odpowiedni
horyzont
czasowy, aby odzwierciedlał on rozwój istotnych wypadków na rynku.

Where market dynamics are changing rapidly, care should be taken in choosing the relevant time
horizon
so as to reflect the pertinent market developments.
Kiedy gwałtownie zmienia się dynamika rynku, należy starannie wybrać odpowiedni
horyzont
czasowy, aby odzwierciedlał on rozwój istotnych wypadków na rynku.

Where market dynamics are changing rapidly, care should be taken in choosing the relevant time
horizon
so as to reflect the pertinent market developments.

...realistyczne i ujęte w ramy czasowe, jak również przewidywać, na etapie początkowym, cel i wyraźny
horyzont
czasowy, aby umożliwić porównania przy opracowywaniu corocznych, śródokresowych i...

...achievable, realistic and time-bound, and include a starting level, a target and a clear time
horizon
, to allow for comparisons at the time of annual, mid-term and end-of-term reviews,
Wskaźniki powinny być konkretne, wymierne w ujęciu krótko/średnioterminowym, osiągalne, realistyczne i ujęte w ramy czasowe, jak również przewidywać, na etapie początkowym, cel i wyraźny
horyzont
czasowy, aby umożliwić porównania przy opracowywaniu corocznych, śródokresowych i końcowych przeglądów.

Indicators should be specific, measurable in the short/medium term, achievable, realistic and time-bound, and include a starting level, a target and a clear time
horizon
, to allow for comparisons at the time of annual, mid-term and end-of-term reviews,

Aby wdrożyć sieć bazową w określonym
horyzoncie
czasowym, można zastosować podejście „korytarzowe” jako narzędzie służące koordynacji różnych projektów na szczeblu ponadnarodowym oraz narzędzie...

In order to implement the core network within the given timescale, a corridor approach could be used as an instrument to coordinate different projects on a transnational basis and to synchronise the...
Aby wdrożyć sieć bazową w określonym
horyzoncie
czasowym, można zastosować podejście „korytarzowe” jako narzędzie służące koordynacji różnych projektów na szczeblu ponadnarodowym oraz narzędzie synchronizacji rozwoju korytarza, czerpiąc tym samym maksymalne korzyści z sieci.

In order to implement the core network within the given timescale, a corridor approach could be used as an instrument to coordinate different projects on a transnational basis and to synchronise the development of the corridor, thereby maximising network benefits.

Dobiera się taki
horyzont
czasowy, by uwzględnione zostały wszystkie istotne koszty i korzyści w ramach danego scenariusza.

The time
horizon
shall be chosen such that all relevant costs and benefits of the scenarios are included.
Dobiera się taki
horyzont
czasowy, by uwzględnione zostały wszystkie istotne koszty i korzyści w ramach danego scenariusza.

The time
horizon
shall be chosen such that all relevant costs and benefits of the scenarios are included.

Przykładowo dla elektrowni gazowych stosowny
horyzont
czasowy mógłby wynosić 25 lat, dla systemu ciepłowniczego – 30 lat lub dla urządzeń grzewczych, takich jak kotły – 20 lat.

For example, for a gas-fired power plant an appropriate time
horizon
could be 25 years, for a district heating system, 30 years, or for heating equipment such as boilers 20 years.
Przykładowo dla elektrowni gazowych stosowny
horyzont
czasowy mógłby wynosić 25 lat, dla systemu ciepłowniczego – 30 lat lub dla urządzeń grzewczych, takich jak kotły – 20 lat.

For example, for a gas-fired power plant an appropriate time
horizon
could be 25 years, for a district heating system, 30 years, or for heating equipment such as boilers 20 years.

W dłuższym
horyzoncie
czasowym system wydaje się zapewniać zasadniczo symetryczne wyniki w każdym przypadku, aczkolwiek różnymi środkami i przy niskich poziomach przejrzystości.

The system would appear to provide a materially symmetrical outcome in the long term in each case, albeit through different routes and with low levels of transparency.
W dłuższym
horyzoncie
czasowym system wydaje się zapewniać zasadniczo symetryczne wyniki w każdym przypadku, aczkolwiek różnymi środkami i przy niskich poziomach przejrzystości.

The system would appear to provide a materially symmetrical outcome in the long term in each case, albeit through different routes and with low levels of transparency.

Komisja może zatem zgodzić się z urzędem OFCOM, kiedy stwierdza on, że „w dłuższym
horyzoncie
czasowym system [korekt] wydaje się zapewniać zasadniczo symetryczne wyniki w każdym przypadku,...

The Commission can therefore concur with OFCOM when it says that ‘the system [of revisions] would appear to provide a materially symmetrical outcome in the long-term in each case, albeit through...
Komisja może zatem zgodzić się z urzędem OFCOM, kiedy stwierdza on, że „w dłuższym
horyzoncie
czasowym system [korekt] wydaje się zapewniać zasadniczo symetryczne wyniki w każdym przypadku, aczkolwiek różnymi środkami i przy niskich poziomach przejrzystości”.

The Commission can therefore concur with OFCOM when it says that ‘the system [of revisions] would appear to provide a materially symmetrical outcome in the long-term in each case, albeit through different routes and with low levels of transparency.’

...wystarczające do pokrycia strat wynikających z co najmniej 99 % zmian ekspozycji w odpowiednim
horyzoncie
czasowym i gwarantują, że co najmniej codziennie CCP w pełni zabezpiecza swoje ekspozycje

...to cover losses that result from at least 99 % of the exposures movements over an appropriate time
horizon
and they shall ensure that a CCP fully collateralises its exposures with all its clearing...
Depozyty te są również wystarczające do pokrycia strat wynikających z co najmniej 99 % zmian ekspozycji w odpowiednim
horyzoncie
czasowym i gwarantują, że co najmniej codziennie CCP w pełni zabezpiecza swoje ekspozycje wobec wszystkich swoich członków rozliczających oraz, w stosownych przypadkach, wobec CCP, z którymi posiada uzgodnienia interoperacyjne.

They shall also be sufficient to cover losses that result from at least 99 % of the exposures movements over an appropriate time
horizon
and they shall ensure that a CCP fully collateralises its exposures with all its clearing members, and, where relevant, with CCPs with which it has interoperability arrangements, at least on a daily basis.

W przypadku gdy agencja ratingowa wystawia ratingi dla danego
horyzontu
czasowego i typu ratingu, korzystając z dwóch lub większej liczby skal ratingowych, w swoich sprawozdaniach dotyczących danych...

Where a credit rating agency issues ratings for a particular time
horizon
and rating type using more than one rating scale, it shall report in its qualitative data reports only the rating scale used...
W przypadku gdy agencja ratingowa wystawia ratingi dla danego
horyzontu
czasowego i typu ratingu, korzystając z dwóch lub większej liczby skal ratingowych, w swoich sprawozdaniach dotyczących danych jakościowych zgłasza wyłącznie skalę ratingową zastosowaną do liczbowej większości tych ratingów.

Where a credit rating agency issues ratings for a particular time
horizon
and rating type using more than one rating scale, it shall report in its qualitative data reports only the rating scale used for the numerical majority of such ratings.

W odniesieniu do poszczególnych kombinacji
horyzontu
czasowego i typu ratingu zgłoszona może zostać maksymalnie jedna skala ratingowa.

No more than one rating scale may be reported in respect of any particular combination of time
horizon
and rating type.
W odniesieniu do poszczególnych kombinacji
horyzontu
czasowego i typu ratingu zgłoszona może zostać maksymalnie jedna skala ratingowa.

No more than one rating scale may be reported in respect of any particular combination of time
horizon
and rating type.

Według biegłego zarząd Alitalii uzasadnia tę różnicę promocjami o ograniczonym
horyzoncie
czasowym, związanymi ze wzrostem częstotliwości oferowanych lotów:

According to the expert, Alitalia management ascribes the difference to
limited-duration
promotional fares linked with increased frequency:
Według biegłego zarząd Alitalii uzasadnia tę różnicę promocjami o ograniczonym
horyzoncie
czasowym, związanymi ze wzrostem częstotliwości oferowanych lotów:

According to the expert, Alitalia management ascribes the difference to
limited-duration
promotional fares linked with increased frequency:

...przejście do nowej struktury, która pozwoli mu osiągnąć perspektywę dobrej kondycji w dłuższym
horyzoncie
czasowym oraz umożliwi funkcjonowania z własnych środków.

It should enable the firm to progress towards a new structure that offers it prospects for long-term viability and enables it to stand on its own feet.
Umożliwia on przedsiębiorstwu przejście do nowej struktury, która pozwoli mu osiągnąć perspektywę dobrej kondycji w dłuższym
horyzoncie
czasowym oraz umożliwi funkcjonowania z własnych środków.

It should enable the firm to progress towards a new structure that offers it prospects for long-term viability and enables it to stand on its own feet.

h roczny
horyzont
czasowy dotyczący ryzyka (w latach); h = 1;

h the one-year risk
horizon
(in units of a year); h = 1;
h roczny
horyzont
czasowy dotyczący ryzyka (w latach); h = 1;

h the one-year risk
horizon
(in units of a year); h = 1;

W długim
horyzoncie
czasowym, do 2010 r., przewiduje się zniknięcie nadwyżki zdolności produkcyjnych, co zmniejszy tym samym motywację producentów amerykańskich do podejmowania wywozu.

Over a longer time frame up to 2010, excess capacity is expected to disappear, reducing the incentive for US producers to export.
W długim
horyzoncie
czasowym, do 2010 r., przewiduje się zniknięcie nadwyżki zdolności produkcyjnych, co zmniejszy tym samym motywację producentów amerykańskich do podejmowania wywozu.

Over a longer time frame up to 2010, excess capacity is expected to disappear, reducing the incentive for US producers to export.

Barier prawno-regulacyjnych, które można usunąć w odpowiednim
horyzoncie
czasowym, nie powinno się normalnie uważać za ekonomiczne bariery w dostępie do rynku, spełniające pierwsze kryterium.

Legal or regulatory barriers, which can be removed within the relevant time
horizon
, should not normally be deemed to constitute an economic barrier to entry, such as to fulfil the first criterion.
Barier prawno-regulacyjnych, które można usunąć w odpowiednim
horyzoncie
czasowym, nie powinno się normalnie uważać za ekonomiczne bariery w dostępie do rynku, spełniające pierwsze kryterium.

Legal or regulatory barriers, which can be removed within the relevant time
horizon
, should not normally be deemed to constitute an economic barrier to entry, such as to fulfil the first criterion.

...kredytowe mogą wykorzystać dane kwartalne lub przeliczyć dane okresowe zebrane w krótszym
horyzoncie
czasowym na dane kwartalne za pomocą odpowiedniej metody analitycznej, popartej empiryczn

...potential quarterly losses, credit institutions may use quarterly data or convert shorter
horizon
period data to a quarterly equivalent using an analytically appropriate method supported by
Przy konstruowaniu modeli szacowania wartości narażonej na ryzyko określających potencjalne kwartalne straty instytucje kredytowe mogą wykorzystać dane kwartalne lub przeliczyć dane okresowe zebrane w krótszym
horyzoncie
czasowym na dane kwartalne za pomocą odpowiedniej metody analitycznej, popartej empirycznymi dowodami oraz zaawansowanymi i dobrze udokumentowanymi przemyśleniami i analizami.

In constructing Value at Risk (VaR) models estimating potential quarterly losses, credit institutions may use quarterly data or convert shorter
horizon
period data to a quarterly equivalent using an analytically appropriate method supported by empirical evidence and through a well-developed and documented thought process and analysis.

...terminowych niż w przypadku produktów w transakcjach natychmiastowych ze względu na dłuższy
horyzont
czasowy kontraktów terminowych.

...of the production capacities is lower than in the case of spot products owing to the longer time
horizon
of forward contracts.
Ryzyko związane z wykorzystaniem mocy produkcyjnych jest niższe na rynkach terminowych niż w przypadku produktów w transakcjach natychmiastowych ze względu na dłuższy
horyzont
czasowy kontraktów terminowych.

On forward markets, the risk concerning the use of the production capacities is lower than in the case of spot products owing to the longer time
horizon
of forward contracts.

...sieć szkieletowa przyczyniła się do gruntownej przebudowy międzynarodowych usług transportowych w
horyzoncie
czasowym przewidywalnym z perspektywy klienta kolei, konieczne jest przyjęcie ambitnego...

...contribute to a major re-engineering of international rail transport services in a credible time
horizon
from the perspective of the customer it is necessary to attach a relatively ambitious timefr
Mając na względzie, by taka sieć szkieletowa przyczyniła się do gruntownej przebudowy międzynarodowych usług transportowych w
horyzoncie
czasowym przewidywalnym z perspektywy klienta kolei, konieczne jest przyjęcie ambitnego planu pełnej realizacji przedsięwzięcia.

In view for such a backbone to contribute to a major re-engineering of international rail transport services in a credible time
horizon
from the perspective of the customer it is necessary to attach a relatively ambitious timeframe for its full realisation.

horyzont
czasowy zakładany dla przeprowadzanych testów;

the time
horizons
of the tests;
horyzont
czasowy zakładany dla przeprowadzanych testów;

the time
horizons
of the tests;

W ramach określonego
horyzontu
czasowego dla oznaczania.

Within the defined time
horizon
for earmarking.
W ramach określonego
horyzontu
czasowego dla oznaczania.

Within the defined time
horizon
for earmarking.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich