Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: gospodarczy
...są one co do istoty tożsame z odpowiednimi zasadami Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Gospodarczą
, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz aktami przyjętymi w...

Article 6 of the EEA Agreement provides that, without prejudice to future developments of case law, the provisions of this Agreement, in so far as they are identical in substance to corresponding...
Artykuł 6 Porozumienia EOG przewiduje, że bez uszczerbku dla przyszłego rozwoju orzecznictwa, postanowienia Porozumienia, w zakresie, w jakim są one co do istoty tożsame z odpowiednimi zasadami Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę
Gospodarczą
, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz aktami przyjętymi w zastosowaniu tych dwóch Traktatów, podlegają w zakresie ich wykonania i stosowania wykładni zgodnej z odpowiednimi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydanymi przed datą podpisania Porozumienia EOG.

Article 6 of the EEA Agreement provides that, without prejudice to future developments of case law, the provisions of this Agreement, in so far as they are identical in substance to corresponding rules of the Treaty establishing the European Community and the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and to acts adopted in application of these two treaties, shall in their implementation and application, be interpreted in conformity with the relevant rulings of the Court of Justice of the European Communities given prior to the date of signature of the EEA Agreement.

...za przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów
gospodarczych
tylko w przypadku, gdy Komisja jest w stanie udowodnić, że bez takiej pomocy w warunka

In accordance with the Commission's constant practice, as confirmed by the Court of Justice, aid to facilitate the development of certain economic activities or certain regions may be considered as...
Zgodnie ze stałą praktyką Komisji, potwierdzoną przez Trybunał Sprawiedliwości, pomoc może zostać uznana za przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów
gospodarczych
tylko w przypadku, gdy Komisja jest w stanie udowodnić, że bez takiej pomocy w warunkach panujących na rynku osiągnięcie zamierzonego celu nie byłoby możliwe dla przedsiębiorstw korzystających z pomocy i samodzielnie podejmujących działania.

In accordance with the Commission's constant practice, as confirmed by the Court of Justice, aid to facilitate the development of certain economic activities or certain regions may be considered as such only if the Commission can establish that the aid will contribute to the attainment of one of the objectives specified, which under normal market conditions the recipient undertakings would not attain by their own actions.

...przedsiębiorstwa Ahoy Rotterdam NV i dzierżawa kompleksu Ahoy przyniosłyby nabywcy/najemcy korzyść
gospodarczą
tylko w przypadku, gdyby cena akcji Ahoy Rotterdam NV lub wysokość czynszu za...

...the sale of the operation of Ahoy Rotterdam NV and the lease of the Ahoy complex would confer an
economic
advantage on the buyer/lessee only if the price of shares in Ahoy Rotterdam NV or the rent
Jak zaznaczono w decyzji o wszczęciu postępowania, sprzedaż przedsiębiorstwa Ahoy Rotterdam NV i dzierżawa kompleksu Ahoy przyniosłyby nabywcy/najemcy korzyść
gospodarczą
tylko w przypadku, gdyby cena akcji Ahoy Rotterdam NV lub wysokość czynszu za dzierżawę kompleksu Ahoy zostały ustalone na poziomie niższym niż poziom rynkowy.

As was pointed out in the decision initiating the procedure, the sale of the operation of Ahoy Rotterdam NV and the lease of the Ahoy complex would confer an
economic
advantage on the buyer/lessee only if the price of shares in Ahoy Rotterdam NV or the rent for the Ahoy complex were set below their market level.

Ponieważ wietnamskie i wspólnotowe podmioty
gospodarcze
tylko częściowo mogły skorzystać z powiększenia kontyngentu w 2003 r., wskazane jest, by ilości niewykorzystane w ramach tego dodatkowego...

As Vietnamese and Community operators could only partially benefit from the quota increase in 2003, it is appropriate to transfer the unused part of these additional quantities to the quota levels of...
Ponieważ wietnamskie i wspólnotowe podmioty
gospodarcze
tylko częściowo mogły skorzystać z powiększenia kontyngentu w 2003 r., wskazane jest, by ilości niewykorzystane w ramach tego dodatkowego kontyngentu zostały przesunięte na limity ilościowe roku kontyngentowego 2004,

As Vietnamese and Community operators could only partially benefit from the quota increase in 2003, it is appropriate to transfer the unused part of these additional quantities to the quota levels of quota year 2004,

...tylko działalność podstawową zapisaną w ich statutach, a spółki zależne prowadzące działalność
gospodarczą
tylko pięć rodzajów działalności ubocznej wymienionych w ustawie, Niemcy uznały, że prow

...the machinery rings could carry out only the core tasks laid down in their statutes, whilst the
commercial
subsidiaries could only carry out the five ‘non-core tasks’ enumerated in the Act, German
Ponieważ KBM oraz kółka rolnicze mogą prowadzić tylko działalność podstawową zapisaną w ich statutach, a spółki zależne prowadzące działalność
gospodarczą
tylko pięć rodzajów działalności ubocznej wymienionych w ustawie, Niemcy uznały, że prowadzenie rejestru czasu pracy jest zbędne.

On the other hand, since KBM and the machinery rings could carry out only the core tasks laid down in their statutes, whilst the
commercial
subsidiaries could only carry out the five ‘non-core tasks’ enumerated in the Act, Germany did not deem it necessary to have records of working time.

...odnoszące się do rynku wewnętrznego, zostało na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
rozszerzone do obszaru obejmującego teren Wspólnoty oraz Norwegię, Islandię i Liechtens

...the Community and Norway, Iceland and Liechtenstein through the Agreement on the European
Economic
Area.
Prawo wspólnotowe w dziedzinie lotnictwa cywilnego, odnoszące się do rynku wewnętrznego, zostało na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
rozszerzone do obszaru obejmującego teren Wspólnoty oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Community law in the field of civil aviation that is relevant for the internal market was extended to the area comprising the Community and Norway, Iceland and Liechtenstein through the Agreement on the European
Economic
Area.

Podmioty
gospodarcze
zgłaszają także zniknięcia i kradzieże znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach – oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje – krajowemu punktowi...

Economic
operators shall also report significant disappearances and thefts of the substances listed in the Annexes and of mixtures or substances containing them to the national contact point of the...
Podmioty
gospodarcze
zgłaszają także zniknięcia i kradzieże znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach – oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje – krajowemu punktowi kontaktowemu państwa członkowskiego, w którym zniknięcie lub kradzież miały miejsce.

Economic
operators shall also report significant disappearances and thefts of the substances listed in the Annexes and of mixtures or substances containing them to the national contact point of the Member State where the disappearance or theft has taken place.

...realizacji programu SBA, określa nowe działania, by stawić czoła wyzwaniom wynikającym z kryzysu
gospodarczego
zgłaszanym przez zainteresowane strony, i wskazuje sposoby poprawy realizacji programu

...the first two years of the SBA, sets out new actions to respond to challenges resulting from the
economic
crisis that stakeholders have reported, and proposes ways to improve the uptake and impleme
Zawiera on prezentację postępów poczynionych w ciągu dwóch pierwszych lat realizacji programu SBA, określa nowe działania, by stawić czoła wyzwaniom wynikającym z kryzysu
gospodarczego
zgłaszanym przez zainteresowane strony, i wskazuje sposoby poprawy realizacji programu SBA, przy jasno określonej roli zainteresowanych stron i bezpośrednim zaangażowaniu organizacji przedsiębiorców.

It presents an overview of the progress made in the first two years of the SBA, sets out new actions to respond to challenges resulting from the
economic
crisis that stakeholders have reported, and proposes ways to improve the uptake and implementation of the SBA with a clear role for stakeholders and business organisations on the front-line.

Do celów zastosowania art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 podmiot
gospodarczy
zgłasza właściwemu organowi następujące informacje:

For the application of Article 28(1) of Regulation (EC) No 834/2007 the operator shall notify the following information to the competent authority:
Do celów zastosowania art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 podmiot
gospodarczy
zgłasza właściwemu organowi następujące informacje:

For the application of Article 28(1) of Regulation (EC) No 834/2007 the operator shall notify the following information to the competent authority:

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniaj

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

...art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględnia

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds,...
W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego
gospodarczo
wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

Article 35(1) of Regulation (EC) No 2200/96 provides that, to the extent necessary for
economically
significant exports, the products exported by the Community may be covered by export refunds, within the limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich