zły

Słownik polsko-angielski PWN

zły przym. (osoba, przykład) bad; (siła, duch) evil; (kierunek, wybór) wrong
zły sen nightmare
być złym na kogoś o coś to be angry with sb over sth
co gorsza what is worse
co
1 zaim. what
co to jest? what’s this?
co robisz? what are you doing?
czemu się tak przyglądasz? what are you looking at?
o czym oni mówią? what are they talking about?
2 przyim. every
co dziesięć minut every ten minutes
co jakiś czas every now and then
3 spój.
co ciekawe... what’s interesting...
co gorsza/więcej... what’s worse/more...
4 part.
co najmniej/najwyżej at least/most
dobry przym. good
dobry/najlepszy gatunek good/best quality
zmienić się na lepsze to change for the better
być dobrym z matematyki to be good at maths
SZK ocena dobra/bardzo dobra a B/an A
na dobre for good
na dobre i na złe for better and for worse
dużo przysł. a lot
dużo lepszy/gorszy far better/worse
za dużo jeść/mówić to eat/talk too much
dużo więcej much/many more
forma ż. (postać, sposób) form; (kształt) shape; (do ciasta) tin; (odlewnicza) mould, mold AmE; (wykrój) pattern
być w dobrej/złej formie to be in good/poor form
gust m. taste
być w dobrym/złym guście to be tasteful/in bad taste
przeczucie n. premonition
złe przeczucia forebodings, misgivings
samopoczucie n.
mieć dobre/złe samopoczucie to feel well/bad
uczynek m. act
zły uczynek misdeed
dobry uczynek act of kindness

Słownik polsko-niemiecki PWN

zły
schlecht
(na kogoś) böse
gorszy schlechter, schlimmer
tym gorzej desto schlimmer
zmieni(a)ć się na gorsze sich zum Schlimmen wenden
w najgorszym razie 〈pot wypadku〉 schlimmstenfalls
lądować
landen
(statek) am Ufer anlegen
(samolot) auf den Boden niedergehen
przen wylądować w rowie przydrożnym im Straßengraben landen
kierowca wylądował w izbie wytrzeźwień der Fahrer landete in der Ernüchterungsstube
lot nie móc lądować z powodów atmosferycznych 〈pot złej pogody〉 wegen schlechten Wetters nicht landen können
lądować przymusowo notlanden
(osadzić) maszyna wylądowała w Paryżu die Maschine landete in Paris
być zmuszonym do lądowania z braku paliwa wegen Treibstoffknappheit landen müssen
mina f
(wyraz twarzy) Miene f
robić dobrą minę do złej gry gute Miene zum bösen Spiel machen
woj Mine f
kłaść 〈stawiać〉 miny Minen legen
nastrój m
Stimmung f
nastroje ludności 〈wśród ludzi〉 die Stimmung in der Bevölkerung
nastroje pogarszają 〈zmieniają〉 się die Stimmung sinkt 〈schlägt um〉
(usposobienie) Stimmung f
(humor) Laune f
w dobrym nastroju gutgelaunt
w złym nastroju missgelaunt
on nie jest dziś w nastroju 〈humorze〉 er ist heute nicht bei Laune
wprowadzać (w) dobry nastrój gute Laune verbreiten

Słownik polsko-włoski PWN

zły adj
(niedobry) cattivo, brutto
w złym humorze di cattivo umore
mieć zły sen fare un incubo
(o człowieku) cattivo, malvagio
(pełen gniewu) arrabbiato (na kogoś – contro qu)
zły pies cane mordace
gorszy adj peggiore, più cattivo
gorsza jakość qualità inferiore
nie być gorszym (od kogoś) non essere da meno
co gorsza... il peggio è che...
najgorszy adj il peggiore
najgorszej jakości di infima qualità
gust m gusto m
w złym guście di cattivo gusto
humor m umore, umorismo
być w dobrym/złym humorze essere di buonumore/di malumore
samopoczucie n
dobre samopoczucie senso di benessere
złe samopoczucie malessere m
sen m
(spanie) sonno m
(marzenie) sogno m
zły sen incubo m
mieć sen sognare, fare un sogno

Słownik polsko-rosyjski PWN

zły
1 плохой
2 (brzydki, niemoralny: o skłonnościach, postępkach; niekorzystny: o wróżbach, objawach itp.) дурной
3 (pełen złości, złośliwy, przynoszący ból, cierpienie itp.) злой
4 (zagniewany; surowy) сердитый
5 (niewłaściwy, nie ten, co trzeba) не тот
jest zły (gniewa się) зол / сердится
mieć za złe ставить в упрёк
pod złym adresem не по адресу
źle idzie komuś не получается у кого-н.
źle wychowany невоспитанный / неблаговоспитанный
źle wychodzić проигрывать
źle wyjść na czymś попасть впросак делая что-н.
gorszy, gorzej хуже
wychodzić
1 выходить
2 (oddalać się, przenosić się gdzieś indziej) уходить
3 (udawać się) получаться
4 (wypadać: o włosach) лезть / выпадать
wychodzić dobrze (na czymś: odnosić korzyść) выигрывать
wychodzić na dobre идти на пользу
wychodzić na jaw обнаруживаться
wychodzić na złe идти во вред
wychodzić źle (na czymś: ponosić stratę) проигрывать
wyjść
1 выйти
2 (oddalić się, przenieść się gdzieś indziej) уйти
3 (udać się, powieść się) получиться
4 (wypaść: o włosach) выпасть
wyjść dobrze (na czymś: odnieść korzyść) выиграть
wyjść drukiem выйти из печати
wyjść na dobre пойти на пользу
wyjść na jaw обнаружиться
wyjść na złe пойти во вред
wyjść źle (na czymś: ponieść stratę) проиграть

Materiały gramatyczne

zły
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
every cloud has a silver lining
gni
zły to ptak, co własne gniazdo kala
it’s an ill bird that fouls its own nest
goś
gość nie w porę gorszy Tatarzyna
≈ there’s nothing worse than a guest turning up at the wrong time
si
siła złego na jednego
≈ it never rains but it pours
The world’s worst cook.
Najgorszy kucharz na świecie.
To back the wrong horse.
Postawić na złego konia.

Przysłowia

zły
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
every cloud has a silver lining
gni
zły to ptak, co własne gniazdo kala
it’s an ill bird that fouls its own nest
goś
gość nie w porę gorszy Tatarzyna
≈ there’s nothing worse than a guest turning up at the wrong time
si
siła złego na jednego
≈ it never rains but it pours

Przydatne zwroty

The world’s worst cook.
Najgorszy kucharz na świecie.
To back the wrong horse.
Postawić na złego konia.
Słownik języka polskiego
Zobacz „zły” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich