interes
Słownik polsko-niemiecki PWN
interes m
Interesse m
w twoim własnym interesie in deinem eigenen Interesse
(sprawa) Angelegenheit f
mam interes 〈sprawę〉 do ciebie ich habe ein Anliegen an dich
(handlowy) Geschäft n
interes idzie dobrze 〈źle〉 das Geschäft läuft gut 〈schlecht〉
interesy rozwijają się korzystnie 〈niepomyślnie, budzą rozczarowanie〉 die Geschäfte laufen erfolgreich 〈enttäuschend〉
pot robić interesy Geschäfte machen
ciemny
dunkel
ciemn e oczy 〈interesy〉 dunkle Augen 〈Geschäfte〉
przen ungebildet, engstiring
człowiek m
Mensch m
szary człowiek Durchschnittsmensch
(dzisiejszy) człowiek doby nowożytnej, pot człowiek współczesny 〈nowoczesny〉 Neuzeitmensch m
przen dusza nie człowiek eine Seele von Mensch
(bezosobowo) man
w końcu człowiek już nie wie, co... man weiß zuletzt nicht mehr, was...
handl człowiek interesu Geschäftsmann, Kaufmann m, (kanclerz, spekulant) Geschäftemacher m
dbać sorgen (o kogoś, o coś für j-n, für etw)
dbać o rodzinę fur seine Familie sorgen
dbać o to, żeby ... dafür sorgen, dass...
dbać o czyjeś interesy j-s Interessen wahren
nie dbać o coś sich um etw nicht kümmern
godzić
(pojednać) versöhnen
(uzgadniać) in Einklang bringen
godzić w czyjeś interesy gegen j-s Interessen sein
godzić się na coś auf etw eingehen
godzić się z czymś mit etw einverstanden sein
(ulec, ugiąć się przed czymś) sich in etw fügen, etw hinnehmen
ożywienie n
Belebung f
(gospodarcze) Aufschwung m
ożywienie gospodarki Belebung der Wirtschaft, wirtschaftlicher Aufschwung
ożywienie koniunktury konjunkturelle Belebung
czasowe ożywienie interesów zeitweilige 〈konjunkturelle〉 Belebung der Geschäfte
pokry(wa)ć (wydatki) decken, bestreiten
pokry(wa)ć koszty 〈zapotrzebowanie na coś〉 Kosten 〈den Bedarf en etw〉 decken
pokry(wa)ć rachunek 〈wydatki〉 die Rechnung 〈Ausgaben〉 bestreiten
pokry(wa)ć się z czymś sich decken
nasze interesy (nie) pokrywają się unsere Interessen decken sich (nicht)
polityk m (mąż stanu) Politiker, Staatsmann m
przen (człowiek przebiegły, układny) polityk myśli najpierw o sobie 〈o swym interesie〉 der Politiker denkt zuerst an sich selbst
prowadzić
führen
prowadzić kogoś pod rękę 〈za rękę〉 j-n am Arm 〈an der Hand〉 führen
prowadzić interes 〈gospodarstwo rolne〉 ein Geschäft 〈Ackerbau〉 betreiben
prowadzić rozmowę 〈rozmowy, pertraktacje〉 ein Gespräch 〈Verhandlungen〉 führen
prowadzić 〈uprawiać〉 politykę Politik führen
prowadzić psa na smyczy den Hund an der Leine führen
auto prowadzić samochód ein Auto fahren 〈lenken〉, autofahren
prowadzić się sich aufführen
(sprawować się) sich führen
rentowny
(popłatny) rentabel
(dochodowy) erträglich
(przynoszący zysk) gewinnbringend
rentowny 〈dochodowy〉 interes ein rentables Geschäft
reprezentant m
(przedstawiciel) Repräsentant m
(zastępca) Vertreter m
reprezentant jakiejś ideologii 〈obcych interesów〉 Repräsentant einer Ideologie 〈fremder Interessen〉
uczestniczyć
sich beteiligen (w czymś an etw)
teilnehmen (an etw), pot mitmachen
uczestniczyć w czymś biernie 〈bez stawiania oporu〉 widerstandslos mitmachen
pot uczestniczyć 〈partycypować〉 w jakimś interesie 〈przedsiębiorstwie〉 in ein Geschäft 〈ein Unternehmen〉 einsteigen
uczestnik m
(wspólnik) Teilnehmer m; Beteiligte m
pot Mitmacher m
handl Einsteiger m
uczestnik 〈partycypant〉 w interesie Einsteiger in ein Geschäft
wkładać, włożyć
(hin)einlegen
wkładać, włożyć pieniądze w przedsiębiorstwo 〈pot w interes〉 Geld in ein Unternehmen einlegen
(wkład do długopisu) einsetzen
(ubranie) anziehen
włóż coś! zieh was an!
(do kieszeni) stecken, einstecken
wspólnota f :
wspólnota interesów Interessengemeinschaft f
wspólnota małżeńska Ehegemeinschaft f
(społeczność) Gemeinschaft f
wycofać (się) (sich) zurückziehen
wycofać swoje pieniądze 〈zamówienie〉 sein Geld 〈eine Bestellung〉 zurückziehen
wycofać z ruchu stare pojazdy 〈banknoty〉 alte Fahrzeuge 〈Banknoten〉 aus dem Verkehr ziehen
wycofać się z przedsiębiorstwa 〈pot z interesu〉 sich vom Geschäft zurückziehen
wycofać się z życia politycznego 〈publicznego〉 sich aus dem politischen 〈öffentlichen〉 Leben zurückziehen
wycofanie n
Zurückziehen n
Zurücknahme f
woj Rückzug m
wycofani wojsk Truppenabzug m
żądać 〈domagać się〉 wycofania wojsk Truppenabzug fordern
handl wycofanie się z interesu Zurückziehung vom Geschäft
wysiadać aussteigen
wysiadać na ląd an Land gehen
pot wysiadać z interesu aus dem Unternehmen aussteigen
wysiadać z samochodu aus dem Auto steigen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich