Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: deal
...protest against bad conditions and pay, and lack of full implementation of the 23 March 2009 peace
deal
between the CNDP and the DRC that led to the CNDP’s integration into the FARDC.

...przeciwko złym warunkom i niskim płacom, a także przeciwko niepełnemu wdrożeniu postanowień
porozumienia
pokojowego z dnia 23 marca 2009 r., które zostało zawarte między CNDP i DRC i doprowadz
According to a 23 November 2012 BBC article, M23 was formed when former members of the CNDP who had been integrated into the FARDC began to protest against bad conditions and pay, and lack of full implementation of the 23 March 2009 peace
deal
between the CNDP and the DRC that led to the CNDP’s integration into the FARDC.

Według artykułu BBC z dnia 23 listopada 2012 r. M23 powstało, gdy dawni członkowskie ugrupowania CNDP, które zostało włączone do FARDC, zaczęli protestować przeciwko złym warunkom i niskim płacom, a także przeciwko niepełnemu wdrożeniu postanowień
porozumienia
pokojowego z dnia 23 marca 2009 r., które zostało zawarte między CNDP i DRC i doprowadziło do włączenia CNDP do FARDC.

For this purpose, no account shall be taken of
dealings
between the party to the vertical agreement and its connected undertakings or between its connected undertakings.

Do tego celu nie uwzględnia się
transakcji
między stroną porozumienia wertykalnego i jej przedsiębiorstwami powiązanymi ani dokonywanych między tymi przedsiębiorstwami powiązanymi.
For this purpose, no account shall be taken of
dealings
between the party to the vertical agreement and its connected undertakings or between its connected undertakings.

Do tego celu nie uwzględnia się
transakcji
między stroną porozumienia wertykalnego i jej przedsiębiorstwami powiązanymi ani dokonywanych między tymi przedsiębiorstwami powiązanymi.

In addition, the transfer took place 9 days after the share
deal
between the Danish State and Arriva Denmark A/S.

Dodatkowo przeniesienie nastąpiło 9 dni po
transakcji
typu share
deal
między państwem duńskim a Arriva Denmark a/s.
In addition, the transfer took place 9 days after the share
deal
between the Danish State and Arriva Denmark A/S.

Dodatkowo przeniesienie nastąpiło 9 dni po
transakcji
typu share
deal
między państwem duńskim a Arriva Denmark a/s.

Finally, the Commission points out that such an advantage in
dealings
between IFP and its suppliers is selective, because its competitors, which remain subject to compulsory administration and...

Ponadto Komisja zauważa, że taka korzyść w
relacjach
utrzymywanych przez przedsiębiorstwo publiczne IFP z klientami, jest selektywna, ponieważ jego konkurenci, podlegający procedurom prawa...
Finally, the Commission points out that such an advantage in
dealings
between IFP and its suppliers is selective, because its competitors, which remain subject to compulsory administration and winding-up procedures under ordinary law, do not enjoy a comparable guarantee conferred by the State, which is intrinsically linked to IFP’s status as a publicly owned establishment.

Ponadto Komisja zauważa, że taka korzyść w
relacjach
utrzymywanych przez przedsiębiorstwo publiczne IFP z klientami, jest selektywna, ponieważ jego konkurenci, podlegający procedurom prawa powszechnego
dotyczącego
postępowania naprawczego i likwidacyjnego, nie są objęci podobną gwarancją udzielaną przez państwo i nieodłącznie związaną ze statusem przedsiębiorstwa publicznego, który posiada przedsiębiorstwo IFP.

Upper bound to the impact of the guarantee in
dealings
between IFP and its suppliers

Największa kwota skutku gwarancji w
relacjach
przedsiębiorstwa publicznego z dostawcami
Upper bound to the impact of the guarantee in
dealings
between IFP and its suppliers

Największa kwota skutku gwarancji w
relacjach
przedsiębiorstwa publicznego z dostawcami

Upper bound to the impact of the guarantee in
dealings
between IFP and its customers [250]

Największa kwota skutku gwarancji w
relacjach
przedsiębiorstwa publicznego z klientami [250]
Upper bound to the impact of the guarantee in
dealings
between IFP and its customers [250]

Największa kwota skutku gwarancji w
relacjach
przedsiębiorstwa publicznego z klientami [250]

business
dealings
between a person liable to tax in one Member State and a person liable to tax in the other Member State are conducted through one or more countries in such a way that a saving in...

kontakty
gospodarcze między osobą podlegającą obowiązkowi podatkowemu w jednym państwie członkowskim a osobą podlegającą obowiązkowi podatkowemu w innym państwie członkowskim są prowadzone w co...
business
dealings
between a person liable to tax in one Member State and a person liable to tax in the other Member State are conducted through one or more countries in such a way that a saving in tax may result in one or the other Member State or in both;

kontakty
gospodarcze między osobą podlegającą obowiązkowi podatkowemu w jednym państwie członkowskim a osobą podlegającą obowiązkowi podatkowemu w innym państwie członkowskim są prowadzone w co najmniej jednym kraju w taki sposób, że może to doprowadzić do oszczędności podatkowych w jednym z tych państw członkowskich lub w drugim lub w obydwu z nich;

...of intent, which do not involve any remuneration, are standard practice in a market economy in
dealings
between a parent company and its subsidiaries.

...zastrzeżeń, które nie skutkują wynagrodzeniem, stanowią normalną praktykę w gospodarce rynkowej w
relacjach
pomiędzy spółka-matką i jej filiami.
The Belgian authorities are of the view that these letters of intent, which do not involve any remuneration, are standard practice in a market economy in
dealings
between a parent company and its subsidiaries.

Władze belgijskie uważają, że te pisma o braku zastrzeżeń, które nie skutkują wynagrodzeniem, stanowią normalną praktykę w gospodarce rynkowej w
relacjach
pomiędzy spółka-matką i jej filiami.

Currently, about 60% of all the
deals
between GBP 500000 (EUR 700000) and GBP 2 million (EUR 2,9 million) is frustrated demand with no readily available suppliers of risk capital to go to.

Obecnie, około 60% wszystkich
transakcji
w przedziale od 500000 GBP (700000 EUR) do 2 milionów GBP (2,9 miliona EUR) to niezaspokojone zapotrzebowanie, przy braku łatwo dostępnych dostawców kapitału...
Currently, about 60% of all the
deals
between GBP 500000 (EUR 700000) and GBP 2 million (EUR 2,9 million) is frustrated demand with no readily available suppliers of risk capital to go to.

Obecnie, około 60% wszystkich
transakcji
w przedziale od 500000 GBP (700000 EUR) do 2 milionów GBP (2,9 miliona EUR) to niezaspokojone zapotrzebowanie, przy braku łatwo dostępnych dostawców kapitału ryzyka, do których można by się udać.

SHARE
DEAL
BETWEEN ARRIVA DENMARK A/S AND THE DANISH STATE

TRANSAKCJA
SHARE
DEAL
POMIĘDZY ARRIVA DENMARK A/S A PAŃSTWEM DUŃSKIM
SHARE
DEAL
BETWEEN ARRIVA DENMARK A/S AND THE DANISH STATE

TRANSAKCJA
SHARE
DEAL
POMIĘDZY ARRIVA DENMARK A/S A PAŃSTWEM DUŃSKIM

with a reference period of one calendar month in
dealings
between:

z okresem odniesienia jednego miesiąca kalendarzowego w
relacjach
między:
with a reference period of one calendar month in
dealings
between:

z okresem odniesienia jednego miesiąca kalendarzowego w
relacjach
między:

With a reference period of a quarter of a calendar year in
dealings
between:

Z okresem referencyjnym wynoszącym kwartał kalendarzowy w
stosunkach
między:
With a reference period of a quarter of a calendar year in
dealings
between:

Z okresem referencyjnym wynoszącym kwartał kalendarzowy w
stosunkach
między:

With a reference period of one calendar month in
dealings
between:

Z okresem referencyjnym wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy w
stosunkach
między:
With a reference period of one calendar month in
dealings
between:

Z okresem referencyjnym wynoszącym jeden miesiąc kalendarzowy w
stosunkach
między:

with a reference period of one calendar month in
dealings
between:

z okresem referencyjnym wynoszącym co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy w
stosunkach
między:
with a reference period of one calendar month in
dealings
between:

z okresem referencyjnym wynoszącym co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy w
stosunkach
między:

with a reference period of a quarter of a calendar year in
dealings
between:

z okresem referencyjnym wynoszącym kwartał kalendarzowy w
stosunkach
między:
with a reference period of a quarter of a calendar year in
dealings
between:

z okresem referencyjnym wynoszącym kwartał kalendarzowy w
stosunkach
między:

If one strips out sub GBP 500000 (EUR 700000)
deals
the picture changes dramatically.

Jeśli pominąć
transakcje
o wartości poniżej 500000 GBP (700000 EUR), to obraz zmienia
się
radykalnie.
If one strips out sub GBP 500000 (EUR 700000)
deals
the picture changes dramatically.

Jeśli pominąć
transakcje
o wartości poniżej 500000 GBP (700000 EUR), to obraz zmienia
się
radykalnie.

...transfer of shares of a company that has to reimburse an illegal and incompatible aid (share
deals
), the ECJ held that the sale of shares in such a company to a third party does not affect the

...spółki, która zobowiązana jest do zwrotu bezprawnej i niezgodnej ze wspólnym rynkiem pomocy (
transakcje
share
deal
), ETS podtrzymał, że sprzedaż udziałów w takiej spółce stronie trzeciej nie ma
As regards transfer of shares of a company that has to reimburse an illegal and incompatible aid (share
deals
), the ECJ held that the sale of shares in such a company to a third party does not affect the obligation of the beneficiary to reimburse such aid [68].

Co się tyczy przeniesienia udziałów spółki, która zobowiązana jest do zwrotu bezprawnej i niezgodnej ze wspólnym rynkiem pomocy (
transakcje
share
deal
), ETS podtrzymał, że sprzedaż udziałów w takiej spółce stronie trzeciej nie ma wpływu na zobowiązanie beneficjenta do zwrotu takiej pomocy [68].

...transfer of shares of a company that has to reimburse an illegal and incompatible aid (share
deals
), the ECJ held [43] that the sale of shares in such a company to a third party does not affect

W odniesieniu do przeniesienia udziałów spółki, na której spoczywa obowiązek zwrotu pomocy niezgodnej z prawem i ze wspólnym rynkiem (sprzedaż udziałów), TSWE uznał [43], że sprzedaż osobie trzeciej...
As regards transfer of shares of a company that has to reimburse an illegal and incompatible aid (share
deals
), the ECJ held [43] that the sale of shares in such a company to a third party does not affect the obligation of the beneficiary to reimburse such aid [44].

W odniesieniu do przeniesienia udziałów spółki, na której spoczywa obowiązek zwrotu pomocy niezgodnej z prawem i ze wspólnym rynkiem (sprzedaż udziałów), TSWE uznał [43], że sprzedaż osobie trzeciej udziałów w takiej spółce nie wpływa na obowiązek zwrotu przez beneficjenta takiej pomocy. [44] Jeżeli można ustalić, że nabywca udziałów spółki zapłacił za nie cenę obowiązującą na rynku, nie należy przyjmować, że uzyskał korzyść wynikającą z przyznania pomocy państwa.

As regards the share
deal
, the Court of Justice ruled that [30]:

Jeżeli chodzi o share
deal
, Trybunał orzekł, co następuje [30]:
As regards the share
deal
, the Court of Justice ruled that [30]:

Jeżeli chodzi o share
deal
, Trybunał orzekł, co następuje [30]:

Taking into account the tendency of institutional investors to invest into larger
deals
, the UK authorities believe that these investors will not be interested in using Investbx.

Biorąc pod uwagę tendencję inwestorów instytucjonalnych do inwestowania w większe
transakcje
, władze Zjednoczonego Królestwa są przekonane, że inwestorzy ci nie będą zainteresowani skorzystaniem z...
Taking into account the tendency of institutional investors to invest into larger
deals
, the UK authorities believe that these investors will not be interested in using Investbx.

Biorąc pod uwagę tendencję inwestorów instytucjonalnych do inwestowania w większe
transakcje
, władze Zjednoczonego Królestwa są przekonane, że inwestorzy ci nie będą zainteresowani skorzystaniem z Investbx.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich