doskonałość

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

JRC musi rozwijać swoją wiedzę fachową i
doskonałość
, aby dostarczać niezależnych dowodów naukowych i technicznych, które mogą być konieczne do wspierania unijnej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa...

The JRC must foster its expertise and
excellence
in order to provide independent scientific and technical evidence which might be necessary to support Union policy on nuclear safety and security.
JRC musi rozwijać swoją wiedzę fachową i
doskonałość
, aby dostarczać niezależnych dowodów naukowych i technicznych, które mogą być konieczne do wspierania unijnej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej obiektów jądrowych.

The JRC must foster its expertise and
excellence
in order to provide independent scientific and technical evidence which might be necessary to support Union policy on nuclear safety and security.

wspieranie poprawy jakości,
doskonałości
innowacyjnej i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, w szczególności dzięki zacieśnionej współpracy transnarodowej między...

to foster quality improvements, innovation
excellence
and internationalisation at the level of education and training institutions, in particular through enhanced transnational cooperation between...
wspieranie poprawy jakości,
doskonałości
innowacyjnej i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, w szczególności dzięki zacieśnionej współpracy transnarodowej między organizatorami kształcenia i szkolenia a innymi zainteresowanymi stronami;

to foster quality improvements, innovation
excellence
and internationalisation at the level of education and training institutions, in particular through enhanced transnational cooperation between education and training providers and other stakeholders;

podnoszenie
doskonałości
bazy naukowej w dziedzinie jądrowej do celów standaryzacji;

increasing
excellence
in the nuclear science base for standardisation;
podnoszenie
doskonałości
bazy naukowej w dziedzinie jądrowej do celów standaryzacji;

increasing
excellence
in the nuclear science base for standardisation;


Słownik języka polskiego
Zobacz „doskonałość” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich