idea

Słownik polsko-angielski PWN

idea ż. idea
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
idea
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
idea alternatywna
idea demokratyczna

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...dzień wyborów, w którym lokale wyborcze zamykane byłyby o tej samej porze, lepiej odzwierciedlałby
ideę
wspólnego udziału obywateli z całej Unii w wyborach, w związku z czym jest elementem...

A common European voting day with polling stations closing at the same time would better reflect common participation by citizens across the Union and therefore is part of the representative...
Wspólny ogólnoeuropejski dzień wyborów, w którym lokale wyborcze zamykane byłyby o tej samej porze, lepiej odzwierciedlałby
ideę
wspólnego udziału obywateli z całej Unii w wyborach, w związku z czym jest elementem demokracji przedstawicielskiej, stanowiącej podstawę UE.

A common European voting day with polling stations closing at the same time would better reflect common participation by citizens across the Union and therefore is part of the representative democracy on which the EU is founded.

Kulminacją działań będzie urzeczywistnienie
idei
wspólnego stanowiska dowodzenia (Combined Command Post; zwane dalej „CCP”) – czyli ogólnoregionalnego centrum operacyjnego Regionalnego Centrum...

Activities will culminate with the implementation of a Combined Command Post (CCP) — a region-wide centre of operations of the Regional Public Security Training Centre in Brasilia, Brazil — to...
Kulminacją działań będzie urzeczywistnienie
idei
wspólnego stanowiska dowodzenia (Combined Command Post; zwane dalej „CCP”) – czyli ogólnoregionalnego centrum operacyjnego Regionalnego Centrum Szkoleniowego Służb Bezpieczeństwa Publicznego w Brasilii, stolicy Brazylii – które koordynować będzie szkolenia z zakresu broni palnej i inne działania z pracą około 3000 urzędników w 33 państwach.

Activities will culminate with the implementation of a Combined Command Post (CCP) — a region-wide centre of operations of the Regional Public Security Training Centre in Brasilia, Brazil — to coordinate firearms-related training and other activities with the work of some 3000 officials in 33 countries.

...tej fazie doszła do wniosku, że chociaż kryteria Wytycznych z roku 1994 nie zostały spełnione, to
idea
Wytycznych z roku 1994 w zasadzie była w tym przypadku respektowana: sprzedaż prywatnemu...

...concludes at this stage that although the criteria of the 1994 Guidelines are not fulfilled, the
spirit
of the 1994 Guidelines was substantially respected in the present case: the sale to a private
Komisja w tej fazie doszła do wniosku, że chociaż kryteria Wytycznych z roku 1994 nie zostały spełnione, to
idea
Wytycznych z roku 1994 w zasadzie była w tym przypadku respektowana: sprzedaż prywatnemu właścicielowi z zamiarem przywrócenia długoterminowej rentowności banku; nie było konieczne ustanowienie specyficznych warunków czy zobowiązań; pomoc, która została udzielona w okresie sprzedaży, była rzeczywiście minimalną kwotą niezbędną do restrukturyzacji ze względu na fakt, że sprzedaż odbyła się w drodze otwartego, bezwarunkowego i transparentnego postępowania ofertowego.

The Commission concludes at this stage that although the criteria of the 1994 Guidelines are not fulfilled, the
spirit
of the 1994 Guidelines was substantially respected in the present case: the sale to a private new owner clearly aimed at restoring the long term viability of the bank; there was no need to impose specific conditions and obligations; the aid granted at the time of the sale was indeed the minimum necessary in order to achieve the restructuring in view that it took place within an open, transparent and unconditional tender procedure.


Słownik języka polskiego
Zobacz „idea” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich