halten
Słownik niemiecko-polski PWN
halten* Wymowa
trzymać
halte dich an mich 〈links〉 trzymaj się mnie 〈lewej strony〉
sein Wort halten dotrzymać słowa
Diät halten przestrzegać diety
(meinen) sądzić
was halten Sie davon? co pan(i) sądzi o tym?
für wen halten Sie mich? za kogo pan(i) mnie uważa 〈ma〉
(s) (stehenbleiben) zatrzymać się
das Auto hielt samochód zatrzymał się
fern halten*, sich Wymowa trzymać się z dala (von etw od czegoś)
halt! Wymowa stój! stać!
das ist halt so! tak to już jest!
Anrede Wymowa f (krótka) przemowa f
Anrede halten przemawiać
Ansprache Wymowa f przemowa f
eine Ansprache halten przemawiać
Auge Wymowa n oko n
Augen rechts! na prawo patrz!
przen große Augen machen dziwić się
er hält die Augen offen (on) ma oczy otwarte
unter vier Augen w cztery oczy
Bestform Wymowa f :
etw 〈den Wagen〉 in Bestform halten utrzymywać coś 〈auto〉 w jak najlepszym stanie
bevor Wymowa zanim
bevor du gehst... przed odejściem...
nicht aussteigen, bevor der Wagen hält nie wysiadać przed zatrzymaniem się wagonu 〈pojazdu〉
Gezeche Wymowa n (Gelage) pijatyka f, pot popijawa f
ein Gezeche halten urządzić popijawę
Kapitalzufluss Wymowa m dopływ kapitału
Kapitalzufluss aus dem Ausland hält an 〈lässt nach〉 trwa 〈maleje〉 dopływ kapitału zagranicznego
Kreuzung Wymowa f skrzyżowanie n
an der Kreuzung halten 〈rechts, links abbiegen〉 zatrzymać się na skrzyżowaniu 〈skręcić w prawo, lewo〉
Kurs Wymowa m
kurs m
przen kierunek m
den Kurs halten 〈ändern〉 utrzymać 〈zmienić〉 kurs
ekon kurs m, cena f
die Kurse fallen 〈steigen〉 kursy spadają 〈zwyżkują〉
zu einem günstigen Kurs in Euro 〈Dollar〉 tauschen zmienić po korzystnym kursie w euro 〈dolarach〉
(Kursus) kurs
einen Kurs besuchen 〈leiten〉 chodzić na 〈prowadzić〉 kurs
laufen* Wymowa
(s) biegać
Schi laufen jeździć na nartach
(Film) iść, być wyświetlanym
(Motor) pracować
das läuft auf dasselbe hinaus to na jedno wychodzi
laufend bieżący
laufende Ausgaben wydatki bieżące
am laufenden Band arbeiten pracować przy taśmie
j-n auf dem laufenden halten informować kogoś na bieżąco
Luft Wymowa f powietrze n
an die Luft gehen wyjść na powietrze;
auto der Schlauch hält keine Luft 〈hat ein Loch〉 dętka jest dziurawa, pot przepuszcza
Maß Wymowa n miara f
Maß nehmen brać miarę;
przen Maß halten zachować umiar
in dem Maße, wie... w miarę, jak...
in steigendem Maß w coraz większym stopniu
Ratschlag Wymowa m rada, porada f
sich an j-s Ratschlag halten usłuchać czyjejś rady
Rede Wymowa f
mowa f
(Ansprache) przemówienie n
eine Rede halten przemawiać
iron öde Rede mowa trawa
rein Wymowa czysty, przen szczery
reineSeide czysty jedwab
die Wohnung rein halten utrzymać mieszkanie w czystości
Richtlinie Wymowa f
(Richtschnur) wytyczna f
dyrektywa f
sich an Richtlinien halten trzymać się dyrektyw
die Richtlinien außer Acht lassen nie stosować się do wytycznych
Sitzung Wymowa f
posiedzenie n
(Parlamentssitzung) sesja f (parlamentarna)
eine Sitzung halten odbywać 〈mieć〉 posiedzenie
eine Sitzung eröffnen 〈schließen, vertagen〉 otworzyć 〈zamknąć, odroczyć〉 posiedzenie
die nächste Sitzung vereinbaren uzgodnić 〈wyznaczyć〉 następne posiedzenie
einer Sitzungfernbleiben nie być obecnym na posiedzeniu;
med beim Zahnarzt Sitzung haben mieć wizytę u dentysty
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich