Leben

Słownik niemiecko-polski PWN

Leben Wymowa n życie n
mein Leben lang przez całe (moje) życie
etw aus dem Leben machen zrobić coś w życiu
ums Leben kommen ponieść śmierć, stracić życie
abtreten* Wymowa
(h) odstępować (j-m komuś)
(s) (von der Bühne) schodzić
von dem öffentlichen Leben 〈vom Amte〉 abtreten wycofać się z życia publicznego 〈ustąpić z urzędu〉
Füße abtreten! wycierać nogi!
Armut Wymowa f
bieda f, ubóstwo n
(alle Armen) biedota f
przen geistige Armut ubóstwo umysłowe
in Armut leben żyć w nędzy 〈ubóstwie〉
Armut verbreitet sich szerzy się nędza
aufopfern, sich Wymowa poświęcić się (für etw za coś)
sein Leben für etw aufopfern poświęcić (swe) życie za coś
gesellschaftlich Wymowa
społeczny
kolektywny
gesellschaftliches Leben życie towarzyskie
Katze Wymowa f kot m, kotka f
wie Hund und Katze leben żyć jak pies z kotem
kommen* Wymowa
(s) przybywać
(zu Fuß) przychodzić
er ließ mich kommen kazał mi przyjść
wie komme ich zur ... Straße? jak dojść do ulicy...?
wie kommt es, dass... jak to się dzieje, że...
zu etw kommen dochodzić do czegoś
ums Leben kommen stracić życie
zum Vorschein kommen wyjść na jaw, okazać się
kommend przyszły
Liberalisierung Wymowa f liberalizacja f
Liberalisierung des Handels 〈des politischen Lebens〉 liberalizacja handlu 〈życia politycznego〉
Mittel Wymowa n
środek m (gegen etw, für etw przeciw czemuś, na coś)
ein schlafförderndes Mittel środek nasenny
(Geldmittel) pieniądze pl
Mittel aufbringen 〈pot auftreiben〉 zdobyć 〈 pot wytrzasnąć〉 pieniądze 〈środki pieniężne〉
öffentliche Mittel środki publiczne
aus öffentlichen Mitteln bauen 〈leben〉 budować 〈żyć〉 ze środków publicznych
knappe Mittel vergeuden 〈aufteilen〉 trwonić 〈dzielić〉 skąpe środki
Mond Wymowa m księżyc m
der Flug zum Mond lot na Księżyc
du lebst wohl auf dem Mond? ty żyjesz chyba na księżycu?
Mund Wymowa m usta pl
von der Hand in den Mund leben żyć z dnia na dzień (bez troski o przyszłość)
nie Wymowa nigdy
besser spät als nie lepiej późno niż wcale
nie im Leben! nigdy w życiu
rufen* Wymowa wołać
ins Leben rufen powołać do życia
schlagen* Wymowa bić, uderzać
blutig schlagen pobić 〈zbić〉 do krwi
eineBrücke schlagen zbudować most
den Feind schlagen pobić wroga
Lärm schlagen narobić hałasu
sich durchs Leben schlagen przebijać się przez życie
sich auf j-s Seite schlagen przejść na czyjąś stronę;
sport einen Rekord schlagen pobić rekord
Spiel Wymowa n
gra, zabawa f
ein Spiel Karten talia kart;
przen etw aufs Spiel setzen ryzykować coś
sein Leben aufs Spiel setzen narażać życie
teatr przedstawienie, widowisko n
Überfluss Wymowa m obfitość f, nadmiar m (an etw czegoś)
im Überfluss leben opływać w dostatki
unsicher Wymowa niepewny, chwiejny
unsichere Hilfe niepewna 〈wątpliwa〉 pomoc
unsicher des Lebens sein być niepewnym życia
vegetarisch Wymowa jarski
vegetarisch leben być jaroszem 〈wegetarianinem〉
Verhältnis Wymowa n stosunek m
im Verhältnis zu... w stosunku do...
Verhältnisse pl warunki pl
unter diesen Verhältnissen w tych warunkach
über seine Verhältnisse leben żyć ponad stan
Wasser Wymowa n woda f
Wasser zum Trinken 〈Kochen〉 woda do picia 〈gotowania〉
das Wasser kocht 〈siedet〉 woda gotuje się 〈wrze〉;
przen bei Wasser und Brot leben żyć o chlebie i wodzie
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
leben
czasownik
Podobne hasła w języku :
Leben
rzeczownik, rodzaj nijaki
Leben
rzeczownik, rodzaj nijaki
Leben-
przymiotnik
ableben
czasownik, haben, sein
aufleben
czasownik, sein
fortleben
czasownik
hochleben
czasownik
vorleben
czasownik
weiterleben
czasownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „Leben” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich