Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: xxxx
Up to 10 numerical digits (
xxxx
,yy).

10 znaków numerycznych (
xxxx
,yy).
Up to 10 numerical digits (
xxxx
,yy).

10 znaków numerycznych (
xxxx
,yy).

According to the provisions of Commission Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China and...

Zgodnie z przepisami decyzji wykonawczej Komisji 2011/
XXXX
/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin...
According to the provisions of Commission Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China and repealing Decision 2008/289/EC

Zgodnie z przepisami decyzji wykonawczej Komisji 2011/
XXXX
/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylającej decyzję 2008/289/WE

From this consignment, samples were taken in accordance with Annex II of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on … (date), subjected to laboratory analysis on … (date) in the … (name of laboratory), to...

Z niniejszej przesyłki pobrano próbki zgodnie z załącznikiem II do decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE w dniu … (data) i poddano je analizie laboratoryjnej w dniu … (data) w … (nazwa laboratorium) w...
From this consignment, samples were taken in accordance with Annex II of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on … (date), subjected to laboratory analysis on … (date) in the … (name of laboratory), to determine the absence of any unauthorised GM Rice.

Z niniejszej przesyłki pobrano próbki zgodnie z załącznikiem II do decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE w dniu … (data) i poddano je analizie laboratoryjnej w dniu … (data) w … (nazwa laboratorium) w celu ustalenia nieobecności niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu.

...the code of the third country as appearing in Annex I to Commission Implementing Decision 2012/
XXXX
/EU.

...I.8: Podać kod państwa trzeciego zgodnie z załącznikiem I do decyzji wykonawczej Komisji 2012/
XXXX
/UE.
Box I.8: Provide the code of the third country as appearing in Annex I to Commission Implementing Decision 2012/
XXXX
/EU.

Rubryka I.8: Podać kod państwa trzeciego zgodnie z załącznikiem I do decyzji wykonawczej Komisji 2012/
XXXX
/UE.

(insert foodstuffs/feed referred to in Article 1 of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU)

(środki spożywcze/pasze, o których mowa w art. 1 decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE
(insert foodstuffs/feed referred to in Article 1 of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU)

(środki spożywcze/pasze, o których mowa w art. 1 decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE

Countries listed in Annex I to Commission Implementing Decision 2012/
XXXX
/EU.

Państwa wymienione w załączniku I do decyzji wykonawczej 2012/
XXXX
/UE.
Countries listed in Annex I to Commission Implementing Decision 2012/
XXXX
/EU.

Państwa wymienione w załączniku I do decyzji wykonawczej 2012/
XXXX
/UE.

...representative of competent authority referred to in Article 4(1) of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU

...przedstawiciela właściwego organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE
Stamp and signature of authorised representative of competent authority referred to in Article 4(1) of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU

Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela właściwego organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No
XXXX
) [1]

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr
XXXX
) [1]
EU DECLARATION OF CONFORMITY (No
XXXX
) [1]

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (Nr
XXXX
) [1]

...Identifier Code (MIC) where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or
XXXX
for OTC derivatives.

...pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub
XXXX
w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or
XXXX
for OTC derivatives.

W odpowiednich przypadkach kod identyfikacyjny rynku według normy ISO 10383 (MIC), XOFF w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub
XXXX
w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

Where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or
XXXX
for OTC derivatives.

...pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub
XXXX
w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.
Where relevant, XOFF for listed derivatives that are traded off-exchange or
XXXX
for OTC derivatives.

Tam, gdzie to stosowne, XOFF w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub
XXXX
w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

Date of application (eight digits: xx day, xx month,
xxxx
year).

Data wpłynięcia wniosku (osiem cyfr: xx dzień, xx miesiąc,
xxxx
rok).
Date of application (eight digits: xx day, xx month,
xxxx
year).

Data wpłynięcia wniosku (osiem cyfr: xx dzień, xx miesiąc,
xxxx
rok).

This document is part of Production Organisation Approval Number [MEMBER STATE CODE (*)].21G.
XXXX
issued to:

...stanowi część zatwierdzenia organizacji produkującej nr [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].21G.
XXXX
wydanego dla:
This document is part of Production Organisation Approval Number [MEMBER STATE CODE (*)].21G.
XXXX
issued to:

Niniejszy dokument stanowi część zatwierdzenia organizacji produkującej nr [KOD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO (*)].21G.
XXXX
wydanego dla:

This document is part of Production Organisation Approval No NAA.21G.
XXXX
issued to

Niniejszy dokument stanowi część zatwierdzenia organizacji produkującej nr NAA.21G.
XXXX
wydanego:
This document is part of Production Organisation Approval No NAA.21G.
XXXX
issued to

Niniejszy dokument stanowi część zatwierdzenia organizacji produkującej nr NAA.21G.
XXXX
wydanego:

...copy of the original.”, or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number
xxxx
issued on xx.xx.xxxx.”’;

...kopią oryginału.” lub „Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze
xxxx
wydany w dniu xx/xx/xxxx.«”;
“This certificate is a true copy of the original.”, or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number
xxxx
issued on xx.xx.xxxx.”’;

»Niniejsze świadectwo jest uwierzytelnioną kopią oryginału.” lub „Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze
xxxx
wydany w dniu xx/xx/xxxx.«”;

...copy of the original”, or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number
xxxx
issued on xx.xx.xxxx.”’;

...kopią oryginału.« lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze
xxxx
wydany w dniu xx/xx/xxxx.«”;
“This certificate is a true copy of the original”, or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number
xxxx
issued on xx.xx.xxxx.”’;

»Niniejsze świadectwo jest uwierzytelnioną kopią oryginału.« lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze
xxxx
wydany w dniu xx/xx/xxxx.«”;

...copy of the original”, or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number
xxxx
issued on xx/xx/xxxx”.’;

...kopią oryginału.« lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze
xxxx
wydany w dniu xx/xx/xxxx.«”;
“This certificate is a true copy of the original”, or “This certificate cancels and replaces the original bearing the number
xxxx
issued on xx/xx/xxxx”.’;

»Niniejsze świadectwo jest uwierzytelnioną kopią oryginału.« lub »Niniejsze świadectwo unieważnia i zastępuje oryginał o numerze
xxxx
wydany w dniu xx/xx/xxxx.«”;

xxxx
=> Type No

xxxx
=> nr typu
xxxx
=> Type No

xxxx
=> nr typu

...the goods on the invoice are to be customs-cleared at the Union frontier (Taric additional code
xxxx
or yyyy).

...towary wskazane na fakturze mają być poddane odprawie celnej na granicy Unii (dodatkowy kod TARIC
xxxx
lub yyyy).
The TARIC additional code under which the goods on the invoice are to be customs-cleared at the Union frontier (Taric additional code
xxxx
or yyyy).

Dodatkowy kod TARIC, w ramach którego towary wskazane na fakturze mają być poddane odprawie celnej na granicy Unii (dodatkowy kod TARIC
xxxx
lub yyyy).

The CO2-emission correction coefficient shall be rounded to four significant figures (e.g. 0,
xxxx
or xx,xx).

Współczynnik korygujący emisję CO2 zaokrągla się do czterech cyfr znaczących (np. 0,
xxxx
lub xx,xx).
The CO2-emission correction coefficient shall be rounded to four significant figures (e.g. 0,
xxxx
or xx,xx).

Współczynnik korygujący emisję CO2 zaokrągla się do czterech cyfr znaczących (np. 0,
xxxx
lub xx,xx).

The CO2-emission correction coefficient shall be rounded to four significant figures (e.g. 0.
xxxx
or xx.xx).

Współczynnik korygujący emisję CO2 zaokrągla się do czterech cyfr znaczących (np. 0,
xxxx
lub xx,xx).
The CO2-emission correction coefficient shall be rounded to four significant figures (e.g. 0.
xxxx
or xx.xx).

Współczynnik korygujący emisję CO2 zaokrągla się do czterech cyfr znaczących (np. 0,
xxxx
lub xx,xx).

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich