Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: nadzieja
Unię Europejską napawają
nadzieją
postępy czynione w realizacji ogólnego porozumienia politycznego przez rząd jedności narodowej w Zimbabwe.

The European Union is encouraged by the progress
that
is being made in implementing the Global Political Agreement by the Government of National Unity in Zimbabwe.
Unię Europejską napawają
nadzieją
postępy czynione w realizacji ogólnego porozumienia politycznego przez rząd jedności narodowej w Zimbabwe.

The European Union is encouraged by the progress
that
is being made in implementing the Global Political Agreement by the Government of National Unity in Zimbabwe.

...okresu spółka Investbx musi sama się utrzymywać, a po jej sprzedaży, na co władze mają
nadzieję
, wszelkie osiągnięte zyski wrócą do AWM.

At the end of the five-year period Investbx must be self-sustaining, and when the business is
hopefully
sold, any returns made will revert to AWM.
Pod koniec pięcioletniego okresu spółka Investbx musi sama się utrzymywać, a po jej sprzedaży, na co władze mają
nadzieję
, wszelkie osiągnięte zyski wrócą do AWM.

At the end of the five-year period Investbx must be self-sustaining, and when the business is
hopefully
sold, any returns made will revert to AWM.

...naprawy wielkiego pieca w Clabecq i możliwość przeniesienia produkcji do Charleroi, gdzie ma
nadzieję
stracić mniej pieniędzy niż w Clabecq.

...the re-vamping of the Clabecq blast furnace, and to move the production to Charleroi, where it
hoped
to loose less money than at Clabecq.
Duferco traktuje również tą operację jako środek na uniknięcie naprawy wielkiego pieca w Clabecq i możliwość przeniesienia produkcji do Charleroi, gdzie ma
nadzieję
stracić mniej pieniędzy niż w Clabecq.

Duferco also saw this operation as a way to avoid the re-vamping of the Clabecq blast furnace, and to move the production to Charleroi, where it
hoped
to loose less money than at Clabecq.

...stwierdził, że „[…] wszyscy przedsiębiorcy, u których jakakolwiek instytucja wzbudziła uzasadnioną
nadzieję
, mogą powoływać się na zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań.

...the Court ruled that ‘[…] any trader in regard to whom an institution has given rise to justified
hopes
may rely on the principle of protection of legitimate expectation.
W wyroku w sprawie 265/85 Van den Bergh en Jurgens BV przeciwko Komisji [19] Trybunał Sprawiedliwości WE stwierdził, że „[…] wszyscy przedsiębiorcy, u których jakakolwiek instytucja wzbudziła uzasadnioną
nadzieję
, mogą powoływać się na zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań.

In the judgment in Case 265/85 Van den Bergh en Jurgens [19], the Court ruled that ‘[…] any trader in regard to whom an institution has given rise to justified
hopes
may rely on the principle of protection of legitimate expectation.

...region basenu Morza Śródziemnego stanowi wyraz poparcia Unii i społeczności międzynarodowej dla
nadziei
– rozbudzonych podczas arabskiej wiosny – na przejście w tym regionie do gospodarki rynkowej

...and Eastern Mediterranean reflects support by the Union and the international community for the
hope
, encouraged by the Arab Spring, for a transition in that region towards market economies and pl
Rozszerzenie zakresu działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego stanowi wyraz poparcia Unii i społeczności międzynarodowej dla
nadziei
– rozbudzonych podczas arabskiej wiosny – na przejście w tym regionie do gospodarki rynkowej oraz pluralistycznego i demokratycznego społeczeństwa.

The expansion of EBRD operations to the Southern and Eastern Mediterranean reflects support by the Union and the international community for the
hope
, encouraged by the Arab Spring, for a transition in that region towards market economies and pluralistic democratic societies.

Obecne tempo działań pozwala mieć
nadzieję
, iż w ciągu następnych 12 miesięcy zobowiązania te zostaną rzeczywiście zrealizowane.

In view of the action currently being taken, these undertakings will likely be fulfilled within 12 months.
Obecne tempo działań pozwala mieć
nadzieję
, iż w ciągu następnych 12 miesięcy zobowiązania te zostaną rzeczywiście zrealizowane.

In view of the action currently being taken, these undertakings will likely be fulfilled within 12 months.

Komisja ma
nadzieję
, iż bank będzie, tak zdecydowanie jak dotychczas, kontynuował powyższy proces tworzenia systemu kontroli ryzyka we własnym dobrze rozumianym interesie.

The Commission
trusts
that, in its own well-understood interests, the bank will continue this process with as much determination as in the past.
Komisja ma
nadzieję
, iż bank będzie, tak zdecydowanie jak dotychczas, kontynuował powyższy proces tworzenia systemu kontroli ryzyka we własnym dobrze rozumianym interesie.

The Commission
trusts
that, in its own well-understood interests, the bank will continue this process with as much determination as in the past.

...EUR i które, biorąc pod uwagę stan rynku metalurgicznego (patrz: motyw 28), nie mogły mieć
nadziei
, przynajmniej w krótkim okresie, na znaczącą poprawę swojej sytuacji.

...to EUR 94 million and which, given the State of the steel market (see recital 28), could not
hope
, at least in the short term, for any significant improvement in their situation.
Ponadto, Sogepa ma tylko mniejszościowe udziały w Duferco Clabecq i Duferco La Louvière, czyli w firmach, które w momencie powstania Carsid miały straty łączne w wysokości 94 milionów EUR i które, biorąc pod uwagę stan rynku metalurgicznego (patrz: motyw 28), nie mogły mieć
nadziei
, przynajmniej w krótkim okresie, na znaczącą poprawę swojej sytuacji.

In addition, Sogepa holds only a minority stake in Duferco Clabecq and Duferco La Louvière, both of which had, when Carsid was set up, combined losses amounting to EUR 94 million and which, given the State of the steel market (see recital 28), could not
hope
, at least in the short term, for any significant improvement in their situation.

...należy się kierować przy tworzeniu listy, i w dniu dzisiejszym publikuję kryteria, które – mam
nadzieję
– przyczynią się do poprawy przejrzystości tego procesu.

...the principles which should guide the listing process, and I am today publishing criteria which I
hope
will make the process more transparent.
Pan Chris Smith: Przeprowadziłem konsultacje z zainteresowanymi stronami na temat zasad, którymi należy się kierować przy tworzeniu listy, i w dniu dzisiejszym publikuję kryteria, które – mam
nadzieję
– przyczynią się do poprawy przejrzystości tego procesu.

Mr Chris Smith: I have consulted interested parties about the principles which should guide the listing process, and I am today publishing criteria which I
hope
will make the process more transparent.

Również na początku 1997 r. Francja miała
nadzieję
na zrealizowanie celów wynikających z POP III.

Therefore, at the beginning of 1997, France thought it
would
be able to fulfil its objectives under MAGP III.
Również na początku 1997 r. Francja miała
nadzieję
na zrealizowanie celów wynikających z POP III.

Therefore, at the beginning of 1997, France thought it
would
be able to fulfil its objectives under MAGP III.

...przez sprawujących władzę de facto, ale nie de iure, wpływa na trwającą nadal współpracę, oraz w
nadziei
na ewentualne ponowne podjęcie współpracy po rozwiązaniu kryzysu w sposób, który społeczność

...implemented by the de facto but not de iure regime affect ongoing cooperation projects and in the
hope
of a future resumption of cooperation in the light of an internationally acceptable solution...
W zakresie, w jakim monitorowanie zmian i decyzji w obszarach polityk sektorowych realizowanych przez sprawujących władzę de facto, ale nie de iure, wpływa na trwającą nadal współpracę, oraz w
nadziei
na ewentualne ponowne podjęcie współpracy po rozwiązaniu kryzysu w sposób, który społeczność międzynarodowa będzie mogła zaakceptować, służby Komisji nadal będą uczestniczyć w dialogu dotyczącym polityk sektorowych w Mauretanii, prowadzonym na szczeblu technicznym, przy czym dialogu tego nie należy traktować jako uznania prawowitości rządów ustanowionych po zamachu stanu z dnia 6 sierpnia 2008 r.

In so far as the monitoring of developments and sectoral policy decisions implemented by the de facto but not de iure regime affect ongoing cooperation projects and in the
hope
of a future resumption of cooperation in the light of an internationally acceptable solution to the crisis, Commission departments will continue to take part in the dialogue on sectoral policies in Mauritania at a technical level so long as such dialogue is not regarded as recognition of the legality of the regime installed following the coup d’état of 6 August 2008.

...instytucji i osób objętych niniejszą dyrektywą, które w momencie nawiązywania kontaktów rokują
nadzieje
na długotrwałe ich utrzymywanie;

...the professional activities of the institutions and persons covered by this Directive and which is
expected
, at the time when the contact is established, to have an element of duration;
„stosunki gospodarcze” oznaczają stosunki zawodowe lub handlowe, związane z działalnością gospodarczą instytucji i osób objętych niniejszą dyrektywą, które w momencie nawiązywania kontaktów rokują
nadzieje
na długotrwałe ich utrzymywanie;

‘business relationship’ means a business, professional or commercial relationship which is connected with the professional activities of the institutions and persons covered by this Directive and which is
expected
, at the time when the contact is established, to have an element of duration;

...niniejszej decyzji współpracowali z Komisją na różnych etapach postępowania wyjaśniającego, mając
nadzieję
na korzystne traktowanie określone w obwieszczeniu Komisji dotyczącym łagodzenia sankcji.

All of the addressees of this Decision cooperated with the Commission at different stages of the investigation for the purpose of receiving the favourable treatment set out in the Commission’s...
Wszyscy odbiorcy niniejszej decyzji współpracowali z Komisją na różnych etapach postępowania wyjaśniającego, mając
nadzieję
na korzystne traktowanie określone w obwieszczeniu Komisji dotyczącym łagodzenia sankcji.

All of the addressees of this Decision cooperated with the Commission at different stages of the investigation for the purpose of receiving the favourable treatment set out in the Commission’s Leniency Notice.

Później CWP miało najwyraźniej
nadzieję
na możliwość sprzedaży rafinatu, stwierdziło jednak brak popytu, co doprowadziło do ostrego kryzysu finansowego w 2000 r. Już na etapie tworzenia koncepcji w...

Subsequently, CWP probably
hoped
to be able to sell the raffinate but discovered that there was no demand for it, and this contributed to the acute financial crisis in 2000. It should have been clear...
Później CWP miało najwyraźniej
nadzieję
na możliwość sprzedaży rafinatu, stwierdziło jednak brak popytu, co doprowadziło do ostrego kryzysu finansowego w 2000 r. Już na etapie tworzenia koncepcji w 1996 r. należało jednoznacznie określić, iż konieczne jest znalezienie rozwiązania w odniesieniu do toksycznego rafinatu.

Subsequently, CWP probably
hoped
to be able to sell the raffinate but discovered that there was no demand for it, and this contributed to the acute financial crisis in 2000. It should have been clear already at the conception phase of the plan in 1996 that a solution had to be found for the toxic raffinate.

...przedsiębiorstwu, które wykorzystało do realizacji projektu pożyczki bankowe i własny kapitał, w
nadziei
na uzyskanie pomocy państwa, o którą wystąpiło w ramach odpowiedniego programu krajowego [9]

...imputed to the company, which carried out this investment with bank loans and own capital in the
expectation
of obtaining the state aid it applied for under the relevant national scheme [9].
Ponadto Portugalia oświadczyła, że faktu, iż inwestycję zrealizowano bez publicznych środków finansowych nie można przypisać przedsiębiorstwu, które wykorzystało do realizacji projektu pożyczki bankowe i własny kapitał, w
nadziei
na uzyskanie pomocy państwa, o którą wystąpiło w ramach odpowiedniego programu krajowego [9].

Finally, Portugal stated that the fact that the investment went ahead without public financing cannot be imputed to the company, which carried out this investment with bank loans and own capital in the
expectation
of obtaining the state aid it applied for under the relevant national scheme [9].

Mając
nadzieję
na lepsze zbiory w następnym roku, wielu rolników cypryjskich, którzy ucierpieli z powodu suszy, zaciągnęło pożyczki na zakup środków produkcji w gospodarstwie rolnym, wpadając przez...

In the
hope
of a better harvest in the following year, many Cypriot farmers hit by the drought resorted to borrowing in order to buy farm inputs, thus falling into a trap of accumulated debt year...
Mając
nadzieję
na lepsze zbiory w następnym roku, wielu rolników cypryjskich, którzy ucierpieli z powodu suszy, zaciągnęło pożyczki na zakup środków produkcji w gospodarstwie rolnym, wpadając przez to rok po roku w pułapkę skumulowanego zadłużenia.

In the
hope
of a better harvest in the following year, many Cypriot farmers hit by the drought resorted to borrowing in order to buy farm inputs, thus falling into a trap of accumulated debt year after year.

...dostarczyć najpóźniej do maja 2011 r.) udział mieszkań, które przedsiębiorstwo Habidite miało
nadzieję
sprzedać na rynku regulowanym, w całkowitej produkcji rocznej, tj. 289 mieszkań przy całkow

...and BIZKAILUR were to be delivered by May 2011 at the latest), the share of houses Habidite was
hoping
to sell on the regulated market from its total annual production, i.e. 289 houses from a tota
Świadczy to o tym, że po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o nieruchomościach (jako że 1500 mieszkań zamówionych przez Diputación i BIZKAILUR planowano dostarczyć najpóźniej do maja 2011 r.) udział mieszkań, które przedsiębiorstwo Habidite miało
nadzieję
sprzedać na rynku regulowanym, w całkowitej produkcji rocznej, tj. 289 mieszkań przy całkowitej produkcji wynoszącej 1403 mieszkania, był znacznie mniejszy od tego samego stosunku w pierwszych trzech latach działalności fabryki Habidite w Alonsotegi, czyli w latach objętych umową o nieruchomościach.

This shows that, after the end of the Houses Contract (as the 1500 houses ordered by the Diputación and BIZKAILUR were to be delivered by May 2011 at the latest), the share of houses Habidite was
hoping
to sell on the regulated market from its total annual production, i.e. 289 houses from a total production of 1403 houses, compared much lower than the same ratio in the first three years of functioning of the Habidite plant in Alonsotegi, which were covered by the Houses Contract.

W związku z tym CLdN wyraża
nadzieję
, że Komisja Europejska podejmie decyzję negatywną.

CLdN consequently wishes the European Commission to take a negative decision.
W związku z tym CLdN wyraża
nadzieję
, że Komisja Europejska podejmie decyzję negatywną.

CLdN consequently wishes the European Commission to take a negative decision.

EBU wyraża również
nadzieję
, że Komisja postara się określić szacunkową kwotę związaną z efektami synergii i przyrostem wydajności w nadchodzących latach, ponieważ wydajność świadczenia usługi w...

The EBU also expresses its concern that the Commission seeks to know the estimated amount obtained from synergies and efficiency gains for the years to come, since the efficiency with which a service...
EBU wyraża również
nadzieję
, że Komisja postara się określić szacunkową kwotę związaną z efektami synergii i przyrostem wydajności w nadchodzących latach, ponieważ wydajność świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym nie podlega kontroli Komisji zgodnie z art. 106 ust. 2 TFUE.

The EBU also expresses its concern that the Commission seeks to know the estimated amount obtained from synergies and efficiency gains for the years to come, since the efficiency with which a service of general economic interest is performed lies outside the control of the Commission pursuant to Article 106(2) of the TFEU.

Wyraził on
nadzieję
, że Komisja zatwierdzi pomoc przyznaną stoczni.

The shipowner expressed the
hope
that the Commission would approve the aid granted to the yard.
Wyraził on
nadzieję
, że Komisja zatwierdzi pomoc przyznaną stoczni.

The shipowner expressed the
hope
that the Commission would approve the aid granted to the yard.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich