Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: agent
Podmiot podejmujący decyzję nie jest
agentem
tylko z tego powodu, że inne podmioty mogą odnosić korzyści z podejmowanych przez niego decyzji.

A decision
maker
is not
an agent
simply because other parties can benefit from the decisions that it makes.
Podmiot podejmujący decyzję nie jest
agentem
tylko z tego powodu, że inne podmioty mogą odnosić korzyści z podejmowanych przez niego decyzji.

A decision
maker
is not
an agent
simply because other parties can benefit from the decisions that it makes.

Program określa również, w jaki sposób
agent
monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

...shall also describe how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the
agent
itself.
Program określa również, w jaki sposób
agent
monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

The programme shall also describe how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the
agent
itself.

Program ten określa również, jak
agent
monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

...shall also describe how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the
agent
itself.
Program ten określa również, jak
agent
monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

The programme shall also describe how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the
agent
itself.

Osoba odpowiedzialna za przesyłkę (
agent
, zgłaszający lub podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe): osoba odpowiedzialna za przesyłkę w momencie jej przedstawienia w wyznaczonym...

Person responsible for the consignment (also
agent
, declarant or feed and food business operator): the person who is in charge of the consignment when presented to the DPE and makes the necessary...
Osoba odpowiedzialna za przesyłkę (
agent
, zgłaszający lub podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe): osoba odpowiedzialna za przesyłkę w momencie jej przedstawienia w wyznaczonym miejscu wprowadzenia i składająca konieczne deklaracje właściwym organom w imieniu importera.

Person responsible for the consignment (also
agent
, declarant or feed and food business operator): the person who is in charge of the consignment when presented to the DPE and makes the necessary declarations to the competent authorities on behalf of the importer.

Osoba odpowiedzialna za przesyłkę: (również
agent
, zgłaszający lub podmiot działający na rynku spożywczym) podać nazwisko i pełny adres osoby odpowiedzialnej za przesyłkę w momencie jej...

Person responsible for the consignment: (also
agent
, declarant or food business operator) indicate name and full address of the person who is in charge of the consignment when presented to the first...
Osoba odpowiedzialna za przesyłkę: (również
agent
, zgłaszający lub podmiot działający na rynku spożywczym) podać nazwisko i pełny adres osoby odpowiedzialnej za przesyłkę w momencie jej przedstawiania w miejscu pierwszego wprowadzenia i składającej konieczne deklaracje właściwym organom w imieniu importera.

Person responsible for the consignment: (also
agent
, declarant or food business operator) indicate name and full address of the person who is in charge of the consignment when presented to the first point of introduction and makes the necessary declarations to the competent authorities on behalf of the importer.

Komisja otrzymała odpowiedzi od państw członkowskich, linii lotniczych,
agentów
biur podróży oraz grup konsumenckich.

The Commission received responses from Member States, airlines, travel
agents
and consumer groups.
Komisja otrzymała odpowiedzi od państw członkowskich, linii lotniczych,
agentów
biur podróży oraz grup konsumenckich.

The Commission received responses from Member States, airlines, travel
agents
and consumer groups.

Agent
biura podróży

Travel
agent
Agent
biura podróży

Travel
agent

...płatnicza zamierza świadczyć usługi płatnicze w innym państwie członkowskim poprzez zaangażowanie
agenta
, stosuje procedury określone w art. 25.

If the payment institution wishes to provide payment services in another Member State by engaging
an agent
it shall follow the procedures set out in Article 25.
Jeżeli instytucja płatnicza zamierza świadczyć usługi płatnicze w innym państwie członkowskim poprzez zaangażowanie
agenta
, stosuje procedury określone w art. 25.

If the payment institution wishes to provide payment services in another Member State by engaging
an agent
it shall follow the procedures set out in Article 25.

...(udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych): Bank Łotwy (bank centralny) jest
agentem
finansowym rządu na rynku bonów skarbowych.

...in issues of all kinds of securities): The Bank of Latvia (Central Bank) is a financial
agent
of the Government in the T-bills market.
Podsektor B.7. (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych): Bank Łotwy (bank centralny) jest
agentem
finansowym rządu na rynku bonów skarbowych.

Subsector B.7 (participation in issues of all kinds of securities): The Bank of Latvia (Central Bank) is a financial
agent
of the Government in the T-bills market.

...(udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych): Bank Łotwy (bank centralny) jest
agentem
finansowym rządu na rynku bonów skarbowych.

...in issues of all kinds of securities): The Bank of Latvia (Central Bank) is a financial
agent
of the government in the T-bills market.
LV Podsektor B.7 (udział w emisjach wszelkiego rodzaju papierów wartościowych): Bank Łotwy (bank centralny) jest
agentem
finansowym rządu na rynku bonów skarbowych.

LV Subsector B.7. (participation in issues of all kinds of securities): The Bank of Latvia (Central Bank) is a financial
agent
of the government in the T-bills market.

...zostały upoważnione przez spółki B do zorganizowania przewozu towarów, a ponadto działały jako
agent
finansowy tych spółek.

...by companies B to organise the transport of the goods and were in addition acting as the financial
agent
for these companies.
W ramach wymiany korespondencji z ISI Umicore poinformowała, że spółki szwajcarskie zostały upoważnione przez spółki B do zorganizowania przewozu towarów, a ponadto działały jako
agent
finansowy tych spółek.

In the context of an exchange of correspondence with the Special Tax Inspectorate, Umicore stated that the Swiss companies had been mandated by companies B to organise the transport of the goods and were in addition acting as the financial
agent
for these companies.

...nadawca nie wysyła jej na własny rachunek, uznany nadawca wskazuje to wyraźnie zarejestrowanemu
agentowi
tak, by można było zastosować pkt 6.3.2.3.

...account consignor for its own account, the account consignor shall clearly identify this to the
regulated agent
so that point 6.3.2.3 can be applied.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przesyłki nie poddano środkom kontroli w zakresie ochrony określonym w „Instrukcjach dotyczących ochrony lotnictwa dla uznanych nadawców”, lub jeżeli znany nadawca nie wysyła jej na własny rachunek, uznany nadawca wskazuje to wyraźnie zarejestrowanemu
agentowi
tak, by można było zastosować pkt 6.3.2.3.

When, for whatever reason, the security controls specified in the ‘Aviation security instructions for account consignors’ have not been applied to a consignment, or where the consignment has not been originated by the account consignor for its own account, the account consignor shall clearly identify this to the
regulated agent
so that point 6.3.2.3 can be applied.

...nie wysyła przesyłki na własny rachunek, znany nadawca wskazuje to wyraźnie zarejestrowanemu
agentowi
tak, by można było zastosować pkt 6.3.2.3.

...by the known consignor for its own account, the known consignor shall clearly identify this to the
regulated agent
so that point 6.3.2.3 can be applied.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu w stosunku do przesyłki nie zastosowano tych środków kontroli w zakresie ochrony, lub jeżeli znany nadawca nie wysyła przesyłki na własny rachunek, znany nadawca wskazuje to wyraźnie zarejestrowanemu
agentowi
tak, by można było zastosować pkt 6.3.2.3.

When, for whatever reason, these security controls have not been applied to a consignment, or where the consignment has not been originated by the known consignor for its own account, the known consignor shall clearly identify this to the
regulated agent
so that point 6.3.2.3 can be applied.

Poza usługą przewidzianą w umowie z Hurtigruten spółka Hurtigruten jako
agent
komercyjny świadczy na trasie Bergen–Kirkenes również usługi w zakresie podróży objazdowych, rejsów wycieczkowych oraz...

In addition to the service covered by the Hurtigruten Agreement, Hurtigruten is a commercial operator and offers round trips, excursions, and catering on the route Bergen-Kirkenes.
Poza usługą przewidzianą w umowie z Hurtigruten spółka Hurtigruten jako
agent
komercyjny świadczy na trasie Bergen–Kirkenes również usługi w zakresie podróży objazdowych, rejsów wycieczkowych oraz gastronomii.

In addition to the service covered by the Hurtigruten Agreement, Hurtigruten is a commercial operator and offers round trips, excursions, and catering on the route Bergen-Kirkenes.

Zarejestrowany
agent
dokonuje zatwierdzenia, ustalając następujące dane szczegółowe dotyczące potencjalnego uznanego nadawcy:

the
regulated agent
shall make a validation by establishing the following details of the prospective account consignor:
Zarejestrowany
agent
dokonuje zatwierdzenia, ustalając następujące dane szczegółowe dotyczące potencjalnego uznanego nadawcy:

the
regulated agent
shall make a validation by establishing the following details of the prospective account consignor:

zarejestrowany
agent
dokonujący konsolidacji zachowuje informacje wymagane na mocy pkt 6.3.2.6 lit. a)–g) w przypadku każdej indywidualnej przesyłki przez cały czas trwania lotu(-ów) lub przez 24...

the
regulated agent
performing the consolidation retains the information required under points 6.3.2.6(a) to (g) for each individual consignment for the duration of the flight(s) or for 24 hours,...
zarejestrowany
agent
dokonujący konsolidacji zachowuje informacje wymagane na mocy pkt 6.3.2.6 lit. a)–g) w przypadku każdej indywidualnej przesyłki przez cały czas trwania lotu(-ów) lub przez 24 godziny, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy; oraz

the
regulated agent
performing the consolidation retains the information required under points 6.3.2.6(a) to (g) for each individual consignment for the duration of the flight(s) or for 24 hours, whichever is the longer; and

Nazwa
agenta
dokonującego wyceny.

name of the calculation
agent
.
Nazwa
agenta
dokonującego wyceny.

name of the calculation
agent
.

Nazwa
agenta
dokonującego wyceny

Name of the calculation
agent
Nazwa
agenta
dokonującego wyceny

Name of the calculation
agent

Nazwa
agenta
dokonującego wyceny.”;

name of the calculation
agent
.’.
Nazwa
agenta
dokonującego wyceny.”;

name of the calculation
agent
.’.

Nazwa i adres
agenta
dokonującego wyceny.

Name and address of a calculation
agent
.
Nazwa i adres
agenta
dokonującego wyceny.

Name and address of a calculation
agent
.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich