Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: dwukierunkowy
...odbywa się lot, samoloty wyposaża się w wyposażenie łączności radiowej umożliwiające prowadzenie
dwukierunkowej
łączności ze stacjami naziemnymi lub na częstotliwościach, które spełniają wymagania

...being flown aeroplanes shall be equipped with radio communication equipment capable of conducting
two-way
communication with those
aeronautical
stations and on those frequencies to meet airspace...
Jeżeli takie są wymagania w przestrzeni powietrznej, w której odbywa się lot, samoloty wyposaża się w wyposażenie łączności radiowej umożliwiające prowadzenie
dwukierunkowej
łączności ze stacjami naziemnymi lub na częstotliwościach, które spełniają wymagania dotyczące przestrzeni powietrznej.

Where required by the airspace being flown aeroplanes shall be equipped with radio communication equipment capable of conducting
two-way
communication with those
aeronautical
stations and on those frequencies to meet airspace requirements.

...odbywa się lot, balony wyposaża się w wyposażenie łączności radiowej umożliwiające prowadzenie
dwukierunkowej
łączności ze stacjami naziemnymi lub na częstotliwościach, które spełniają wymagania

...being flown, balloons shall be equipped with radio communication equipment capable of conducting
two-way
communication with those
aeronautical
stations or those frequencies to meet airspace require
Jeżeli takie są wymagania w przestrzeni powietrznej, w której odbywa się lot, balony wyposaża się w wyposażenie łączności radiowej umożliwiające prowadzenie
dwukierunkowej
łączności ze stacjami naziemnymi lub na częstotliwościach, które spełniają wymagania dotyczące przestrzeni powietrznej.

Where required by the airspace being flown, balloons shall be equipped with radio communication equipment capable of conducting
two-way
communication with those
aeronautical
stations or those frequencies to meet airspace requirements.

nawiązuje kontakt z organem kierującym przechwytywaniem, utrzymującym
dwukierunkową
łączność z przechwytującym statkiem powietrznym, i przekazuje temu organowi dostępne informacje o przechwytywanym...

establish contact with the intercept control unit maintaining
two-way
communication with the intercepting aircraft and provide it with available information concerning the aircraft;
nawiązuje kontakt z organem kierującym przechwytywaniem, utrzymującym
dwukierunkową
łączność z przechwytującym statkiem powietrznym, i przekazuje temu organowi dostępne informacje o przechwytywanym statku powietrznym;

establish contact with the intercept control unit maintaining
two-way
communication with the intercepting aircraft and provide it with available information concerning the aircraft;

podejmuje próbę nawiązania
dwukierunkowej
łączności z przechwytywanym statkiem powietrznym, wykorzystując dostępne środki, łącznie z awaryjną częstotliwością radiową 121,5 MHz, chyba że taka łączność...

attempt to establish
two-way
communication with the intercepted aircraft via any means available, including the emergency radio frequency 121,5 MHz, unless such communication already exists;
podejmuje próbę nawiązania
dwukierunkowej
łączności z przechwytywanym statkiem powietrznym, wykorzystując dostępne środki, łącznie z awaryjną częstotliwością radiową 121,5 MHz, chyba że taka łączność już została nawiązana;

attempt to establish
two-way
communication with the intercepted aircraft via any means available, including the emergency radio frequency 121,5 MHz, unless such communication already exists;

podejmuje próbę nawiązania
dwukierunkowej
łączności ze statkiem powietrznym, chyba że łączność taka już istnieje;

attempt to establish
two-way
communication with the aircraft, unless such communication already exists;
podejmuje próbę nawiązania
dwukierunkowej
łączności ze statkiem powietrznym, chyba że łączność taka już istnieje;

attempt to establish
two-way
communication with the aircraft, unless such communication already exists;

podejmuje próbę nawiązania
dwukierunkowej
łączności ze statkiem powietrznym;

attempt to establish
two-way
communication with the aircraft;
podejmuje próbę nawiązania
dwukierunkowej
łączności ze statkiem powietrznym;

attempt to establish
two-way
communication with the aircraft;

Podczas uzyskiwania zezwolenia z wyprzedzeniem statek powietrzny utrzymuje niezbędną
dwukierunkową
łączność z organem kontroli ruchu lotniczego, pod którego kontrolą aktualnie się znajduje.

Aircraft shall maintain the necessary
two-way
communication with the current air traffic control unit whilst obtaining a downstream clearance.
Podczas uzyskiwania zezwolenia z wyprzedzeniem statek powietrzny utrzymuje niezbędną
dwukierunkową
łączność z organem kontroli ruchu lotniczego, pod którego kontrolą aktualnie się znajduje.

Aircraft shall maintain the necessary
two-way
communication with the current air traffic control unit whilst obtaining a downstream clearance.

Należy przeprowadzić badania nad nowymi technologiami systemów zasilania i nad infrastrukturą
dwukierunkowej
łączności cyfrowej oraz włączyć je do sieci elektroenergetycznej, a także użyć do...

New power systems technologies and a
bi-directional
digital communication infrastructure must be researched and integrated into the electricity grid as well as used to establish smart interactions...
Należy przeprowadzić badania nad nowymi technologiami systemów zasilania i nad infrastrukturą
dwukierunkowej
łączności cyfrowej oraz włączyć je do sieci elektroenergetycznej, a także użyć do utworzenia inteligentnych interakcji z pozostałymi sieciami energetycznymi.

New power systems technologies and a
bi-directional
digital communication infrastructure must be researched and integrated into the electricity grid as well as used to establish smart interactions with other energy grids.

Protokoły łączności muszą wspomagać
dwukierunkową
łączność typu punkt-punkt wykorzystującą pasma zakresu częstotliwości radiowych określone przez ICAO jako odpowiednie dla transmisji danych...

Communication protocols must support
bidirectional
point-to-point communications using those parts of the radio frequency spectrum identified by ICAO as suitable for air–ground data communications in...
Protokoły łączności muszą wspomagać
dwukierunkową
łączność typu punkt-punkt wykorzystującą pasma zakresu częstotliwości radiowych określone przez ICAO jako odpowiednie dla transmisji danych ziemia-powietrze uzupełniającej służby ruchu lotniczego.

Communication protocols must support
bidirectional
point-to-point communications using those parts of the radio frequency spectrum identified by ICAO as suitable for air–ground data communications in support of air traffic services.

udział w przebiegającym
dwukierunkowo
procesie leżącym u podstaw polityki integracyjnej poprzez tworzenie platform konsultacji dla obywateli państw trzecich i wymiany informacji między...

contribute to the
two-way
process underlying integration policies by developing platforms for consultation of third-country nationals, exchange of information between stake holders and intercultural,...
udział w przebiegającym
dwukierunkowo
procesie leżącym u podstaw polityki integracyjnej poprzez tworzenie platform konsultacji dla obywateli państw trzecich i wymiany informacji między zainteresowanymi stronami oraz platform dialogu międzykulturowego, między religiami i w obrębie religii pomiędzy społecznościami lub pomiędzy społecznościami a organami określającymi politykę i podejmującymi decyzje;

contribute to the
two-way
process underlying integration policies by developing platforms for consultation of third-country nationals, exchange of information between stake holders and intercultural, inter-faith and religious dialogue platforms between communities and/or between communities and policy and decision-making authorities;

...lub instalacje istotne dla pewnej, bezpiecznej i efektywnej eksploatacji systemu lub zapewniające
dwukierunkową
przepustowość, w tym tłoczni gazu;

...or installation essential for the system to operate safely, securely and efficiently or to enable
bi-directional
capacity, including compressor stations;
wszelkie urządzenia lub instalacje istotne dla pewnej, bezpiecznej i efektywnej eksploatacji systemu lub zapewniające
dwukierunkową
przepustowość, w tym tłoczni gazu;

any equipment or installation essential for the system to operate safely, securely and efficiently or to enable
bi-directional
capacity, including compressor stations;

dane techniczne i
dwukierunkowe
dane dotyczące monitorowania i badań;

data
record information
and
two-directional
monitoring and test data;
dane techniczne i
dwukierunkowe
dane dotyczące monitorowania i badań;

data
record information
and
two-directional
monitoring and test data;

dane techniczne i
dwukierunkowe
dane dotyczące monitoringu i badań; oraz

data
record information
and
two-directional
monitoring and test data; and
dane techniczne i
dwukierunkowe
dane dotyczące monitoringu i badań; oraz

data
record information
and
two-directional
monitoring and test data; and

dane techniczne i
dwukierunkowe
dane dotyczące monitoringu i badań.

data
record information
and
two-directional
monitoring and test data.
dane techniczne i
dwukierunkowe
dane dotyczące monitoringu i badań.

data
record information
and
two-directional
monitoring and test data.

dane techniczne i
dwukierunkowe
dane dotyczące monitoringu i badań;

data
record information
and
two-directional
monitoring and test data;
dane techniczne i
dwukierunkowe
dane dotyczące monitoringu i badań;

data
record information
and
two-directional
monitoring and test data;

...dotyczące zapisu danych, dane dotyczące badań i wszelkie inne informacje techniczne (takie jak
dwukierunkowe
dane dotyczące monitoringu, jeżeli mają zastosowanie do użytej technologii);

data record information, test data and any other technical information (such as
two-directional
monitoring data, if applicable to the technology used);
informacje dotyczące zapisu danych, dane dotyczące badań i wszelkie inne informacje techniczne (takie jak
dwukierunkowe
dane dotyczące monitoringu, jeżeli mają zastosowanie do użytej technologii);

data record information, test data and any other technical information (such as
two-directional
monitoring data, if applicable to the technology used);

W przypadku kanałów
dwukierunkowych
należy stosować zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości.

For
bi-directional
channels, both the positive and negative values shall be used.
W przypadku kanałów
dwukierunkowych
należy stosować zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości.

For
bi-directional
channels, both the positive and negative values shall be used.

W przypadku kanałów
dwukierunkowych
, należy stosować zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości.

For
bi-directional
channels, both the positive and negative values shall be used.
W przypadku kanałów
dwukierunkowych
, należy stosować zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości.

For
bi-directional
channels, both the positive and negative values shall be used.

Aparatura objęta tymi podpozycjami musi umożliwiać
dwukierunkową
komunikację lub dwukierunkowy przepływ informacji w celu zapewnienia interaktywnej wymiany informacji.”.

Apparatus of these subheadings must enable a
two-way
communication
process
or a two-way flow of information for the purposes of providing an interactive information exchange.’
Aparatura objęta tymi podpozycjami musi umożliwiać
dwukierunkową
komunikację lub dwukierunkowy przepływ informacji w celu zapewnienia interaktywnej wymiany informacji.”.

Apparatus of these subheadings must enable a
two-way
communication
process
or a two-way flow of information for the purposes of providing an interactive information exchange.’

Aparatura objęta tymi podpozycjami musi umożliwiać
dwukierunkową
komunikację lub dwukierunkowy przepływ informacji w celu zapewnienia interaktywnej wymiany informacji.

Apparatus of these subheadings must enable a
two-way
communication
process
or the two-way flow of information for the purposes of providing interactive information exchange.
Aparatura objęta tymi podpozycjami musi umożliwiać
dwukierunkową
komunikację lub dwukierunkowy przepływ informacji w celu zapewnienia interaktywnej wymiany informacji.

Apparatus of these subheadings must enable a
two-way
communication
process
or the two-way flow of information for the purposes of providing interactive information exchange.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich