arbeit

Słownik niemiecko-polski PWN

Arbeit Wymowa f praca f
körperliche 〈geistige〉 Arbeit praca fizyczna 〈umysłowa〉
Arbeit finden znaleźć pracę
an die Arbeit gehen pójść 〈udać się〉 do pracy
sich an die Arbeit machen zabrać się do pracy 〈roboty〉
ohne Arbeit sein być bez pracy
arbeiten Wymowa pracować (an etw (D) nad czymś)
er arbeitet als Verkäufer 〈Lehrer〉 on pracuje jako sprzedawca 〈nauczyciel〉
an sich (D) selbst arbeiten pracować nad (samym) sobą
abziehen* Wymowa
(Hut) zdejmować
(vom Lohn) potrącać
(Truppen) wycofywać
j-n von der Arbeit abziehen odciągać kogoś od pracy
Akkord Wymowa m akord m
im Akkord arbeiten pracować na akord
an Wymowa
na, przy, do, nad
an der Ecke na rogu
an die See nad morze
an Ort und Stelle na miejscu
an etw arbeiten pracować nad czymś
an j-n schreiben pisać do kogoś
(wann) w(e), na
an diesem Tag tego dnia
von nun an odtąd
angreifen* Wymowa atakować
przen die Arbeit greift ihn an praca go wyniszcza
ausruhen Wymowa wypoczywać, odpoczywać
nach der Arbeit ausruhen wypocząć po pracy
Aussicht Wymowa f
widok m
ein Zimmer mit Aussicht aufs Meer pokój z widokiem na morze
przen (Hoffnung) widoki pl
Aussichten auf Arbeit 〈für den Frieden〉 wachsen widoki na pracę 〈perspektywy pokoju〉 rosną
etw 〈viel〉 in Aussicht stellen coś 〈wiele〉 obiecywać
Büro Wymowa n biuro n
im Büro arbeiten pracować w biurze
durchführen Wymowa
przeprowadzić
zrealizować
eine Arbeit durchführen przeprowadzić pracę (nad czymś itp.)
einen Antrag durchführen zrealizować zlecenie
fertig Wymowa gotowy, gotów
mit der Arbeit fertig sein być gotowym z robotą
ich bin fertig! jestem gotów! (do wyjścia, wyjazdu itp.)
pot ich bin mit ihr fertig! skończyłem z nią!
fortgeschritten Wymowa zaawansowany
die Arbeiten 〈die Studien〉 an etw (D) sind fortgeschritten prace 〈studia〉 nad czymś są zaawansowane
Fortsetzung Wymowa f ciąg dalszy, kontynuacja f
Fortsetzung der Arbeiten an etw 〈der Verhandlungen über etw〉 kontynuacja prac nad czymś 〈rozmów na temat...〉
Fortsetzung folgt ciąg dalszy nastąpi
Gegenleistung Wymowa f odwzajemnianie (się); ekwiwalent m
finanzielle Gegenleistung für gute, qualifizierte Arbeit ekwiwalent pieniężny 〈zapłata〉 za dobrą, fachową pracę
Gegenleistung für eine Amtshandlung uzyskanie korzyści za wykonaną czynność urzędową, pot łapówka f, przekupstwo n
geistig Wymowa duchowy, intelektualny
geistige Arbeit praca umysłowa
in geistiger Umnachtung sein być w stanie zaćmienia umysłowego
Kabinett Wymowa n
rada ministrów, gabinet m
ein Kabinett bilden 〈stürzen, umbilden〉 utworzyć 〈obalić, zrekonstruować〉 rząd
(Arbeitsraum) gabinet m
in seinem Kabinett arbeiten 〈amtieren, empfangen〉 pracować 〈urzędować, przyjmować〉 w swoim gabinecie
Kooperation Wymowa f kooperacja f, współdziałanie n
eine Kooperation mit j-m aufnehmen 〈einstellen〉 nawiązać 〈przerwać〉 kooperację z kimś
in Kooperation arbeiten współpracować, współdziałać
kostendeckend Wymowa:
kostendeckend arbeiten ekon pracować bez strat i bez zysków
laufen* Wymowa
(s) biegać
Schi laufen jeździć na nartach
(Film) iść, być wyświetlanym
(Motor) pracować
das läuft auf dasselbe hinaus to na jedno wychodzi
laufend bieżący
laufende Ausgaben wydatki bieżące
am laufenden Band arbeiten pracować przy taśmie
j-n auf dem laufenden halten informować kogoś na bieżąco
Nacht Wymowa f noc f
bei Nacht nocą
es wird Nacht zapada noc
Tag und Nacht arbeiten pracować dzień i noc
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Arbeit
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku niemieckim:
Arbeit
rzeczownik, rodzaj żeński
Arbeit-
przymiotnik
Słownik języka polskiego
Zobacz „arbeit” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich