laufen
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Laufen

Słownik niemiecko-polski PWN

laufen* Wymowa
(s) biegać
Schi laufen jeździć na nartach
(Film) iść, być wyświetlanym
(Motor) pracować
das läuft auf dasselbe hinaus to na jedno wychodzi
laufend bieżący
laufende Ausgaben wydatki bieżące
am laufenden Band arbeiten pracować przy taśmie
j-n auf dem laufenden halten informować kogoś na bieżąco
Lauf Wymowa m bieg m
im Laufe der Jahre 〈der Zeit〉 z biegiem lat 〈czasu〉
im Laufe des Monats w ciągu miesiąca
die Gespräche sind im Lauf rozmowy są w toku
zusammenlaufen* Wymowa
(s) zbiegać się
hier laufen die Grenzen zusammen tu zbiegają się granice
die Leute liefen (an der Unfallstelle) zusammen ludzie zbiegli się (w miejsce wypadku)
(Linien) zbiegać się, łączyć się
(Farben) zlewać się
Gefahr Wymowa f niebezpieczeństwo n
in Gefahr sein 〈schweben〉 być w niebezpieczeństwie
die Gefahr besteht (nicht) niebezpieczeństwo (nie) istnieje
Gefahr laufen, dass... narażać się na niebezpieczeństwo, że...
Schi Wymowa m = Ski m narty pl
Schi laufen jeździć na nartach
Schlittschuh Wymowa m łyżwa f
Schlittschuh laufen jeździć na łyżwach
Ski Wymowa [ʃi] m narty pl
Ski laufen jeździć na nartach
Ziel Wymowa n
cel m
sich etw zum Ziel setzen postawić sobie coś za cel
(Zahlungstermin) termin płatności
sport meta f
als Erster durchs Ziel laufen wpaść jako pierwszy na metę
Geschäft Wymowa n
interes m, sprawa f
Geschäfte machen robić interesy
Geschäfte verlaufen gut 〈enttäuschend〉 interesy idą dobrze 〈nie spełniają oczekiwań〉
das Geschäft lief schlecht interes szedł źle
(Laden) sklep m, przedsiębiorstwo n
ein Geschäft eröffnen 〈gründen, aufgeben〉 otworzyć 〈założyć, zlikwidować, pot zwinąć〉 interes 〈przedsiębiorstwo〉
viele Geschäfte mussten schließen wiele firm 〈sklepów〉 musiano zamknąć
Programm Wymowa n
program m
gute 〈hochfliegende〉 Programme dobre 〈górnolotne〉 programy
Regierungen 〈Parteien〉 haben 〈abändern〉 Programme rządy 〈partie〉 mają 〈zmieniają〉 programy
(TV) program m (telewizyjny)
der Film läuft heute im I Programm film wyświetlany jest dziś w programie pierwszym;
teatr ein Programm kaufen kupić program
Słownik języka polskiego
Zobacz „laufen” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich