Nie znaleziono żadnych wyników wyszukiwania w źródłach słownikowych dla kierunku angielsko-polskiego dla:
xxxx

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Up to 10 numerical digits (
xxxx
,yy).

10 znaków numerycznych (
xxxx
,yy).
Up to 10 numerical digits (
xxxx
,yy).

10 znaków numerycznych (
xxxx
,yy).

According to the provisions of Commission Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China and...

Zgodnie z przepisami decyzji wykonawczej Komisji 2011/
XXXX
/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin...
According to the provisions of Commission Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China and repealing Decision 2008/289/EC

Zgodnie z przepisami decyzji wykonawczej Komisji 2011/
XXXX
/UE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylającej decyzję 2008/289/WE

From this consignment, samples were taken in accordance with Annex II of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on … (date), subjected to laboratory analysis on … (date) in the … (name of laboratory), to...

Z niniejszej przesyłki pobrano próbki zgodnie z załącznikiem II do decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE w dniu … (data) i poddano je analizie laboratoryjnej w dniu … (data) w … (nazwa laboratorium) w...
From this consignment, samples were taken in accordance with Annex II of Implementing Decision 2011/
XXXX
/EU on … (date), subjected to laboratory analysis on … (date) in the … (name of laboratory), to determine the absence of any unauthorised GM Rice.

Z niniejszej przesyłki pobrano próbki zgodnie z załącznikiem II do decyzji wykonawczej 2011/
XXXX
/UE w dniu … (data) i poddano je analizie laboratoryjnej w dniu … (data) w … (nazwa laboratorium) w celu ustalenia nieobecności niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu.


Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich