egzemplarz

Słownik polsko-angielski PWN

egzemplarz m. (książka, czasopismo) copy; (okaz) specimen
w dwóch egzemplarzach in duplicate
w, we przyim. (o miejscu) in; (o instytucji) at; (o kieruneku) (in)to, in
w telewizji/radiu on television/the radio
w stronę czegoś towards sth
w góry to the mountains
kobieta w bieli a woman (dressed) in white
w zimie in (the) winter
w maju in May
we wtorek on Tuesday
krajać coś w kostkę/plastry to cut sth into cubes/slices
w dwóch egzemplarzach in duplicate

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...siedzibę na terenie właściwości miejscowej urzędu celnego wyprowadzenia, w celu zwrócenia tego
egzemplarza
zgłaszającemu.

Where the declarant enters “RET-EXP” in Box 44, or the code 30400, or otherwise indicates his wish to have Copy 3 returned to him, the customs office of exit shall certify the physical exit of the...
Jeżeli zgłaszający umieści w polu 44 adnotację »RET-EXP« lub kod 30400 albo w inny sposób zgłosi życzenie zwrotu egzemplarza 3, urząd celny wyprowadzenia potwierdza fizyczne wyprowadzenie towarów na odwrocie tego egzemplarza i przekazuje go osobie, która przedstawiła towar, lub wymienionemu w tym egzemplarzu pośrednikowi, posiadającemu siedzibę na terenie właściwości miejscowej urzędu celnego wyprowadzenia, w celu zwrócenia tego
egzemplarza
zgłaszającemu.

Where the declarant enters “RET-EXP” in Box 44, or the code 30400, or otherwise indicates his wish to have Copy 3 returned to him, the customs office of exit shall certify the physical exit of the goods by means of an endorsement on the back of that copy. It shall give that copy to the person who presented it or to an intermediary specified in it and established in the district of the customs office of exit, for the purposes of returning it to the declarant.

...oprócz wymienionych egzemplarzy (z których jeden adresowany jest do osoby bezrobotnej), dwóch
egzemplarzy
dodatkowych,

If it relates to an unemployed person, it is necessary to draw up, in addition to the copies mentioned (one of which is addressed to the
Jeżeli formularz dotyczy osoby bezrobotnej, niezbędne jest sporządzenie, oprócz wymienionych egzemplarzy (z których jeden adresowany jest do osoby bezrobotnej), dwóch
egzemplarzy
dodatkowych,

If it relates to an unemployed person, it is necessary to draw up, in addition to the copies mentioned (one of which is addressed to the

Menedżer grupy CAI nie przekazuje zarządzającemu KBC
egzemplarza
porozumienia w sprawie stosowania trybu CAI.”;

The CAI group manager shall not address an executed CAI mode agreement to the managing NCB.’;
Menedżer grupy CAI nie przekazuje zarządzającemu KBC
egzemplarza
porozumienia w sprawie stosowania trybu CAI.”;

The CAI group manager shall not address an executed CAI mode agreement to the managing NCB.’;


Słownik języka polskiego
Zobacz „egzemplarz” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich