za to
Słownik polsko-angielski PWN
po przyim. (później) after; (na powierzchni) on; (wzdłuż) along; (cel) for
po godzinie an hour later
po południu in the afternoon
pięć po czwartej five past four
po drugiej stronie ulicy on the other side of the street
po szyję up to the neck
jeden po drugim one after another
krok po kroku step by step
poznać kogoś po głosie to recognize sb by their voice
po co? what for?
po co ci to? what do you need that for?
po 20 złotych za sztukę (at) 20 zlotys each
po ile te pomidory? how much are these tomatoes?
iść cz. (osoba) to go, to walk; (film, sztuka) to be on
iść za kimś to follow sb
iść do pracy/kina to go to work/the cinema
iść na spacer to go for a walk
iść na zakupy to go shopping
iść do szpitala/więzienia to go into hospital/to prison
iść na emeryturę to retire
iść na urlop to go on leave
iść na zwolnienie to take sick leave
pot. jak ci idzie? how’s it going?, how are you doing? pot.
jeden licz. one
jedna pani some lady
pot. co to za jedna? who’s that?; who’s she? pot.

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „za to” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
za
hinter
za szafą hinter dem Schrank
tuż za rogiem gleich um die Ecke
za granicą im Ausland
wyjechać za granicę ins Ausland fahren
(w zamian) für
za 2 zł für 2 Zloty
za pobraniem gegen Nachnahme
(kiedy) in
za 5 minut in fünf Minuten
od dziś za tydzień heute in acht Tagen
za nic um nichts
za mało zu wenig
za to dafür
co za ...? was für...?
co za radość! welch eine Freude!
Słownik polsko-włoski PWN
chwila f attimo, momento, istante m
za chwilę fra un attimo
chwilami a tratti
przed chwilą wyszedł è appena uscito
wrócę za chwilę torno fra un momento
wyszedł na chwilę è uscito per un momento
zrób to w tej chwili fallo subito
co
1. pron che, che cosa
co?, co takiego? che cosa?
co ci jest? che hai?
co ty mówisz/robisz! ma che dici/fai!
no i co?, i co dalej? e allora?
na/po co ci to? a che ti serve?
2. part
ogni
co dwa dni ogni due giorni
pot (w wykrzyknikach) che
co za typ! che tipo!
1. conj che, finché (+ tryb łączący)
czekam, aż skończy aspetto che finisca
2. part (ilość, natężenie)
anche, persino
aż za dużo anche troppo
zjadł aż dwa kawałki tortu ha mangiato addirittura due fette di torta
kosztuje aż milion costa ben un milione
(relacje czasowe) fino (a)
aż dotąd fin qui
aż do tej pory finora
Słownik polsko-rosyjski PWN
mieć
1 (posiadać: o przedmiotach fizycznych, przenośnie o osobach, o dolegliwościach) быть у кого-н.
mam pieniądze у меня есть деньги
on ma katar у него насморк
2 (mieć ileś lat) быть кому-н.
miała 30 lat ей было 30 лет
3 (charakteryzować się określoną wielkością, rozmiarami) быть ростом, высотой itp. в столько-то метров itp.
ten pałac ma 230 metrów wysokości этот дворец высотой в 230 метров
4 (charakteryzować się czymś: w wyrażeniach o znacz. abstrakcyjnym) иметь
mieć zastosowanie иметь применение
to nie ma znaczenia это не имеет значения
5 (uważać za jakiegoś) считать каким-н.
ma go za geniusza он считает его гением
jak się masz как поживаешь
ma
1 (powinien) должен
macie tam pojechać вы должны туда поехать
2 (w pytaniach o czynność, którą trzeba wykonać)nie tłumaczy się
co mamy robić? что нам делать?
3 (ma coś do zrobienia) надо кому-н.
mam do napisania artykuł мне надо написать статью
mamy (jest)nie tłumaczy się
dzisiaj mamy sobotę сегодня суббота
masz (weź) на / возьми;
mieć się (czuć się) чувствовать [-уст-] себя
nie ma (ktoś nie ma czegoś) у кого-н. нет чего-н.
nie mamy dolarów у нас нет долларов
nie ma co нечего
nie ma gdzie негде
nie ma kiedy некогда
nie ma po co незачем
w zamianza coś взамен че-го-н.
w zamian za to взамен этого
bardzo
1 очень
2 (nader) весьма
bardziej
1 1. более
2 (raczej) скорее
bardzo dobrze (stopień szkolny) отлично
tym bardziej (zwłaszcza) тем более
za bardzo слишком
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich