Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: dwukierunkowy
...dotyczące urządzeń i wyposażenia, informacje dotyczące rejestracji danych, oraz dane dotyczące
dwukierunkowego
monitorowania tych informacji i testowania.

...special cases, information provided concerning tools and equipment, data record information and
two-directional
monitoring and test data.
Jeśli to konieczne, informacje te obejmują książki napraw, podręczniki techniczne, informacje diagnostyczne (np. teoretyczne minimalne i maksymalne wartości dla pomiarów), blokowy schemat połączeń elektrycznych, numer identyfikacyjny oprogramowania do kalibracji, mającego zastosowanie do określonego typu pojazdu, instrukcje dla poszczególnych i specjalnych przypadków, informacje dotyczące urządzeń i wyposażenia, informacje dotyczące rejestracji danych, oraz dane dotyczące
dwukierunkowego
monitorowania tych informacji i testowania.

Where necessary, such information shall include service handbooks, technical manuals, diagnosis information (e.g. minimum and maximum theoretical values for measurements), wiring diagrams, the software calibration identification number applicable to a vehicle type, instructions for individual and special cases, information provided concerning tools and equipment, data record information and
two-directional
monitoring and test data.

Projekty umożliwiające przepływ
dwukierunkowy
między Irlandią a Zjednoczonym Królestwem:

Projects allowing
bidirectional
flows between Ireland and the United Kingdom:
Projekty umożliwiające przepływ
dwukierunkowy
między Irlandią a Zjednoczonym Królestwem:

Projects allowing
bidirectional
flows between Ireland and the United Kingdom:

Projekty umożliwiające przepływy
dwukierunkowe
między Polską, Republiką Czeską, Słowacją i Węgrami, łączące terminale LNG w Polsce i Chorwacji:

Projects allowing
bidirectional
flows between Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary linking the LNG terminals in Poland and Croatia:
Projekty umożliwiające przepływy
dwukierunkowe
między Polską, Republiką Czeską, Słowacją i Węgrami, łączące terminale LNG w Polsce i Chorwacji:

Projects allowing
bidirectional
flows between Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary linking the LNG terminals in Poland and Croatia:

Przepływy
dwukierunkowe
między Włochami, Szwajcarią, Niemcami i Belgią/Francją:

Bidirectional
flows between Italy, Switzerland, Germany and Belgium/France:
Przepływy
dwukierunkowe
między Włochami, Szwajcarią, Niemcami i Belgią/Francją:

Bidirectional
flows between Italy, Switzerland, Germany and Belgium/France:

„łączność powietrze-ziemia” oznacza łączność
dwukierunkową
między statkami powietrznymi a stacjami lub punktami na powierzchni ziemi;

‘air-ground communication’ means
two-way
communication between aircraft and stations or locations on the surface of the earth;
„łączność powietrze-ziemia” oznacza łączność
dwukierunkową
między statkami powietrznymi a stacjami lub punktami na powierzchni ziemi;

‘air-ground communication’ means
two-way
communication between aircraft and stations or locations on the surface of the earth;

Projekty umożliwiające przepływy
dwukierunkowe
między Portugalią, Hiszpanią, Francją i Niemcami:

Projects allowing
bidirectional
flows between Portugal, Spain France and Germany:
Projekty umożliwiające przepływy
dwukierunkowe
między Portugalią, Hiszpanią, Francją i Niemcami:

Projects allowing
bidirectional
flows between Portugal, Spain France and Germany:

...na całych Bałkanach Zachodnich przez usunięcie niebezpiecznej broni z ulic za pośrednictwem
dwukierunkowego
porozumienia między społeczeństwem a policją.

...enhance security across the Western Balkans by taking dangerous weapons off the streets through a
two-way communication
between the public and the police.
Przedsięwzięcie to posłuży zwiększeniu bezpieczeństwa na całych Bałkanach Zachodnich przez usunięcie niebezpiecznej broni z ulic za pośrednictwem
dwukierunkowego
porozumienia między społeczeństwem a policją.

The project will enhance security across the Western Balkans by taking dangerous weapons off the streets through a
two-way communication
between the public and the police.

Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus
Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus

Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus
Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus

Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus
Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus

Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus
Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus

Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus
Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus

Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus
Radiotelefon VHF do łączności
dwukierunkowej
do jednostek ratowniczych

Survival craft
two-way
VHF radio telephone
apparatus

„łączność ziemia-powietrze” oznacza
dwukierunkową
łączność pomiędzy systemami łączności na ziemi i na pokładzie statku powietrznego;

‘air-ground communication’ means a
two-way
communication between aircraft and ground communication systems;
„łączność ziemia-powietrze” oznacza
dwukierunkową
łączność pomiędzy systemami łączności na ziemi i na pokładzie statku powietrznego;

‘air-ground communication’ means a
two-way
communication between aircraft and ground communication systems;

„przesyłanie danych między dwoma stacjami ziemia-powietrze” oznacza
dwukierunkową
łączność pomiędzy statkiem powietrznym a podmiotem łączności naziemnej, opierającą się na podziale funkcji i służącą...

‘air–ground point-to-point data communication’ means a
two-way
communication between an aircraft and a ground communication entity relying upon a set of distributed functions to achieve:
„przesyłanie danych między dwoma stacjami ziemia-powietrze” oznacza
dwukierunkową
łączność pomiędzy statkiem powietrznym a podmiotem łączności naziemnej, opierającą się na podziale funkcji i służącą do:

‘air–ground point-to-point data communication’ means a
two-way
communication between an aircraft and a ground communication entity relying upon a set of distributed functions to achieve:

prowadzenie
dwukierunkowej
łączności w dowolnym momencie lotu ze stacjami naziemnymi na częstotliwościach przewidzianych przez odpowiedni organ; oraz

conducting
two-way
communication at any time during flight with those
aeronautical
stations and on those frequencies prescribed by the appropriate authority; and
prowadzenie
dwukierunkowej
łączności w dowolnym momencie lotu ze stacjami naziemnymi na częstotliwościach przewidzianych przez odpowiedni organ; oraz

conducting
two-way
communication at any time during flight with those
aeronautical
stations and on those frequencies prescribed by the appropriate authority; and

o ile jest to możliwe, operatorzy lotów nawiązują i utrzymują
dwukierunkową
łączność radiową na odpowiednim kanale komunikacyjnym ATS;

flights shall establish and maintain
two-way
radio communication on the appropriate ATS communication channel, when available;
o ile jest to możliwe, operatorzy lotów nawiązują i utrzymują
dwukierunkową
łączność radiową na odpowiednim kanale komunikacyjnym ATS;

flights shall establish and maintain
two-way
radio communication on the appropriate ATS communication channel, when available;

.1.2 Urządzenie radiowe VHF powinno być także zdatne do
dwukierunkowej
łączności radiotelefonicznej ogólnego przeznaczenia.

.1.2 The VHF radio installation shall also be capable of transmitting and receiving general radio communications using radiotelephony.
.1.2 Urządzenie radiowe VHF powinno być także zdatne do
dwukierunkowej
łączności radiotelefonicznej ogólnego przeznaczenia.

.1.2 The VHF radio installation shall also be capable of transmitting and receiving general radio communications using radiotelephony.

...odbywa się lot, śmigłowce wyposaża się w wyposażenie łączności radiowej umożliwiające prowadzenie
dwukierunkowej
łączności ze stacjami naziemnymi na częstotliwościach spełniających wymagania...

...being flown helicopters shall be equipped with radio communication equipment capable of conducting
two-way
communication with those
aeronautical
stations and on those frequencies to meet airspace...
Jeżeli takie są wymagania w przestrzeni powietrznej, w której odbywa się lot, śmigłowce wyposaża się w wyposażenie łączności radiowej umożliwiające prowadzenie
dwukierunkowej
łączności ze stacjami naziemnymi na częstotliwościach spełniających wymagania dotyczące przestrzeni powietrznej.

Where required by the airspace being flown helicopters shall be equipped with radio communication equipment capable of conducting
two-way
communication with those
aeronautical
stations and on those frequencies to meet airspace requirements.

...odbywa się lot, szybowce wyposaża się w wyposażenie łączności radiowej umożliwiające prowadzenie
dwukierunkowej
łączności ze stacjami naziemnymi lub na częstotliwościach, które spełniają wymagania

...being flown sailplanes shall be equipped with radio communication equipment capable of conducting
two-way
communication with those
aeronautical
stations or those frequencies to meet airspace...
Jeżeli takie są wymagania w przestrzeni powietrznej, w której odbywa się lot, szybowce wyposaża się w wyposażenie łączności radiowej umożliwiające prowadzenie
dwukierunkowej
łączności ze stacjami naziemnymi lub na częstotliwościach, które spełniają wymagania dotyczące przestrzeni powietrznej.

Where required by the airspace being flown sailplanes shall be equipped with radio communication equipment capable of conducting
two-way
communication with those
aeronautical
stations or those frequencies to meet airspace requirements.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich