wzorzec

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...są częścią transeuropejskiej sieci drogowej, Komisja ustanawia spójny system wymiany najlepszych
wzorców
między państwami członkowskimi, obejmujący, między innymi, istniejące projekty w zakresie be

...road network, the Commission shall establish a coherent system for the exchange of best
practices
between the Member States, covering, inter alia, existing road infrastructure safety proje
W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach w Unii Europejskiej, które nie są częścią transeuropejskiej sieci drogowej, Komisja ustanawia spójny system wymiany najlepszych
wzorców
między państwami członkowskimi, obejmujący, między innymi, istniejące projekty w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz sprawdzone technologie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

In order to improve the safety of roads within the European Union that are not part of the trans-European road network, the Commission shall establish a coherent system for the exchange of best
practices
between the Member States, covering, inter alia, existing road infrastructure safety projects and proven road safety technology.

...się istotnego stopnia odmowy współpracy lub braku dostatecznego czasu na wybranie nowego
wzorca
stosuje się odpowiednie przepisy art. 28.

...if a material degree of non-cooperation persists or there is insufficient time to select a new
sample
, the relevant provisions of Article 28 shall apply.
Jednakże w przypadku utrzymywania się istotnego stopnia odmowy współpracy lub braku dostatecznego czasu na wybranie nowego
wzorca
stosuje się odpowiednie przepisy art. 28.

However, if a material degree of non-cooperation persists or there is insufficient time to select a new
sample
, the relevant provisions of Article 28 shall apply.

Wzorzec
stworzony przy wykorzystaniu połączenia kategorii CPA z innymi państwami członkowskimi pozwala na odtworzenie zakresu każdego krajowego rynku ubezpieczeniowego w dziedzinie ubezpieczeń...

The matrix created using the combination of the CPA categories and the Member States abroad permits recreating the scope of each national insurance market for direct business.
Wzorzec
stworzony przy wykorzystaniu połączenia kategorii CPA z innymi państwami członkowskimi pozwala na odtworzenie zakresu każdego krajowego rynku ubezpieczeniowego w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich.

The matrix created using the combination of the CPA categories and the Member States abroad permits recreating the scope of each national insurance market for direct business.


Słownik języka polskiego
Zobacz „wzorzec” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich