Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: fala
...a stężenie formazanu jest mierzone przez określenie gęstości optycznej przy długości
fali
między 540 a 595 nm.

...solvent (isopropanol), and the concentration of the formazan is measured by determining the OD at
wavelength
between 540 and 595 nm.
Wytrącony niebieski formazan jest następnie ekstrahowany przy użyciu rozpuszczalnika (izopropanol), a stężenie formazanu jest mierzone przez określenie gęstości optycznej przy długości
fali
między 540 a 595 nm.

The precipitated blue formazan product is then extracted using a solvent (isopropanol), and the concentration of the formazan is measured by determining the OD at
wavelength
between 540 and 595 nm.

Fuzja danych o przebiegach
fal
była tematem niedawno zorganizowanego spotkania technicznego poświęconego eksploracji danych (innowacyjnym metodom ich przetwarzania), a pomysły przedstawione podczas...

Waveform data fusion was a topic of a recent data mining (innovative processing techniques) technical meeting, and the ideas presented will be ready for funding by the end of 2010. Two data fusion...
Fuzja danych o przebiegach
fal
była tematem niedawno zorganizowanego spotkania technicznego poświęconego eksploracji danych (innowacyjnym metodom ich przetwarzania), a pomysły przedstawione podczas tego spotkania będzie można objąć finansowaniem przed końcem 2010 r. Dwa podprojekty dotyczące fuzji danych zostały wytypowane do finansowania przez wykonawców: na przykład fuzja danych o przebiegach fal (sejsmicznych, hydroakustycznych i infradźwiękowych) oraz fuzja produktów/danych dotyczących przebiegów fal i nuklidów promieniotwórczych z myślą o wydawaniu biuletynu Fused Event Bulletin.

Waveform data fusion was a topic of a recent data mining (innovative processing techniques) technical meeting, and the ideas presented will be ready for funding by the end of 2010. Two data fusion subprojects are anticipated for funding through contractors: for example, fusion of waveform (seismic, hydroacoustic, and infrasound) data; and fusion of waveform and radionuclide products/data to produce a Fused Event Bulletin.

...fal obejmują wszystkie wartości maksymalne w widmie absorpcyjnym UV/VIS, a także zakres długości
fal
290-700 nm.

Relevant wavelengths include all maxima in the UV/visible absorption spectrum, as well as the
wavelength
range of 290-700 nm.
Odpowiednie długości fal obejmują wszystkie wartości maksymalne w widmie absorpcyjnym UV/VIS, a także zakres długości
fal
290-700 nm.

Relevant wavelengths include all maxima in the UV/visible absorption spectrum, as well as the
wavelength
range of 290-700 nm.

Termin "bezpośrednie widzenie" odnosi się do urządzeń tworzących obrazy, działających w zakresie
fal
widzialnych albo podczerwonych i przedstawiających widzialny dla człowieka obraz bez jego...

'Direct view' refers to imaging equipment, operating in the visible or infrared spectrum, that presents a visual image to a human observer without converting the image into an electronic signal for...
Termin "bezpośrednie widzenie" odnosi się do urządzeń tworzących obrazy, działających w zakresie
fal
widzialnych albo podczerwonych i przedstawiających widzialny dla człowieka obraz bez jego przetwarzania na sygnał elektroniczny przekazywany na ekran telewizyjny, niemogących zarejestrować albo przechować obrazu na drodze fotograficznej, elektronicznej albo jakiejkolwiek innej.

'Direct view' refers to imaging equipment, operating in the visible or infrared spectrum, that presents a visual image to a human observer without converting the image into an electronic signal for television display, and that cannot record or store the image photographically, electronically or by any other means.

Termin "bezpośrednie widzenie" odnosi się do urządzeń tworzących obrazy, działających w zakresie
fal
widzialnych albo podczerwonych i przedstawiających widzialny dla człowieka obraz bez jego...

'Direct view' refers to imaging equipment, operating in the visible or infrared spectrum, that presents a visual image to a human observer without converting the image into an electronic signal for...
Termin "bezpośrednie widzenie" odnosi się do urządzeń tworzących obrazy, działających w zakresie
fal
widzialnych albo podczerwonych i przedstawiających widzialny dla człowieka obraz bez jego przetwarzania na sygnał elektroniczny przekazywany na ekran telewizyjny, niemogących zarejestrować albo przechować obrazu na drodze fotograficznej, elektronicznej albo jakiejkolwiek innej.

'Direct view' refers to imaging equipment, operating in the visible or infrared spectrum, that presents a visual image to a human observer without converting the image into an electronic signal for television display, and that cannot record or store the image photographically, electronically or by any other means.

Termin "bezpośrednie widzenie" odnosi się do urządzeń tworzących obrazy, działających w zakresie
fal
widzialnych albo podczerwonych i przedstawiających widzialny dla człowieka obraz bez jego...

’Direct view’ refers to imaging equipment, operating in the visible or infrared spectrum, that presents a visual image to a human observer without converting the image into an electronic signal for...
Termin "bezpośrednie widzenie" odnosi się do urządzeń tworzących obrazy, działających w zakresie
fal
widzialnych albo podczerwonych i przedstawiających widzialny dla człowieka obraz bez jego przetwarzania na sygnał elektroniczny przekazywany na ekran telewizyjny, niemogących zarejestrować albo przechować obrazu na drodze fotograficznej, elektronicznej albo jakiejkolwiek innej.

’Direct view’ refers to imaging equipment, operating in the visible or infrared spectrum, that presents a visual image to a human observer without converting the image into an electronic signal for television display, and that cannot record or store the image photographically, electronically or by any other means.

długość
fali
odpowiadająca maksymalnej absorpcji próbki i widm wzorcowych zapisana w punkcie wierzchołka piku zarejestrowanego na chromatogramie musi być taka sama, po uwzględnieniu marginesu...

the
wavelength
of maximum absorption of the sample and of the standard spectra recorded at the peak apex on the chromatogram must be the same within a margin determined by the resolving power of the...
długość
fali
odpowiadająca maksymalnej absorpcji próbki i widm wzorcowych zapisana w punkcie wierzchołka piku zarejestrowanego na chromatogramie musi być taka sama, po uwzględnieniu marginesu określonego zdolnością rozdzielczą systemu detekcji.

the
wavelength
of maximum absorption of the sample and of the standard spectra recorded at the peak apex on the chromatogram must be the same within a margin determined by the resolving power of the detection system.

długość
fali
odpowiadająca maksymalnej absorpcji próbki i widm wzorcowych zapisana w punkcie wierzchołka piku zarejestrowanego na chromatogramie musi być taka sama, po uwzględnieniu marginesu...

the
wavelength
of maximum absorption of the sample and of the standard spectra, recorded at the peak apex on the chromatogram, must be the same within a margin determined by the resolving power of...
długość
fali
odpowiadająca maksymalnej absorpcji próbki i widm wzorcowych zapisana w punkcie wierzchołka piku zarejestrowanego na chromatogramie musi być taka sama, po uwzględnieniu marginesu określonego zdolnością rozdzielczą systemu detekcji.

the
wavelength
of maximum absorption of the sample and of the standard spectra, recorded at the peak apex on the chromatogram, must be the same within a margin determined by the resolving power of the detection system.

długość
fali
odpowiadająca maksymalnej absorpcji próbki i widm wzorcowych zapisana w punkcie wierzchołka piku zarejestrowanego na chromatogramie musi być taka sama, po uwzględnieniu marginesu...

The
wavelength
of maximum absorption of the sample and of the standard spectra, recorded at the peak apex on the chromatogram, must be the same within a margin determined by the resolving power of...
długość
fali
odpowiadająca maksymalnej absorpcji próbki i widm wzorcowych zapisana w punkcie wierzchołka piku zarejestrowanego na chromatogramie musi być taka sama, po uwzględnieniu marginesu określonego zdolnością rozdzielczą systemu detekcji.

The
wavelength
of maximum absorption of the sample and of the standard spectra, recorded at the peak apex on the chromatogram, must be the same within a margin determined by the resolving power of the detection system.

...skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

...to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 μPa.
‚Czułość hydrofonu’ definiuje się jako dwadzieścia logarytmów przy podstawie 10 ze stosunku napięcia skutecznego po sprowadzeniu do napięcia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

"Hydrophone sensitivity" is defined as twenty times the logarithm to the base 10 of the ratio of rms output voltage to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 μPa.

...skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

...to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 μPa.
'Czułość hydrofonu' definiuje się jako dwadzieścia logarytmów przy podstawie 10 ze stosunku napięcia skutecznego po sprowadzeniu do napięcia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

'Hydrophone sensitivity' is defined as twenty times the logarithm to the base 10 of the ratio of rms output voltage to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 μPa.

...skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

...to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 μPa.
’Czułość hydrofonu’ definiuje się jako dwadzieścia logarytmów przy podstawie 10 ze stosunku napięcia skutecznego po sprowadzeniu do napięcia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

’Hydrophone sensitivity’ is defined as twenty times the logarithm to the base 10 of the ratio of rms output voltage to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 μPa.

...skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

...to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 µPa.
’Czułość hydrofonu’definiuje się jako dwadzieścia logarytmów przy podstawie 10 ze stosunku napięcia skutecznego po sprowadzeniu do napięcia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

’Hydrophone sensitivity’ is defined as twenty times the logarithm to the base 10 of the ratio of rms output voltage to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 µPa.

...skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

...to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 μPa.
'Czułość hydrofonu' definiuje się jako dwadzieścia logarytmów przy podstawie 10 ze stosunku napięcia skutecznego po sprowadzeniu do napięcia skutecznego 1 V, po umieszczeniu czujnika hydrofonowego, bez przedwzmacniacza, w polu akustycznych
fal
płaskich o ciśnieniu skutecznym 1 mikropaskala.

'Hydrophone sensitivity' is defined as twenty times the logarithm to the base 10 of the ratio of rms output voltage to a 1 V rms reference, when the hydrophone sensor, without a pre-amplifier, is placed in a plane
wave
acoustic field with an rms pressure of 1 μPa.

długość
fali
większą niż 1510 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 500 mW;

wavelength
greater than 1510 nm and average or CW output power exceeding 500 mW;
długość
fali
większą niż 1510 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 500 mW;

wavelength
greater than 1510 nm and average or CW output power exceeding 500 mW;

Długość
fali
większa niż 1510 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 500 mW;

Wavelength
greater than 1510 nm and average or CW output power, exceeding 500 mW;
Długość
fali
większa niż 1510 nm oraz przeciętna lub ciągła (CW) moc wyjściowa powyżej 500 mW;

Wavelength
greater than 1510 nm and average or CW output power, exceeding 500 mW;

długość
fali
większą niż 1510 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 500 mW;

a
wavelength
greater than 1510 nm and having an average or CW output power exceeding 500 mW;
długość
fali
większą niż 1510 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 500 mW;

a
wavelength
greater than 1510 nm and having an average or CW output power exceeding 500 mW;

Długość
fali
większą niż 1510 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 500 mW;

A
wavelength
greater than 1510 nm, and having an average or CW output power exceeding 500 mW;
Długość
fali
większą niż 1510 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 500 mW;

A
wavelength
greater than 1510 nm, and having an average or CW output power exceeding 500 mW;

Długość
fali
większą niż 1510 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 500 mW;

A
wavelength
greater than 1510 nm, and having an average or CW output power exceeding 500 mW;
Długość
fali
większą niż 1510 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 500 mW;

A
wavelength
greater than 1510 nm, and having an average or CW output power exceeding 500 mW;

Długość
fali
większą niż 1400 nm a mniejszą niż 1900 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 2,5 W; lub

A
wavelength
equal to or greater than 1400 nm and less than 1900 nm, and having an average or CW output power exceeding 2,5 W; or
Długość
fali
większą niż 1400 nm a mniejszą niż 1900 nm oraz przeciętną lub ciągłą (CW) moc wyjściową powyżej 2,5 W; lub

A
wavelength
equal to or greater than 1400 nm and less than 1900 nm, and having an average or CW output power exceeding 2,5 W; or

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich