gegen

Słownik niemiecko-polski PWN

gegen Wymowa
przeciw(ko); wbrew
gegen meinen Willen wbrew mej woli
(wohin) ku, do
gegen die Grenze ku granicy
(wann) około
gegen Abend pod wieczór
(wie) gegen bar za gotówkę
gegen Entgelt za opłatą
Kampagne Wymowa [..panjə] f kampania f
eine Kampagne gegen etw 〈j-n〉 einleiten wszcząć 〈prowadzić〉 kampanię przeciw czemuś 〈komuś〉
eine Kampagne für 〈gegen〉 etw unterstützen popierać kampanię za czymś 〈przeciwko czemuś〉
sich für eine Kampagne engagieren za/angażować się w jakąś kampanię
Protest Wymowa m protest, sprzeciw m
gegen j-n 〈etw〉 Protest einlegen złożyć protest przeciw komuś 〈czemuś〉
zu Protesten gegen j-n 〈etw〉 führen prowadzić do protestów przeciw komuś 〈czemuś〉
Abhilfe Wymowa f pomoc f
gegen etw Abhilfe schaffen pomóc 〈zaradzić〉 czemuś
Abneigung Wymowa f niechęć f
gegen j-n Abneigung fühlen odczuwać niechęć do kogoś
allergisch Wymowa uczulony (gegen etw na coś)
allergisch gegen Nikotin sein być uczulonym na nikotynę
Anklage Wymowa f oskarżenie n
unter Anklage stehen (wegen etw) być oskarżonym (o coś)
gegen j-n wegen etw Anklage erheben wnieść oskarżenie przeciw komuś o coś
aushändigen Wymowa wręczyć, doręczyć
gegen Quittung aushändigen wydać za pokwitowaniem
Ausschreitung Wymowa f
wykroczenie n
(Exzess) eksces, wybryk m
Ausschreitungen gegen j-n 〈etw〉 begehen dopuszczać się wykroczeń przeciw komuś 〈czemuś〉
es kommt zu groben Ausschreitungen dochodzi do brutalnych wybryków 〈ekscesów〉
bar Wymowa:
gegen bar za gotówkę
in bar bezahlen płacić gotówką
Blitztelegramm Wymowa n telegram błyskawiczny
Blitztelegramm gegen zehnfache Gebühr telegram błyskawiczny za 10-krotnie wyższą opłatą
Demonstrant Wymowa m demonstrant m
die Polizei war gegen die Demonstranten vorgegangen policja wystąpiła przeciwko demonstrantom
den Forderungen der Demonstranten nachkommen przychylić się do żądań demonstrantów
einlegen Wymowa
wkładać
(Gurken) marynować
handl Geld in ein Unternehmen einlegen wkładać pieniądze w przedsiębiorstwo 〈 pot w interes〉
praw Berufung 〈Protest〉 gegen etw einlegen wnieść odwołanie od czegoś 〈protest przeciwko czemuś〉
empören Wymowa oburzać
sein Verhalten 〈seine Frechheit〉 empört mich jego zachowanie 〈bezczelność〉 oburza mnie
sich gegen etw empören oburzać 〈buntować〉 się przeciw czemuś
enden Wymowa s/kończyć (się); upłynąć
die Vorstellung endet gegen 18 Uhr przedstawienie kończy się około godz. 18
enteignen Wymowa wywłaszczyć
j-n gegen Entschädigung enteignen wywłaszczyć kogoś za odszkodowaniem
Haltung Wymowa f postawa f, nastawienie n
eine klare 〈schwankende〉 Haltung jasna 〈chwiejna〉 postawa
seine Haltung gegen uns ist tadellos jego postawa wobec nas jest nienaganna
seine Haltung ändern 〈verscharfen〉 zmienić swe stanowisko 〈umocnić się w swej postawie〉
Misstrauen Wymowa n
nieufność f
podejrzliwość f
gegen j-n 〈etw〉 Misstrauen hegen nie ufać 〈nie dowierzać〉 komuś 〈czemuś〉
Misstrauen wecken budzić niedowierzanie 〈podejrzliwość, nieufność〉
Normalisierung Wymowa f
normalizacja f (także polit)
normalizowanie n
eine Normalisierung anstreben dążyć do normalizacji
gegen die Normalisierung anstreben sprzeciwiać się normalizacji
Sanktionen Wymowa pl (Zwangsmaßnahmen) sankcje, środki odwetowe
Sanktionen gegen j-n beschließen 〈anwenden〉 uchwalić 〈zastosować〉 sankcje przeciw komuś
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
gegen
cząstka, partikel
Podobne hasła w języku niemieckim:
gegen
przyimek
gegen
przysłówek

Przydatne zwroty

Gegen jmdn/etw + A zu Felde ziehen książk.
Stanąć do walki z kimś/czymś.
Gold gegen jmdn/etw + A sein pot.
Wypadać o wiele lepiej od kogoś/czegoś.
Słownik języka polskiego
Zobacz „gegen” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich