NDP

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
NDP:
a) (National Development Plan) – Narodowy Plan Rozwoju; dokument programowy, stanowiący bazę dla planowania poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych oraz zintegrowanych wieloletnich programów operacyjnych, o wymiarze horyzontalnym i regionalnym
b) (Net Domestic Product) – produkt krajowy netto (produkt krajowy brutto pomniejszony o amortyzację środków trwałych)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich