Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: dwukierunkowy
...utrzymuje ciągły nasłuch na właściwym kanale łączności fonicznej powietrze-ziemia oraz łączności
dwukierunkowej
z odpowiednim organem kontroli ruchu lotniczego, tak jak to jest wymagane, z wyjątkie

...air-ground voice communication watch on the appropriate communication channel of, and establish
two-way
communication as necessary with, the appropriate air traffic control unit, except as may be
Statek powietrzny wykonujący lot kontrolowany utrzymuje ciągły nasłuch na właściwym kanale łączności fonicznej powietrze-ziemia oraz łączności
dwukierunkowej
z odpowiednim organem kontroli ruchu lotniczego, tak jak to jest wymagane, z wyjątkiem sytuacji, gdy instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej stanowią inaczej w odniesieniu do statku powietrznego stanowiącego część ruchu lotniskowego na lotnisku kontrolowanym.

An aircraft operated as a controlled flight shall maintain continuous air-ground voice communication watch on the appropriate communication channel of, and establish
two-way
communication as necessary with, the appropriate air traffic control unit, except as may be prescribed by the relevant ANSP in respect of aircraft forming part of aerodrome traffic at a controlled aerodrome.

Radiotelefon stacjonarny do łączności
dwukierunkowej
ze środkami ratunkowymi Reg.

Fixed survival craft
two-way VHF
radiotelephone
apparatus
Radiotelefon stacjonarny do łączności
dwukierunkowej
ze środkami ratunkowymi Reg.

Fixed survival craft
two-way VHF
radiotelephone
apparatus

Radiotelefon stacjonarny do łączności
dwukierunkowej
ze środkami ratunkowymi Reg.

Fixed survival craft
two-way VHF
radiotelephone
apparatus
Radiotelefon stacjonarny do łączności
dwukierunkowej
ze środkami ratunkowymi Reg.

Fixed survival craft
two-way VHF
radiotelephone
apparatus

Radiotelefon stacjonarny do łączności
dwukierunkowej
ze środkami ratunkowymi Reg.

Fixed survival craft
two-way VHF
radiotelephone
apparatus
Radiotelefon stacjonarny do łączności
dwukierunkowej
ze środkami ratunkowymi Reg.

Fixed survival craft
two-way VHF
radiotelephone
apparatus

Radiotelefon stacjonarny do łączności
dwukierunkowej
ze środkami ratunkowymi Reg.

Fixed survival craft
two-way VHF
radiotelephone
apparatus
Radiotelefon stacjonarny do łączności
dwukierunkowej
ze środkami ratunkowymi Reg.

Fixed survival craft
two-way VHF
radiotelephone
apparatus

...na rozwijaniu i rozpowszechnianiu dobrych praktyk stosowanych obecnie w ramach ESS oraz na
dwukierunkowej
wymianie pracowników między państwami członkowskimi a Komisją (Eurostatem).

...the ESS, and on the exchange of staff between the Member States and the Commission (Eurostat) in
both
directions.
Taka ściślejsza współpraca powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnianiu dalszych szkoleń metodologicznych w dziedzinie statystyki i obszarów pokrewnych, na rozwijaniu i rozpowszechnianiu dobrych praktyk stosowanych obecnie w ramach ESS oraz na
dwukierunkowej
wymianie pracowników między państwami członkowskimi a Komisją (Eurostatem).

Such closer cooperation should focus mainly on the provision of further methodological training on statistics and related matters, on the development and dissemination of existing good practices within the ESS, and on the exchange of staff between the Member States and the Commission (Eurostat) in
both
directions.

Biorąc pod uwagę, że rynki zakańczania połączeń oznaczają sytuację
dwukierunkowego
dostępu, kolejne problemy związane z konkurencją obejmują subsydiowanie skrośne między operatorami.

Taking into account the
two-way
access nature of termination markets, further potential competition problems include cross-subsidisation between operators.
Biorąc pod uwagę, że rynki zakańczania połączeń oznaczają sytuację
dwukierunkowego
dostępu, kolejne problemy związane z konkurencją obejmują subsydiowanie skrośne między operatorami.

Taking into account the
two-way
access nature of termination markets, further potential competition problems include cross-subsidisation between operators.

Rynki zakańczania połączeń oznaczają sytuację
dwukierunkowego
dostępu, w której zakłada się, że korzyści z takiego rozwiązania odnoszą obydwaj wzajemnie łączący się operatorzy, jednakże ponieważ...

Termination markets represent a situation of
two-way
access where both interconnecting operators are presumed to benefit from the arrangement but, as these operators are also in competition with each...
Rynki zakańczania połączeń oznaczają sytuację
dwukierunkowego
dostępu, w której zakłada się, że korzyści z takiego rozwiązania odnoszą obydwaj wzajemnie łączący się operatorzy, jednakże ponieważ konkurują oni między sobą o abonentów, stawki za zakańczanie połączeń mogą mieć istotne strategiczne znaczenie i wpływ na konkurencję.

Termination markets represent a situation of
two-way
access where both interconnecting operators are presumed to benefit from the arrangement but, as these operators are also in competition with each other for subscribers, termination rates can have important strategic and competitive implications.

radia, zestawy radiowe, radioodbiorniki samochodowe (sprzedawane osobno), radia z zegarem, radia
dwukierunkowe
, amatorskie odbiorniki i nadajniki radiowe,

radios, radio sets, car radios (sold separately from the car), radio clocks,
two-way
radios, amateur radio receivers and transmitters,
radia, zestawy radiowe, radioodbiorniki samochodowe (sprzedawane osobno), radia z zegarem, radia
dwukierunkowe
, amatorskie odbiorniki i nadajniki radiowe,

radios, radio sets, car radios (sold separately from the car), radio clocks,
two-way
radios, amateur radio receivers and transmitters,

...jej wezwania do udzielenia informacji były z konieczności dość obszerne, współpraca jest procesem
dwukierunkowym
, a reakcją rządu ChRL było początkowo po prostu zażądanie wyjaśnienia, do których...

...was aware that its requests for information were, of necessity, quite extensive, cooperation is a
two-way
process and the GOC's reaction was initially to simply demand explanations of which...
Jest to jedna ze „szczególnych okoliczności”, w których można zastosować art. 12 ust. 7 Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (zgodnie ze sprawozdaniem panelu WTO) [94]. Ponadto mimo że Komisja miała świadomość, że jej wezwania do udzielenia informacji były z konieczności dość obszerne, współpraca jest procesem
dwukierunkowym
, a reakcją rządu ChRL było początkowo po prostu zażądanie wyjaśnienia, do których faktycznych ustaleń odnoszą się te wezwania (czasami nie można tego określić wcześniej), a nie zaproponowanie sposobu, w jaki można byłoby rozsądnie odpowiedzieć na te wezwania.

This is one of the ‘limited circumstances’ where Article 12.7 of the SCM Agreement can be applied (according to the WTO Panel Report [94]. In addition, while the Commission was aware that its requests for information were, of necessity, quite extensive, cooperation is a
two-way
process and the GOC's reaction was initially to simply demand explanations of which factual determinations the requests were tied to (something that cannot be determined in advance) rather than to propose ways in which the requests for information could be addressed in a reasonable manner.

Dane diagnostyczne (jak określono w niniejszej sekcji) oraz informacje dotyczące kontroli
dwukierunkowej
muszą być przekazywane z wykorzystaniem formatu i jednostek opisanych w ISO 15031-5 lub SAE...

Diagnostic data, (as specified in this section) and
bi-directional
control information must be provided using the format and units described in ISO 15031-5 or SAE J1939-73 section 5.2.2.1 and must be...
Dane diagnostyczne (jak określono w niniejszej sekcji) oraz informacje dotyczące kontroli
dwukierunkowej
muszą być przekazywane z wykorzystaniem formatu i jednostek opisanych w ISO 15031-5 lub SAE J1939-73 sekcja 5.2.2.1 oraz muszą być dostępne za pośrednictwem narzędzi diagnostycznych spełniających wymagania ISO 15031-4 lub SAE J1939-73 sekcja5.2.2.1.

Diagnostic data, (as specified in this section) and
bi-directional
control information must be provided using the format and units described in ISO 15031-5 or SAE J1939-73 section 5.2.2.1 and must be available using a diagnostic tool meeting the requirements of ISO 15031-4 or SAE J1939-73 section 5.2.2.1.

...chowu” oznacza cielę płci męskiej przeznaczone do dalszego chowu rasy mięsnej, rasy użytkowanej
dwukierunkowo
lub będące krzyżówką z rasą mięsną.

‘beef type male rearing calf’ means male rearing calf from a meat breed, dual purpose breed or born of a cross with a meat breed.
„cielę płci męskiej typu mięsnego przeznaczone do dalszego chowu” oznacza cielę płci męskiej przeznaczone do dalszego chowu rasy mięsnej, rasy użytkowanej
dwukierunkowo
lub będące krzyżówką z rasą mięsną.

‘beef type male rearing calf’ means male rearing calf from a meat breed, dual purpose breed or born of a cross with a meat breed.

...bliskiego zasięgu” oznacza nadajnik radiowy, który zapewnia łączność jednokierunkową lub
dwukierunkową
, nadając na bliską odległość i z małą mocą;

‘short-range device’ means radio transmitters which provide either unidirectional or
bidirectional
communication and which transmit over a short distance at low power;
„urządzenie bliskiego zasięgu” oznacza nadajnik radiowy, który zapewnia łączność jednokierunkową lub
dwukierunkową
, nadając na bliską odległość i z małą mocą;

‘short-range device’ means radio transmitters which provide either unidirectional or
bidirectional
communication and which transmit over a short distance at low power;

PWZ
Dwukierunkowe
austriacko-czeskie połączenie międzysystemowe (BACI) Baumgarten (AT) – Reinthal (CZ/AT) – Brečlav (CZ)

PCI
Bidirectional
Austrian – Czech interconnection (BACI) between Baumgarten (AT) – Reinthal (CZ/AT) – Brečlav (CZ)
PWZ
Dwukierunkowe
austriacko-czeskie połączenie międzysystemowe (BACI) Baumgarten (AT) – Reinthal (CZ/AT) – Brečlav (CZ)

PCI
Bidirectional
Austrian – Czech interconnection (BACI) between Baumgarten (AT) – Reinthal (CZ/AT) – Brečlav (CZ)

Radiotelefony VHF do łączności
dwukierunkowej

Two-way
VHF radiotelephone
apparatus
Radiotelefony VHF do łączności
dwukierunkowej

Two-way
VHF radiotelephone
apparatus

Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej

Two-way
VHF radiotelephone
apparatus
Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej

Two-way
VHF radiotelephone
apparatus

Liczba radiotelefonów VHF do łączności
dwukierunkowej

Number of
two-way
VHF radio telephone
apparatus
Liczba radiotelefonów VHF do łączności
dwukierunkowej

Number of
two-way
VHF radio telephone
apparatus

Każdy członek patrolu jest wyposażony w przenośny radiotelefon
dwukierunkowy
.

Each member of the fire patrol shall be provided with a
two-way
portable radio telephone
apparatus
.
Każdy członek patrolu jest wyposażony w przenośny radiotelefon
dwukierunkowy
.

Each member of the fire patrol shall be provided with a
two-way
portable radio telephone
apparatus
.

...telewizji, znajduje się wyjaśnienie, że ocena proporcjonalności, której musi dokonać Komisja jest
dwukierunkowa
.

...Communication, it is explained that the proportionality test that the Commission must carry out is
twofold
.
W rozdziale 6.3 komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji, znajduje się wyjaśnienie, że ocena proporcjonalności, której musi dokonać Komisja jest
dwukierunkowa
.

In Chapter 6.3 of the Broadcasting Communication, it is explained that the proportionality test that the Commission must carry out is
twofold
.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich