September

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

za obdobje od
septembra
2007 do decembra 2007

za obdobje od
septembra
2007 do decembra 2007
za obdobje od
septembra
2007 do decembra 2007

za obdobje od
septembra
2007 do decembra 2007

w języku słowackim pridelenie kvóty číslo 09.4182 — na obdobie od
septembra
2007 do decembra 2007

in Slovak pridelenie kvóty číslo 09.4182 – na obdobie od
septembra
2007 do decembra 2007
w języku słowackim pridelenie kvóty číslo 09.4182 — na obdobie od
septembra
2007 do decembra 2007

in Slovak pridelenie kvóty číslo 09.4182 – na obdobie od
septembra
2007 do decembra 2007

...dzieci (Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food expressed on the 19
September
1997 on a Maximum Residue Limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for i

Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food expressed on 19 September 1997 on a Maximum Residue Limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young...
Kolejna porada w sprawie opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności wydanej w dniu 19 września 1997 r. w sprawie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP) wynoszącego 0,01 mg/kg dla pestycydów w żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci (Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food expressed on the 19
September
1997 on a Maximum Residue Limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children) (przyjęta przez SCF w dniu 4 czerwca 1998 r.).

Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food expressed on 19 September 1997 on a Maximum Residue Limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children (adopted by the SCF on 4 June 1998).


Słownik angielsko-polski PWN

September [sepˈtembər Wymowa] rz. wrzesień

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

The production plan was amended in the Joint Plan of
September
: between 2009 and 2011 12-13 vessels should be built per annum (5-7 car carriers and 6 off-shore vessels; there are no container vessels...

We wspólnym planie restrukturyzacji z
września
zmieniono plan produkcji: w latach 2009–2011 powinno być budowanych 12–13 statków rocznie (5–7 samochodowców i 6 statków typu off-shore, księga zamówień...
The production plan was amended in the Joint Plan of
September
: between 2009 and 2011 12-13 vessels should be built per annum (5-7 car carriers and 6 off-shore vessels; there are no container vessels on the order book after 2008).

We wspólnym planie restrukturyzacji z
września
zmieniono plan produkcji: w latach 2009–2011 powinno być budowanych 12–13 statków rocznie (5–7 samochodowców i 6 statków typu off-shore, księga zamówień nie zawiera zamówień na kontenerowce po roku 2008 r.)

...1 July 2003, registered as received on 9 July, and of 8 August 2003, registered as received on 5
September
, the complainant submitted further information concerning another public guarantee for the

...r., zarejestrowanym dnia 9 lipca 2003 r., oraz w piśmie z dnia 8 sierpnia 2003 r., zarejestrowanym
dnia
5
września
2003
r
., składający skargę przekazał dodatkowe informacje dotyczące innej...
By letters of 1 July 2003, registered as received on 9 July, and of 8 August 2003, registered as received on 5
September
, the complainant submitted further information concerning another public guarantee for the Biria Group and public participations in group companies.

W piśmie z dnia 1 lipca 2003 r., zarejestrowanym dnia 9 lipca 2003 r., oraz w piśmie z dnia 8 sierpnia 2003 r., zarejestrowanym
dnia
5
września
2003
r
., składający skargę przekazał dodatkowe informacje dotyczące innej gwarancji państwa na rzecz grupy Biria oraz w sprawie udziałów publicznych w przedsiębiorstwach grupy.

...as “proposing organisations”) shall submit their programmes to the Member State no later than 30
September
(“the first submission of programmes”) and 15 April (“the second submission of programmes”

...dalej »organizacjami proponującymi«), przedstawiają programy państwu członkowskiemu najpóźniej do
dnia
30
września
(»pierwsze przedstawienie programów«) oraz do
dnia
15 kwietnia (»drugie...
‘Trade and inter-trade organisations in the Union which are representative of the sectors concerned (hereinafter referred to as “proposing organisations”) shall submit their programmes to the Member State no later than 30
September
(“the first submission of programmes”) and 15 April (“the second submission of programmes”) each year. For 2012 the first submission of programmes may take place until 30 November 2011.’;

„Organizacje branżowe i międzybranżowe w Unii, reprezentujące sektor lub sektory, których to dotyczy (zwane dalej »organizacjami proponującymi«), przedstawiają programy państwu członkowskiemu najpóźniej do
dnia
30
września
(»pierwsze przedstawienie programów«) oraz do
dnia
15 kwietnia (»drugie przedstawienie programów«) każdego roku. W odniesieniu do 2012 r. pierwsze przedstawienie programów może odbyć się dnia 30 listopada 2011 r.”;


Słownik niemiecko-polski PWN

September Wymowa m wrzesień m
Słownik języka polskiego
Zobacz „September” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich