gospodarczy

Słownik polsko-angielski PWN

gospodarczy przym. economic
zabudowania gospodarcze farm buildings
pomieszczenie n. room
pomieszczenie gospodarcze utility room
pomieszczenia biurowe office space
rozkwit m. (rozwój) full bloom; BOT blossom
EKON rozkwitt gospodarczy economic boom

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...są one co do istoty tożsame z odpowiednimi zasadami Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Gospodarczą
, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz aktami przyjętymi w...

Article 6 of the EEA Agreement provides that, without prejudice to future developments of case law, the provisions of this Agreement, in so far as they are identical in substance to corresponding...
Artykuł 6 Porozumienia EOG przewiduje, że bez uszczerbku dla przyszłego rozwoju orzecznictwa, postanowienia Porozumienia, w zakresie, w jakim są one co do istoty tożsame z odpowiednimi zasadami Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Gospodarczą
, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz aktami przyjętymi w zastosowaniu tych dwóch Traktatów, podlegają w zakresie ich wykonania i stosowania wykładni zgodnej z odpowiednimi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydanymi przed datą podpisania Porozumienia EOG.

Article 6 of the EEA Agreement provides that, without prejudice to future developments of case law, the provisions of this Agreement, in so far as they are identical in substance to corresponding rules of the Treaty establishing the European Community and the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and to acts adopted in application of these two treaties, shall in their implementation and application, be interpreted in conformity with the relevant rulings of the Court of Justice of the European Communities given prior to the date of signature of the EEA Agreement.

...za przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów
gospodarczych
tylko w przypadku, gdy Komisja jest w stanie udowodnić, że bez takiej pomocy w warunka

In accordance with the Commission's constant practice, as confirmed by the Court of Justice, aid to facilitate the development of certain economic activities or certain regions may be considered as...
Zgodnie ze stałą praktyką Komisji, potwierdzoną przez Trybunał Sprawiedliwości, pomoc może zostać uznana za przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów
gospodarczych
tylko w przypadku, gdy Komisja jest w stanie udowodnić, że bez takiej pomocy w warunkach panujących na rynku osiągnięcie zamierzonego celu nie byłoby możliwe dla przedsiębiorstw korzystających z pomocy i samodzielnie podejmujących działania.

In accordance with the Commission's constant practice, as confirmed by the Court of Justice, aid to facilitate the development of certain economic activities or certain regions may be considered as such only if the Commission can establish that the aid will contribute to the attainment of one of the objectives specified, which under normal market conditions the recipient undertakings would not attain by their own actions.

...przedsiębiorstwa Ahoy Rotterdam NV i dzierżawa kompleksu Ahoy przyniosłyby nabywcy/najemcy korzyść
gospodarczą
tylko w przypadku, gdyby cena akcji Ahoy Rotterdam NV lub wysokość czynszu za...

...the sale of the operation of Ahoy Rotterdam NV and the lease of the Ahoy complex would confer an
economic
advantage on the buyer/lessee only if the price of shares in Ahoy Rotterdam NV or the rent
Jak zaznaczono w decyzji o wszczęciu postępowania, sprzedaż przedsiębiorstwa Ahoy Rotterdam NV i dzierżawa kompleksu Ahoy przyniosłyby nabywcy/najemcy korzyść
gospodarczą
tylko w przypadku, gdyby cena akcji Ahoy Rotterdam NV lub wysokość czynszu za dzierżawę kompleksu Ahoy zostały ustalone na poziomie niższym niż poziom rynkowy.

As was pointed out in the decision initiating the procedure, the sale of the operation of Ahoy Rotterdam NV and the lease of the Ahoy complex would confer an
economic
advantage on the buyer/lessee only if the price of shares in Ahoy Rotterdam NV or the rent for the Ahoy complex were set below their market level.


Słownik języka polskiego
Zobacz „gospodarczy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich