unit

Słownik angielsko-polski PWN

unit [ˈjuːnɪt Wymowa] rz. jednostka; WOJSK oddział; segment
kitchen units szafki kuchenne

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

AUTIF (Association of Unit Trusts and Investment Funds) – Stowarzyszenie Funduszy Powierniczych i Inwestycyjnych
B.I.S.:
a) (Bank for International Settlements) – Bank Rozrachunków Międzynarodowych, bank międzynarodowy, utworzony 1930, siedziba w Bazylei; prowadzi operacje kredytowe, dewizowe i arbitrażowe między swoimi akcjonariuszami; członkami są banki centralne 32 państw, w tym Polski
b) (British Imperial System of Units) – angielski system jednostek miar
ECU (European Currency Unit) – Europejska Jednostka Walutowa, jednostka rozliczeniowa, funkcjonująca w sferze niematerialnej w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EEC) i następnie Unii Europejskiej, ustanowiona 1979; od 1999 zastąpiona przez euro
MUS (monetary unit sampling) – wzorcowa jednostka monetarna
ORU (Operational Risk Unit) – jednostka ryzyka operacyjnego (dotyczy banków)
u, u. U, (unit) – jednostka, całość
u.:
a) (unified) – zunifikowany
b) (unit) – jednostka
c) (united) – zjednoczony, połączony
d) (unpaid) – nieopłacony (np. przewóz/faktura)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich