niepokoić

Słownik polsko-angielski PWN

niepokoić cz. (wywoływać niepokój) to worry; (zakłócać spokój) to bother
niepokoić się o kogoś/coś to worry about sb/sth
niepokój m. anxiety

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...spowodowanymi przez czynniki niezwiązane z podawaniem dawek, należy unikać niekoniecznego
niepokojenia
i przenoszenia ciężarnych zwierząt, jak również powodowania stresów przez czynniki zewn

To guard against prenatal loss from factors which are not treatment related, unnecessary handling of pregnant animals as well as stress from outside factors such as noise should be avoided. At least...
W celu zabezpieczenia się przed stratami przedurodzeniowymi, spowodowanymi przez czynniki niezwiązane z podawaniem dawek, należy unikać niekoniecznego
niepokojenia
i przenoszenia ciężarnych zwierząt, jak również powodowania stresów przez czynniki zewnętrzne, takie jak np. hałas.

To guard against prenatal loss from factors which are not treatment related, unnecessary handling of pregnant animals as well as stress from outside factors such as noise should be avoided. At least three dose levels and a concurrent control should be used.

...gatunki ptaków najbardziej wrażliwe na zakłócenia, które występują na obszarach strefy I, nie są
niepokojone
przez statki przepływające w odległości 1500 m. W celu zapobiegania niepokojeniu ptaków,

The impact analysis (NEA) for the Natura 2000 management plan for the North Sea Coastal Zone shows that the bird species most sensitive to disturbance that occur in the zone I areas are no longer...
Ocena skutków w odniesieniu do planu zarządzania dotyczącego obszaru Natura 2000 Strefy Przybrzeżnej Morza Północnego pokazuje, że gatunki ptaków najbardziej wrażliwe na zakłócenia, które występują na obszarach strefy I, nie są
niepokojone
przez statki przepływające w odległości 1500 m. W celu zapobiegania niepokojeniu ptaków, minimalne odległości od miejsc przebywania (uhli) zostaną uwzględnione podczas określania lokalizacji zmiennego korytarza.

The impact analysis (NEA) for the Natura 2000 management plan for the North Sea Coastal Zone shows that the bird species most sensitive to disturbance that occur in the zone I areas are no longer disturbed by vessels at a distance of 1500 metres. These minimum distances from concentrations (of scoters) will therefore be taken into account in positioning the variable corridor, to prevent disturbance.

...w dużej liczbie na obszarze Strefy Przybrzeżnej Morza Północnego, szczególnie w zimie, mogą być
niepokojone
przez pewne działania.

...that are present in the North Sea Coastal Zone in large numbers, particularly in winter, may be
disturbed
by certain activities.
Wrażliwe gatunki ptaków, takie jak uhle oraz nury rdzawo- i czarnoszyje, które występują w dużej liczbie na obszarze Strefy Przybrzeżnej Morza Północnego, szczególnie w zimie, mogą być
niepokojone
przez pewne działania.

Highly sensitive birds, such as scoters and black and red-throated divers, that are present in the North Sea Coastal Zone in large numbers, particularly in winter, may be
disturbed
by certain activities.


Słownik języka polskiego
Zobacz „niepokoić” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich