tun
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
tun
rzeczownik

Słownik niemiecko-polski PWN

tun* Wymowa z/robić, u/czynić
viel zu tun haben mieć wiele pracy 〈wiele do zrobienia〉
es tut sich was! robi się coś!
das tut nichts to nieważne
wir haben anderes zu tun (als...) mamy co innego do roboty (aniżeli...)
Tat Wymowa f czyn, uczynek m
er ist ein Mann der Tat to człowiek czynu
in der Tat! rzeczywiście!
Leid Wymowa n cierpienie n, ból m
j-m ein Leid antun zadać komuś cierpienie
es tut mir Leid przykro mi
er tut mir Leid żal mi go
wagen Wymowa za/ryzykować
sich wagen etw zu tun ważyć 〈ośmielić się〉 coś zrobić
ich wage es nicht zu tun nie śmiem 〈ośmielam się〉 tego zrobić
keinen Widerspruch wagen nie odważyć się na (żaden) sprzeciw
Abbitte Wymowa f :
bei j-m Abbitte tun przepraszać kogoś
Bauch Wymowa m brzuch m
der Bauch tut mir weh boli mnie brzuch
edel Wymowa (Stein) szlachetny
przen eine edel Tat szlachetny czyn
Ehrgeiz Wymowa m ambicja f
etw aus Ehrgeiz tun robić coś z powodów ambicjonalnych
Erlaubnis Wymowa f pozwolenie n
j-m die Erlaubnis geben, etw zu tun dać komuś pozwolenie, aby coś zrobił
um Erlaubnis bitten prosić o pozwolenie
helfen* Wymowa pomagać, pomóc
j-m helfen etw zu tun pomóc komuś coś zrobić
sich helfen poradzić sobie
hilft dir selbst... pomóż sobie sam...
im Stande Wymowa:
im Stande sein etw zu tun być w stanie 〈móc〉 coś zrobić
Lage Wymowa f położenie n, sytuacja f
die aktuelle politische 〈wirtschaft- liche〉 Lage obecna sytuacja polityczna 〈gospodarcza〉
die Lage bessert 〈wandelt, verschlechtert〉 sich sytuacja się polepsza 〈zmienia, pogarsza〉
die politische Lage entspannt sich następuje odprężenie sytuacji politycznej;
przen in der Lage sein, etw zu tun 〈j-m zu helfen〉 być w stanie zrobić coś 〈pomóc komuś〉
pot eine Lage Bier 〈Schnaps〉 ausgeben 〈spendieren〉 postawić 〈zafundować〉 kolejkę piwa 〈wódki〉
Mühe Wymowa f trud m, fatyga f
sich Mühe geben, etw zu tun zadawać sobie trud zrobienia czegoś 〈żeby coś zrobić〉
nett Wymowa miły, uprzejmy
ein nettes Mädchen miła dziewczyna
er ist nicht so nett, wie er tut on nie jest taki miły, jakby się wydawało
er sagte ihr etwas Nettes powiedział jej coś miłego
pflegen Wymowa pielęgnować (kogoś), opiekować się (j-n kimś)
einen Kranken pflegen opiekować się chorym
etw zu tun pflegen mieć zwyczaj coś robić 〈czynić〉
er pflegte zu sagen 〈nach dem Essen zu rauchen〉 mawiał, miał zwyczaj mówić 〈zapalić po jedzeniu〉
Sache Wymowa f
rzecz f
(Angelegenheit) sprawa f
das tut nichts zur Sache to nie ma nic do rzeczy
Sport Wymowa m sport m
Sport treiben uprawiać sport;
przen etw aus Sport tun 〈machen〉 z/robić coś dla sportu
trauen Wymowa zaufać, dowierzać (j-m komuś)
sich trauen lassen wziąć ślub
sich standesamtlich trauen lassen wziąć ślub w urzędzie stanu cywilnego
(wagen) sich trauen, etw zu tun śmiać 〈odważyć się〉 coś zrobić
er traute sich nicht, ihr das vorzuschlagen 〈zu sagen〉 nie śmiał jej tego zaproponować 〈powiedzieć〉
Unrecht Wymowa n niesłuszność, niesprawiedliwość f
sie sind im Unrecht oni nie mają racji
du hast Unrecht nie masz racji
Unrecht leiden cierpieć niesprawiedliwość
j-m Unrecht tun krzywdzić kogoś
unrecht Wymowa niesprawiedliwy, niesłuszny
unrecht tun 〈handeln〉 postępować niesłusznie 〈niesprawiedliwie〉
etw als unrecht ansehen uważać coś za niesłuszne 〈krzywdzące〉
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
tun
czasownik, irregular
Podobne hasła w języku :
tun
Tun
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
großtun
czasownik, irregular
mittun
czasownik, irregular
nachtun
czasownik, irregular
wehtun
czasownik, irregular
abtun
czasownik, irregular
antun
czasownik, irregular
auftun
czasownik, irregular
Słownik języka polskiego
Zobacz „tun” w Słownikach języka polskiego PWN

Podobne wyszukiwania

Zobacz w PWN-Oxford: ?

tun
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich