fala

Słownik polsko-angielski PWN

fala ż. wave
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
fala
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
fala Alfvena
fala anodowa

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...a stężenie formazanu jest mierzone przez określenie gęstości optycznej przy długości
fali
między 540 a 595 nm.

...solvent (isopropanol), and the concentration of the formazan is measured by determining the OD at
wavelength
between 540 and 595 nm.
Wytrącony niebieski formazan jest następnie ekstrahowany przy użyciu rozpuszczalnika (izopropanol), a stężenie formazanu jest mierzone przez określenie gęstości optycznej przy długości
fali
między 540 a 595 nm.

The precipitated blue formazan product is then extracted using a solvent (isopropanol), and the concentration of the formazan is measured by determining the OD at
wavelength
between 540 and 595 nm.

Fuzja danych o przebiegach
fal
była tematem niedawno zorganizowanego spotkania technicznego poświęconego eksploracji danych (innowacyjnym metodom ich przetwarzania), a pomysły przedstawione podczas...

Waveform data fusion was a topic of a recent data mining (innovative processing techniques) technical meeting, and the ideas presented will be ready for funding by the end of 2010. Two data fusion...
Fuzja danych o przebiegach
fal
była tematem niedawno zorganizowanego spotkania technicznego poświęconego eksploracji danych (innowacyjnym metodom ich przetwarzania), a pomysły przedstawione podczas tego spotkania będzie można objąć finansowaniem przed końcem 2010 r. Dwa podprojekty dotyczące fuzji danych zostały wytypowane do finansowania przez wykonawców: na przykład fuzja danych o przebiegach fal (sejsmicznych, hydroakustycznych i infradźwiękowych) oraz fuzja produktów/danych dotyczących przebiegów fal i nuklidów promieniotwórczych z myślą o wydawaniu biuletynu Fused Event Bulletin.

Waveform data fusion was a topic of a recent data mining (innovative processing techniques) technical meeting, and the ideas presented will be ready for funding by the end of 2010. Two data fusion subprojects are anticipated for funding through contractors: for example, fusion of waveform (seismic, hydroacoustic, and infrasound) data; and fusion of waveform and radionuclide products/data to produce a Fused Event Bulletin.

...fal obejmują wszystkie wartości maksymalne w widmie absorpcyjnym UV/VIS, a także zakres długości
fal
290-700 nm.

Relevant wavelengths include all maxima in the UV/visible absorption spectrum, as well as the
wavelength
range of 290-700 nm.
Odpowiednie długości fal obejmują wszystkie wartości maksymalne w widmie absorpcyjnym UV/VIS, a także zakres długości
fal
290-700 nm.

Relevant wavelengths include all maxima in the UV/visible absorption spectrum, as well as the
wavelength
range of 290-700 nm.


Słownik polsko-niemiecki PWN

fala f Welle f
fala radiowa Radiowelle f
fala protestów Protestwelle f
fala emigrantów 〈uchodźców〉 Emigranten-〈Flüchtlings-〉 welle f
uchodźca f
Flüchtling m
(wychodźca) Emigrant m
uchodźca ekologiczny (np. z rejonów gdzie brak wody) Βko-Flüchtling m
fala uchodźców Flüchtlingswelle f
obóz dla uchodźców Flüchtlingslager n
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
fala
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
fala
fala absorpcyjna

Słownik polsko-włoski PWN

fala f
onda f
(napływ) ondata f
fala zimna un’ondata di freddo

Słownik polsko-rosyjski PWN

fala
1 волна
2 (wielka fala morska) вал
fale (falowanie) волнение
fale eteru радиоволны
martwy
1 мёртвый
2 (sztywny, bez wyrazu: o głosie, wzroku itp.) мертвенный
3 (trup) мертвец
martwa fala мёртвая зыбь
martwa natura натюрморт
Słownik języka polskiego
Zobacz „fala” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich