Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: linia
...dodały koszt jednej czwartej linii do napełniania butelek, ponieważ wśród czterech takich
linii
tylko jedna miała być przeznaczona w całości do napełniania butelek dwulitrowych.

...added the cost of a quarter of the packaging lines to this, given that of the four packaging
lines
, only one
line
was dedicated entirely to filling the 2-litre containers.
Do tej kwoty władze niderlandzkie dodały koszt jednej czwartej linii do napełniania butelek, ponieważ wśród czterech takich
linii
tylko jedna miała być przeznaczona w całości do napełniania butelek dwulitrowych.

The Dutch authorities added the cost of a quarter of the packaging lines to this, given that of the four packaging
lines
, only one
line
was dedicated entirely to filling the 2-litre containers.

...(urządzenia stacjonarne) oddaną do eksploatacji przed wejściem w życie dyrektywy 2008/57/WE lub
linie
oddane do eksploatacji po wejściu w życie dyrektywy 2008/57/WE i niebędące przedmiotem procedu

...(fixed installations) placed in service before the entry into force of Directive 2008/57/EC or
lines
placed in service after the entry into force of Directive 2008/57/EC without being subject to
„istniejąca infrastruktura” oznacza infrastrukturę (urządzenia stacjonarne) oddaną do eksploatacji przed wejściem w życie dyrektywy 2008/57/WE lub
linie
oddane do eksploatacji po wejściu w życie dyrektywy 2008/57/WE i niebędące przedmiotem procedury weryfikacji WE;

‘EI’ means existing infrastructure (fixed installations) placed in service before the entry into force of Directive 2008/57/EC or
lines
placed in service after the entry into force of Directive 2008/57/EC without being subject to the EC verification procedure;

Środek świetlny jest punktem leżącym na przecięciu
linii
kreska-kropka.

The luminous centre is the intersection of the dash-dot
lines
.
Środek świetlny jest punktem leżącym na przecięciu
linii
kreska-kropka.

The luminous centre is the intersection of the dash-dot
lines
.

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): przebudowa
linii
jednotorowej (400 kV) jako linii dwutorowej (400 kV)

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): rebuilding of 400 kV single line as 400 kV double-circuit line
Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): przebudowa
linii
jednotorowej (400 kV) jako linii dwutorowej (400 kV)

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): rebuilding of 400 kV single line as 400 kV double-circuit line

Krasíkov (CZ) — Horni Životice (CZ): nowa
linia
jednotorowa (400 kV)

Krasíkov (CZ) — Horní Životice (CZ): new 400 kV single
line
Krasíkov (CZ) — Horni Životice (CZ): nowa
linia
jednotorowa (400 kV)

Krasíkov (CZ) — Horní Životice (CZ): new 400 kV single
line

...odmian mieszańcowych Gossypium hirsutum lub Gossypium barbadense minimalna czystość odmianowa
linii
rodzicielskich, zarówno nasiennej, jak i pylnej, wynosi 99,5 %, przy czym 5 % lub więcej rośli

...barbadense, the minimum varietal purity of both the seed-bearing parent and the pollen parent
line
shall be 99,5 % when 5 % or more of seed-bearing plants have pollen receptive flowers.
w uprawach produkujących kwalifikowany materiał siewny odmian mieszańcowych Gossypium hirsutum lub Gossypium barbadense minimalna czystość odmianowa
linii
rodzicielskich, zarówno nasiennej, jak i pylnej, wynosi 99,5 %, przy czym 5 % lub więcej roślin dających nasiona posiada podatne kwiaty.

in crops to produce certified seed of hybrid varieties of Gossypium hirsutum and/or Gossypium barbadense, the minimum varietal purity of both the seed-bearing parent and the pollen parent
line
shall be 99,5 % when 5 % or more of seed-bearing plants have pollen receptive flowers.

w uprawach produkujących elitarny materiał siewny
linii
rodzicielskich Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense minimalna czystość odmianowa rodzicielskich linii zarówno żeńskich, jak i męskich,...

in crops to produce basic seed of parental
lines
of Gossypium hirsutum and Gossypium barbadense, the minimum varietal purity of both the female and male parental lines shall be 99,8 % when 5 % or...
w uprawach produkujących elitarny materiał siewny
linii
rodzicielskich Gossypium hirsutum i Gossypium barbadense minimalna czystość odmianowa rodzicielskich linii zarówno żeńskich, jak i męskich, wynosi 99,8 %, przy czym 5 % lub więcej roślin nasiennych musi posiadać receptory kwiatowe.

in crops to produce basic seed of parental
lines
of Gossypium hirsutum and Gossypium barbadense, the minimum varietal purity of both the female and male parental lines shall be 99,8 % when 5 % or more of seed-bearing plants have pollen receptive flowers.

dla produkcji elitarnego materiału siewnego
linii
rodzicielskich Gossypium hirsutum

for the production of basic seed of parental
lines
of Gossypium hirsutum,
dla produkcji elitarnego materiału siewnego
linii
rodzicielskich Gossypium hirsutum

for the production of basic seed of parental
lines
of Gossypium hirsutum,

dla produkcji elitarnego materiału siewnego
linii
rodzicielskich Gossypium hirsutum,

for the production of basic seed of parental
lines
of Gossypium hirsutum,
dla produkcji elitarnego materiału siewnego
linii
rodzicielskich Gossypium hirsutum,

for the production of basic seed of parental
lines
of Gossypium hirsutum,

dla produkcji elitarnego materiału siewnego
linii
rodzicielskich Gossypium barbadense

for the production of basic seed of parental
lines
of Gossypium barbadense,
dla produkcji elitarnego materiału siewnego
linii
rodzicielskich Gossypium barbadense

for the production of basic seed of parental
lines
of Gossypium barbadense,

dla produkcji elitarnego materiału siewnego
linii
rodzicielskich Gossypium barbadense”,

for the production of basic seed of parental
lines
of Gossypium barbadense,’,
dla produkcji elitarnego materiału siewnego
linii
rodzicielskich Gossypium barbadense”,

for the production of basic seed of parental
lines
of Gossypium barbadense,’,

...jako dodatkowe okazy porównawcze można również uwzględnić pojedyncze genetycznie zmodyfikowane
linie
rodzicielskie lub genetycznie zmodyfikowane linie zawierające subkombinację złożonych modyfika

In addition, single parental genetically modified
lines
or genetically modified
lines
containing a subcombination of the stacked transformation events for which an application has been submitted or...
Ponadto jako dodatkowe okazy porównawcze można również uwzględnić pojedyncze genetycznie zmodyfikowane
linie
rodzicielskie lub genetycznie zmodyfikowane linie zawierające subkombinację złożonych modyfikacji genetycznych, w odniesieniu do których złożono wniosek, lub negatywne segreganty pochodzące z tych genetycznie zmodyfikowanych linii.

In addition, single parental genetically modified
lines
or genetically modified
lines
containing a subcombination of the stacked transformation events for which an application has been submitted or negative segregants derived from these genetically modified lines may also be included as additional comparators.

jest prowadzona na obszarze na zachód od Szkocji, na zachód od
linii
wytyczonej loksodromami kolejno łączącymi punkty o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku IV, mierzonych zgodnie z...

is carried out in the west of Scotland area to the west of a
line
drawn by sequentially joining with rhumb
lines
the positions laid down in Annex IV measured according to the WGS84 coordinate system,...
jest prowadzona na obszarze na zachód od Szkocji, na zachód od
linii
wytyczonej loksodromami kolejno łączącymi punkty o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku IV, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84, pod warunkiem że uczestniczące statki są wyposażone w satelitarne systemy monitorowania statków (VMS).

is carried out in the west of Scotland area to the west of a
line
drawn by sequentially joining with rhumb
lines
the positions laid down in Annex IV measured according to the WGS84 coordinate system, provided that the participating vessels are equipped with satellite-based vessel monitoring systems (VMS).

Linia, o której mowa w art. 13 ust. 2 lit. d), jest to
linia
wytyczona loksodromami kolejno łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych...

The line referred to in Article 13 paragraph 2(d) is defined by sequentially joining with rhumb
lines
the following positions according to the WGS84 coordinate system:
Linia, o której mowa w art. 13 ust. 2 lit. d), jest to
linia
wytyczona loksodromami kolejno łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

The line referred to in Article 13 paragraph 2(d) is defined by sequentially joining with rhumb
lines
the following positions according to the WGS84 coordinate system:

...Konferencji OIE dotyczącej dobrostanu zwierząt w 2004 r., która ma być finansowana w ramach
linii
budżtowej B1-331 budżetu Unii Europejskiej na rok 2003 do maksymalnej kwoty 40000 EUR.

...materials related to the OIE Conference on animal welfare in 2004 to be financed from budget
line
B1-331 of the budget of the European Union for 2003 to a maximum amount of EUR 40000.
Decyzja Komisji 2004/72/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt w 2004 r. [2] zatwierdziła akcję mającą na celu publikację oraz rozpowszechniane materiałów technicznych i naukowych na temat Światowej Konferencji OIE dotyczącej dobrostanu zwierząt w 2004 r., która ma być finansowana w ramach
linii
budżtowej B1-331 budżetu Unii Europejskiej na rok 2003 do maksymalnej kwoty 40000 EUR.

Commission Decision 2004/72/EC of 5 December 2003 concerning the financial contribution by the Community towards the OIE Global Conference on animal welfare in 2004 [2], approved the action to publish and disseminate the technical and scientific materials related to the OIE Conference on animal welfare in 2004 to be financed from budget
line
B1-331 of the budget of the European Union for 2003 to a maximum amount of EUR 40000.

Środki przyznane w ramach
linii
budżtowej 17.04.02 budżetu Unii Europejskiej na rok 2005 r. mogą zostać wykorzystane do maksymalnej kwoty 25000 EUR, dla dokonania płatności końcowych w ramach akcji...

The appropriations from budget
heading
17.04.02 of the budget of the European Union for 2005 may be used up to a maximum amount of EUR 25000 to make the final payments in the framework of the action...
Środki przyznane w ramach
linii
budżtowej 17.04.02 budżetu Unii Europejskiej na rok 2005 r. mogą zostać wykorzystane do maksymalnej kwoty 25000 EUR, dla dokonania płatności końcowych w ramach akcji „Publikacja i rozpowszechnianie w formie CD-ROM-u materiałów technicznych i naukowych odnoszących się do Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt, która odbyła się w lutym 2004 r.”, zatwierdzonej przez Komisję dnia 5 grudnia 2003 r.

The appropriations from budget
heading
17.04.02 of the budget of the European Union for 2005 may be used up to a maximum amount of EUR 25000 to make the final payments in the framework of the action ‘publishing and disseminating in CD-ROM form the technical and scientific materials related to the OIE Global Conference on animal welfare held in February 2004’, approved by the Commission on 5 December 2003.

...między 7° 00′ W a 9° 00′ W na południe od 60° 30′ N oraz w obszarze na południowy zachód od
linii
między 60° 30′ N, 7° 00′ W a 60° 00′ N, 6° 00′ W

...00′W and in the area between 7° 00′W and 9° 00′W south of 60° 30′N and in the area south-west of a
line
between 60° 30′N, 7° 00′W and 60° 00′N, 6° 00′W
Połów molwy niebieskiej włokami o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 100 mm w obszarze na południe od 61° 30′ N oraz na zachód od 9° 00′ W oraz w obszarze między 7° 00′ W a 9° 00′ W na południe od 60° 30′ N oraz w obszarze na południowy zachód od
linii
między 60° 30′ N, 7° 00′ W a 60° 00′ N, 6° 00′ W

Trawl fisheries for blue ling with a minimum mesh of 100 mm in the area south of 61° 30′N and west of 9° 00′W and in the area between 7° 00′W and 9° 00′W south of 60° 30′N and in the area south-west of a
line
between 60° 30′N, 7° 00′W and 60° 00′N, 6° 00′W

...między 7° 00' W a 9° 00' W na południe od 60° 30' N oraz na obszarze na południowy zachód od
linii
między 60° 30' N, 7° 00' W a 60° 00' N, 6° 00' W.

...W and in the area between 7° 00' W and 9° 00' W south of 60° 30' N and in the area south-west of a
line
between 60° 30' N, 7° 00' W and 60° 00' N, 6° 00' W.
Połów molwy niebieskiej włokiem o minimalnym prześwicie oczek sieci wynoszącym 100 mm na obszarze na południe od 61° 30' N oraz na zachód od 9° 00' W oraz na obszarze między 7° 00' W a 9° 00' W na południe od 60° 30' N oraz na obszarze na południowy zachód od
linii
między 60° 30' N, 7° 00' W a 60° 00' N, 6° 00' W.

Trawl fisheries for blue ling with a minimum mesh of 100 mm in the area south of 61° 30' N and west of 9° 00' W and in the area between 7° 00' W and 9° 00' W south of 60° 30' N and in the area south-west of a
line
between 60° 30' N, 7° 00' W and 60° 00' N, 6° 00' W.

...obszarze między 7°00 ′W a 9°00 ′W na południe od 60°30 ′N oraz na obszarze na południowy wschód od
linii
między 60°30 ′N, 7°00 ′W a 60°00 ′N, 6°00 ′W

...W and in the area between 7° 00′ W and 9° 00′ W south of 60° 30′ N and in the area south-west of a
line
between 60° 30′ N, 7° 00′ W and 60° 00′ N, 6° 00′ W.
Połów molwy niebieskiej włokiem o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 100 mm na obszarze na południe od 61°30 ′N oraz na zachód od 9°00 ′W oraz na obszarze między 7°00 ′W a 9°00 ′W na południe od 60°30 ′N oraz na obszarze na południowy wschód od
linii
między 60°30 ′N, 7°00 ′W a 60°00 ′N, 6°00 ′W

Trawl fisheries for blue ling with a minimum mesh of 100 mm in the area south of 61° 30′ N and west of 9° 00′ W and in the area between 7° 00′ W and 9° 00′ W south of 60° 30′ N and in the area south-west of a
line
between 60° 30′ N, 7° 00′ W and 60° 00′ N, 6° 00′ W.

...między 7° 00' W a 9° 00' W na południe od 60° 30' N oraz w obszarze na południowy zachód od
linii
między 60° 30' N, 7° 00' W a 60° 00' N, 6° 00' W.

...W and in the area between 7° 00′ W and 9° 00′ W south of 60° 30′ N and in the area south-west of a
line
between 60° 30′ N, 7° 00′ W and 60° 00′ N, 6° 00′ W.
Połów molwy niebieskiej włokiem o minimalnym rozmiarze oczek sieci wynoszącym 100 mm w obszarze na południe od 61° 30' N oraz na zachód od 9° 00' W oraz w obszarze między 7° 00' W a 9° 00' W na południe od 60° 30' N oraz w obszarze na południowy zachód od
linii
między 60° 30' N, 7° 00' W a 60° 00' N, 6° 00' W.

Trawl fisheries for blue ling with a minimum mesh of 100 mm in the area south of 61° 30′ N and west of 9° 00′ W and in the area between 7° 00′ W and 9° 00′ W south of 60° 30′ N and in the area south-west of a
line
between 60° 30′ N, 7° 00′ W and 60° 00′ N, 6° 00′ W.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich