przyjaźń

Słownik polsko-angielski PWN

przyjaźń ż. friendship

Słownik polsko-niemiecki PWN

przyjaźń f Freundschaft f
festyn 〈święto〉 przyjaźni Freundschaftsfeier f
żyć w przyjaźni in Freundschaft leben
zawrzeć z kimś przyjaźń mit j-m Freundschaft schließen
iron i to ma być przyjaźń? und das nennt sich Freundschaft?
braterski brüderlich
braterska pomoc 〈przyjaźń〉 brüderliche Hilfe 〈Freundschaft)
łączyć (się)
(sich) verbinden
(jednoczyć) (sich) vereinigen
kanał łączy rzeki der Kanal verbindet die (beiden) Flüsse
tel proszę mnie połączyć z numerem 2545 〈z koleżanką X〉 bitte verbinden Sie mich mit Nummer 2545 〈mit Kollegin X〉
przen łączy nas przyjaźń wir sind befreundet
z firmą tą łączą nas bliskie stosunki wir haben gute Beziehungen zu der Firma
łączyć się sich verbinden (z kimś, z czymś mit j-m, mit etw)
połączyć się małżeństwem sich ehelich verbinden
tel łączyć się z Warszawą sich mit Warschau verbinden (lassen)
polit ,,Zieloni’’ łączą 〈jednoczą〉 się die Grünen tun sich zusammen
zawierać
abschließen
zawierać przyjaźń 〈umowę〉 Freundschaft 〈einen Vertrag〉 schließen
(witaminy) enthalten
zawierający witaminy vitaminhaltig
(umowę) sich vergleichen, einen Vergleich treffen

Słownik polsko-włoski PWN

przyjaźń f amicizia f

Słownik polsko-rosyjski PWN

przyjaźń дружба
z przyjaźni по дружбе
Słownik języka polskiego
Zobacz „przyjaźń” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich