Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
nie stosuje szkodliwych instrumentów podatkowych w zakresie opodatkowania działalności
gospodarczej
.

it does not operate harmful tax measures in the
area
of business taxation.
nie stosuje szkodliwych instrumentów podatkowych w zakresie opodatkowania działalności
gospodarczej
.

it does not operate harmful tax measures in the
area
of business taxation.

...przeprowadzonej przez nie oceny oraz działań, których przeprowadzenie nakazały właściwym podmiotom
gospodarczym
,

...of the evaluation they have carried out and of the actions which they have required the relevant
economic
operator to take;
wynikach przeprowadzonej przez nie oceny oraz działań, których przeprowadzenie nakazały właściwym podmiotom
gospodarczym
,

the results of the evaluation they have carried out and of the actions which they have required the relevant
economic
operator to take;

...na zaplanowanym poziomie, celem zwiększenia udziału sektora towarów i usług zbywalnych we wzroście
gospodarczym
;

...projects at the planned level to help improve the contribution of the tradeable sector to
economic
growth;
realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków UE na zaplanowanym poziomie, celem zwiększenia udziału sektora towarów i usług zbywalnych we wzroście
gospodarczym
;

implementation of EU-funded projects at the planned level to help improve the contribution of the tradeable sector to
economic
growth;

...należy określić specjalne przepisy dotyczące pozwoleń na wywóz wydawanych w trakcie tego roku
gospodarczego
.

...it is necessary to lay down specific rules in respect of the export licences issued during this
marketing
year.
Uwzględniając, że niniejsze nowe przepisy publikuje się po rozpoczęciu roku gospodarczego 2009/2010, należy określić specjalne przepisy dotyczące pozwoleń na wywóz wydawanych w trakcie tego roku
gospodarczego
.

Taking into account that these new provisions are published after the start of the 2009/2010 marketing year it is necessary to lay down specific rules in respect of the export licences issued during this
marketing
year.

...dla tych Państw Członkowskich wydajności oliwek i oliwy w odniesieniu do wyżej wymienionego roku
gospodarczego
.

...No 2261/84 and no olive yields or oil yields should be fixed for those Member States for that
marketing
year.
Aby uniknąć zbytniego obciążenia administracyjnego Cypru, Malty i Słowenii, przy wdrażaniu metody oceny wydajności jedynie na rok gospodarczy 2004/2005, która nie przyniosłaby niezależnie od wszystkiego adekwatnego wyniku, należy uchylić art. 5 ust. 7 rozporządzenia nr 136/66/EWG, a także art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84, i nie ustalać dla tych Państw Członkowskich wydajności oliwek i oliwy w odniesieniu do wyżej wymienionego roku
gospodarczego
.

In order to relieve Cyprus, Malta and Slovenia of the heavy administrative burden in applying the method for estimating yields solely for the 2004/05 marketing year, which in any case would produce an inadequate result, a derogation should be made from Article 5(7) of Regulation No 136/66/EEC and Article 18 of Regulation (EEC) No 2261/84 and no olive yields or oil yields should be fixed for those Member States for that
marketing
year.

...w odniesieniu do systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych [2], ustanawia daty lat
gospodarczych
.

...the aid scheme for products processed from fruit and vegetables [2], lays down the dates of the
marketing
years.
Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych [2], ustanawia daty lat
gospodarczych
.

Article 3 of Commission Regulation (EC) No 1535/2003 of 29 August 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the aid scheme for products processed from fruit and vegetables [2], lays down the dates of the
marketing
years.

...uczestniczyć w programie pomocy przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2201/96 w bieżącym roku
gospodarczym
.

...be unable to benefit from the aid scheme provided for in Regulation (EC) No 2201/96 during the
marketing
year in progress.
W przeciwnym razie, w szczególności w przypadku pomidorów, zainteresowane strony nie byłyby w stanie uczestniczyć w programie pomocy przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2201/96 w bieżącym roku
gospodarczym
.

Otherwise, and particularly in the case of tomatoes, the parties concerned would be unable to benefit from the aid scheme provided for in Regulation (EC) No 2201/96 during the
marketing
year in progress.

...mieć zastosowanie z mocą wsteczną i nie spowoduje żadnych szkodliwych skutków dla podmiotów
gospodarczych
.

This correction should apply retroactively and will not cause any detrimental effects
on
operators.
Korekta powinna mieć zastosowanie z mocą wsteczną i nie spowoduje żadnych szkodliwych skutków dla podmiotów
gospodarczych
.

This correction should apply retroactively and will not cause any detrimental effects
on
operators.

...może wprowadzić daną zmianę, ponieważ takie wyjaśnienie ma zasadnicze znaczenie dla podmiotów
gospodarczych
.

...holder is allowed to implement a given change, as such clarification is essential for
economic
operators.
W niniejszym rozporządzeniu należy doprecyzować, kiedy posiadacz pozwolenia może wprowadzić daną zmianę, ponieważ takie wyjaśnienie ma zasadnicze znaczenie dla podmiotów
gospodarczych
.

This Regulation should clarify when the authorisation holder is allowed to implement a given change, as such clarification is essential for
economic
operators.

...– od podstawowej swobody świadczenia usług zapisanej w art. 36 Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
.

...fundamental freedom to provide services laid down in Article 36 of the Agreement on the European
Economic
Area.
Środki przewidziane przez Norwegię wydają się proporcjonalne w zakresie uzasadniającym odstępstwo – z uwagi na nadrzędne względy interesu publicznego związane z zapewnieniem szerokiego powszechnego dostępu do transmisji wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa – od podstawowej swobody świadczenia usług zapisanej w art. 36 Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
.

The Norwegian measures appear proportionate to justify, by the overriding reason of public interest in ensuring wide public access to broadcasts of events of major importance for society, the derogation from the fundamental freedom to provide services laid down in Article 36 of the Agreement on the European
Economic
Area.

Wsparcie dla samozatrudnienia i uruchamiania działalności
gospodarczej

Support for self-employment and business start-up
Wsparcie dla samozatrudnienia i uruchamiania działalności
gospodarczej

Support for self-employment and business start-up

Wsparcie dla samozatrudnienia i uruchamiania działalności
gospodarczej

Support for self-employment and business start-up
Wsparcie dla samozatrudnienia i uruchamiania działalności
gospodarczej

Support for self-employment and business start-up

...zasobów rybnych, zapewniając jednocześnie temu sektorowi zrównoważone warunki społeczne i
gospodarcze
.

...policy (CFP) in view of reducing pressure on fish stocks, whilst ensuring sustainable social and
economic
conditions for the sector concerned.
EFR ma na celu wsparcie działań podejmowanych od czasu reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w 2002 r. w celu zmniejszenia obciążenia zasobów rybnych, zapewniając jednocześnie temu sektorowi zrównoważone warunki społeczne i
gospodarcze
.

The EFF aims to contribute to the steps that have been taken since the 2002 reform of the common fisheries policy (CFP) in view of reducing pressure on fish stocks, whilst ensuring sustainable social and
economic
conditions for the sector concerned.

...powiadomienia i dostępem do danych ze deklaracji skróconej w systemie komputerowym podmiotu
gospodarczego
.

...declaration, the lodging of a notification and access to the summary declaration data in the
economic
operator's computer system.
Organy celne mogą zezwolić, aby złożenie deklaracji skróconej zostało zastąpione złożeniem powiadomienia i dostępem do danych ze deklaracji skróconej w systemie komputerowym podmiotu
gospodarczego
.

Customs authorities may accept, instead of the lodging of the summary declaration, the lodging of a notification and access to the summary declaration data in the
economic
operator's computer system.

Główne wskaźniki analizy
gospodarczej

Average duration of these jobs (months) (1) (B)
Główne wskaźniki analizy
gospodarczej

Average duration of these jobs (months) (1) (B)

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich