wojskowy

Słownik polsko-angielski PWN

wojskowy
1 przym. military
2 m. serviceman, military man
odbyć — odbywać cz. to serve (karę, staż); to undergo (szkolenie); to make (tournée)
odbyć służbę wojskową to do military service

Słownik polsko-niemiecki PWN

wojskowy
militärisch
pucz wojskow Militärputsch n
służba wojskowa Militardienst m
kompleks wojskowo-przemysłowy Wehrindustrie f
obowiązek służby wojskowej Wehrpflicht f
zdolny do służby wojskowej wehrfähig
odmowa pełnienia służby wojskowej Wehrdienstverweigerung f
m Militär m
służba f
Dienst m
mieć służbę 〈dyżur〉 Dienst haben
(obsługa) Dienerschaft f
(personel) Personal n
służba wojskowa Militärdienst m
podlegający obowiązkowi służby wojskowej Wehrpflichtige m
odbywający cywilną służbę zamiast wojskowej Zivildienstleistende m
służba cywilna dla osób odmawiających pełnienia służby wojskowej Zivildienst, Wehrersatzdienst m
zwolnić od służby wojskowej vom Militärdienst befreien
polit służba bezpieczeństwa Sicherheitsdienst m
służba holownicza Abschleppdienst m
produkcja f
Produktion, Herstellung f
produkcja eksportowa eksportintensive Produktion
produkcja przemysłowa 〈rolna〉 industrielle 〈landwirtschaftliche〉 Produktion
produkcja z brakami 〈nieodpowiadająca przyjętym normom〉 defekte 〈normwidrige〉 Produktion
produkcj wtórna 〈recyklaż〉 Recycling m
Abfallwirstchaft f
woj produkcja wojskowa 〈dla celów wojskowych〉 wehrtechnische Produktion
cięcia w produkcji Produktionskürzungen pl
spadek produkcji Produktionsrückgang m
podjąć 〈rozkręcić, zwiększać〉 produkcję Produktion aufnehmen 〈in Schwung bringen, hochtreiben〉
ograniczyć 〈przerwać, wstrzymać〉 produkcję Produktion einschränken 〈einstellen, abstoppen〉
helikopter m (śmigłowiec) Hubschrauber, Helikopter m
udać się helikopterem na spotkanie 〈do bazy wojskowej〉 mit dem Hubschrauber zur Begegnung 〈zum Stützpunkt〉 fliegen
książeczka
f :
książeczka czekowa Scheckbuch n
książeczka oszczędnościowa Sparkassenbuch
n woj książeczka wojskowa Wehrpass m
lotnictwo n
Flugwesen n
Luftfahr f
lotnictwo komunikacyjne 〈pasażerskie〉 Verkehrsflugwesen n
woj lotnictwo wojskowe Luftstreitkräfte pl; Luftwaffe f
niezdolny
unfähig
niezdolny do pracy arbeitsunfähig
niezdolny do służby wojskowej dienstunfähig
(uczeń) unbegabt
obowiązek m Pflicht f
obowiązek małżeński Ehepflicht f
obowiązek obywatelski Bürgerpflicht f
obowiązek służby wojskowej Wehrpflicht f
poczucie obowiązku Pflichtgefühl n
spełniać swe obowiązki seinen Pflichten nachkommen
odbywać
(konferencję) abhalten
(podróż) machen
odbywać karę eine Strafe verbüßen
odbywać służbę wojskową Militärdienst ableisten
odbywać studia studieren
odbywać się stattfinden
posiedzenie 〈wykład〉 odbywa się w sali konferencyjnej 〈w sali nr...〉 die Sitzung 〈die Vorlesung〉 findet im Konferenzzimmer 〈im Saal Nr...〉 statt
szkol lekcje się dziś nie odbędą der Unterricht fällt heute aus
podlegający:
podlegający karze straffällig
podlegający ocleniu zollpflichtig
podlegający obowiązkowi służby wojskowej wehrdienstpflichtig
niepodlegający dyskusji indisputabel
przestawienie n Umstellung f (na coś innego auf etw anderes)
polit przestawienie (się) zakładów przemysłowych z programów wojskowych na cywilne die Umstellung der Betriebe von wehrtechnischen auf zivile Programme
koszty przestawienia (się) (na inną produkcję, gospodarkę) Umstellungskosten pl
uchylać się sich entziehen
uchylać się się od obowiązków sich seinen Verpflichtungen entziehen
uchylać się się od zeznań die Aussagen verweigern
uchylać się się od służby wojskowej die Dienstpflicht verweigern
układ m (umowa) Abkommen n, Vertrag m
zawrzeć układ ein Abkommen treffen
polit układ sił Machtverhältnis n
układ o stosunkach dobrosąsiedzkich Nachbarschaftsvertrag m
zmiana układu sił 〈stosunków〉 Wandel der Machtverhältnisse
wynegocjować 〈podpisać〉 układ einen Vertrag aushandeln 〈unterzeichnen〉
zawrzeć układ polityczno-wojskowy einen wehrpolitischen Vertrag schließen
praw układ zbiorowy (pracy) Tarifvertrag m
ustawa f Gesetz n
ustawa antystrajkowa Anti-Streik-Gesetz n
ustawa o przerywaniu ciąży Abtreibunggesetz n
ustawa o obowiązkowej służbie wojskowej Wehrdienstgesetz n
ustawa o stanie wyjątkowym Notstandsgesetz, Ausnahmegesetz n
ustawa zasadnicza (konstytucja) Grundgesetz n
uchwalić ustawę ein Gesetz verabschieden
naruszyć 〈obchodzić〉 ustawę ein Gesetz verletzen 〈umgehen〉
ustawa wchodzi w życie 〈zostaje unieważniona〉 ein Gesetz tritt in Kraft 〈wird außer Kraft gesetzt〉
zdolny
fähig (do czegoś etw zu tun)
(uzdolniony) begabt
zdolny do pracy arbeitsfähig
zdolny do służby wojskowej wehrfähig
zwolnić
entlassen
zwolnił się na tydzień er lass sich eine Woche freigeben
(uczniów) freilassen
(pracownika) entlassen
woj zwolni od służby wojskowej vom Militardienst freistellen

Słownik polsko-włoski PWN

wojskowy
1. adj militare
2. m militare m
książeczka f libretto m
książeczka czekowa libretto di assegni
książeczka oszczędnościowa libretto di risparmio
książeczka do nabożeństwa libro di preghiere
książeczka wojskowa libretto militare
odbyć, odbywać v effettuare, compiere
odbyć/wać podróż fare un viaggio
odbyć/wać służbę wojskową fare il servizio militare
odbyć/wać się tenersi, svolgersi
służba f
servizio m
służba zdrowia sanità f
służba wojskowa servizio militare
(służący) servitù f

Słownik polsko-rosyjski PWN

wojskowy
1 военный
2 (np. jednostka) воинский
3 (dotyczący formacji, oddziałów) войсковой
4 (żołnierz) военнослужащий / военный
ćwiczenie
1 упражнение
2 (w czymś) обучение чему-н.
3 (trening) тренировка
ćwiczenia (rodzaj zajęć na uczelni) практические занятия
ćwiczenia wojskowe учебный сбор
książeczka книжка / книжечка
książeczka do nabożeństwa молитвенник
książeczka oszczędnościowa сберегательная книжка / сберкнижка
książeczka wojskowa воинский билет
obowiązek
1 долг
2 (zadanie, funkcja służbowa itp.) обязанность
mieć obowiązek быть обязанным
obowiązek służby wojskowej воинская повинность
zastępczy заменяющий
zastępcza służba wojskowa альтернативная [-тэ-] военная служба
zdolnydo czegoś способный на что-н., сделать что-н.
zdolny do pracy работоспособный / трудоспособный
zdolny do służby wojskowej годный к военной службе
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
wojskowy
przymiotnik
Słownik języka polskiego
Zobacz „wojskowy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich