przyjaciel

Słownik polsko-angielski PWN

przyjaciel m. friend
uważać cz. to pay attention; (sądzić) to think
uważaj na siebie take care of yourself
uważać kogoś za przyjaciela to regard sb as a friend

Słownik polsko-niemiecki PWN

przyjaciel m Freund m
przyjaciel od serca 〈serdeczny〉 Busenfreund m
denuncjować
denunzieren
(donosić) angeben
denuncjować swych najbliższych przyjaciół seine engsten Freunde denunzieren
drogi, drogo
teuer
drogo zapłacić zu teuer bezahlen
(w listach) verehrt; teuer
drogi panie! verehrter Herr!
drogi 〈kochany〉 przyjacielu! teuer 〈lieber〉 Freund!
jako als
jako dziecko 〈twój przyjaciel〉 als Kind 〈dein Freund〉
serdeczny herzlich
serdeczny przyjaciel Busenfreund m
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przyjaciel
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
Podobne hasła w języku polskim:
przyjaciel
przymiotnik
przyjaciel biskupi

Słownik polsko-włoski PWN

przyjaciel m amico m
bliski adj
vicino
bliski przyjaciel un caro amico
bliska rodzina parenti stretti
(nieuchronny) imminente
jako conj come, da
przychodzę jako przyjaciel/ambasador vengo da amico/come ambasciatore
jako dyrektor muszę powiedzieć, że... in quanto direttore devo dire che...
jako tako così così
jako że siccome, poiché
serdeczny adj cordiale, affettuoso
to mój serdeczny przyjaciel è un mio caro amico
serdeczny palec anulare m
wiele
1. adj
(z rzeczownikami policzalnymi) molti, tanti
wielu przyjaciół molti amici
wiele razy molte volte
(z rzeczownikami niepoliczalnymi) molto, tanto
wiele pieniędzy tanto denaro
2. pron molti, tanti
wielu z nas molti di noi
3. adv
molto
o wiele lepiej molto meglio
tak wiele così tanto
za wiele troppo
o wiele młodszy molto più giovane
(w przeczeniu) granché
nie jest wiele wart non vale un granché

Słownik polsko-rosyjski PWN

przyjaciel
1 друг
2 (dobry znajomy) приятель

Przysłowia

przyjaci
prawdziwych przyjaciół poznajemy a. poznaje się w biedzie
a friend in need is a friend indeed

Przydatne zwroty

He was thunderstruck when he discovered his best friend had tricked him.
Był wstrząśnięty, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

He was flabbergasted when he discovered his best friend had tricked him.
Był porażony, gdy dowiedział się, że oszukał go najlepszy przyjaciel.

Słownik języka polskiego
Zobacz „przyjaciel” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich