dawać przykład
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
dawać przykład
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
dawać przykłady
dawać dobry przykład

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...instytucje rządowe zawierające umowy na publiczne roboty budowlane, dostawy lub usługi powinny
dawać przykład
i podejmować decyzje w sprawie zakupu, przy uwzględnieniu kwestii efektywności energe

...of certain products and services and the purchase and rent of buildings, central governments
which
conclude public works, supply or service contracts should
lead
by
example
and make energy-effi
W odniesieniu do nabywania niektórych produktów i usług oraz nabywania i wynajmowania budynków, instytucje rządowe zawierające umowy na publiczne roboty budowlane, dostawy lub usługi powinny
dawać przykład
i podejmować decyzje w sprawie zakupu, przy uwzględnieniu kwestii efektywności energetycznej.

With regard to the purchase of certain products and services and the purchase and rent of buildings, central governments
which
conclude public works, supply or service contracts should
lead
by
example
and make energy-efficient purchasing decisions.

Władze publiczne powinny
dawać przykład
i dążyć do realizacji zaleceń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej.

Public authorities should
lead
by
example
and should endeavour to implement the recommendations included in the energy performance certificate.
Władze publiczne powinny
dawać przykład
i dążyć do realizacji zaleceń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej.

Public authorities should
lead
by
example
and should endeavour to implement the recommendations included in the energy performance certificate.

Państwa członkowskie powinny stać się uczestnikami tego globalnego przedsięwzięcia i powinny
dawać przykład
wspierając otwarte, gotowe do współpracy globalne środowisko badawcze.

Member States should be part of this global endeavour and should
set
an
example
by enhancing an open, collaborative research environment
based
on reciprocity.
Państwa członkowskie powinny stać się uczestnikami tego globalnego przedsięwzięcia i powinny
dawać przykład
wspierając otwarte, gotowe do współpracy globalne środowisko badawcze.

Member States should be part of this global endeavour and should
set
an
example
by enhancing an open, collaborative research environment
based
on reciprocity.


Słownik języka polskiego
Zobacz „dawać przykład” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich