ideał

Słownik polsko-angielski PWN

ideał m. ideal, model
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
ideał
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
ideał artystyczny
ideał chrześcijański

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...technicznych, naukowych i administracyjnych, jak również w kwestiach dotyczących wspólnych
ideałów
i dążeń do osiągnięcia międzynarodowego pokoju i stabilności w regionie i wszelkich innych s

...economic, social, technical, scientific and administrative fields as well as in matters of common
ideals
and aspirations of international peace and stability in the region and all other matters of...
Wysokie Umawiające się Strony wspierają aktywną współpracę w dziedzinie gospodarki, spraw społecznych, technicznych, naukowych i administracyjnych, jak również w kwestiach dotyczących wspólnych
ideałów
i dążeń do osiągnięcia międzynarodowego pokoju i stabilności w regionie i wszelkich innych spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

The High Contracting Parties shall promote active cooperation in the economic, social, technical, scientific and administrative fields as well as in matters of common
ideals
and aspirations of international peace and stability in the region and all other matters of common interest.

...społeczno-kulturowym, jak również w dziedzinie bezpieczeństwa, zgodnie ze swoimi odpowiednimi
ideałami
i dążeniami, bez ingerencji z zewnątrz czy wewnętrznych działań wywrotowych, w celu zachowa

...political, economic, socio-cultural as well as security fields in conformity with their respective
ideals
and aspirations, free from external interference as well as internal subversive activities...
Wysokie Umawiające się Strony dążą do wzmocnienia prężności swoich własnych krajów w wymiarze politycznym, gospodarczym, społeczno-kulturowym, jak również w dziedzinie bezpieczeństwa, zgodnie ze swoimi odpowiednimi
ideałami
i dążeniami, bez ingerencji z zewnątrz czy wewnętrznych działań wywrotowych, w celu zachowania swojej tożsamości narodowej.

The High Contracting Parties shall endeavour to strengthen their respective national resilience in their political, economic, socio-cultural as well as security fields in conformity with their respective
ideals
and aspirations, free from external interference as well as internal subversive activities in order to preserve their respective national identities.

Z uwagi na społeczny wymiar szkolnictwa wyższego oraz
ideały
demokracji i poszanowania praw człowieka, w tym kwestie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, do przestrzegania których zachęca mobilność w...

Given the social dimension of higher education as well as the
ideals
of democracy and respect for human rights, including questions of equality between men and women, that it encourages, mobility in...
Z uwagi na społeczny wymiar szkolnictwa wyższego oraz
ideały
demokracji i poszanowania praw człowieka, w tym kwestie równouprawnienia mężczyzn i kobiet, do przestrzegania których zachęca mobilność w tej dziedzinie, umożliwia ona jednostkom doświadczenie nowych środowisk kulturowych i społecznych oraz ułatwia zrozumienie innych kultur.

Given the social dimension of higher education as well as the
ideals
of democracy and respect for human rights, including questions of equality between men and women, that it encourages, mobility in this area allows individuals to experience new cultural and social environments and facilitates their understanding of other cultures.


Słownik języka polskiego
Zobacz „ideał” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich