z tym że

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „z tym że” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

odpowiadać
antworten
(odrzec) erwidern; beantworten (na coś etw)
proszę odpowiedzieć 〈udzielić odpowiedzi〉 na nasze listy bitte beantworten Sie unsere Briefe
odpowiadając na list Panów z dnia..., komunikujemy, że... in Beantwortung Ihres Schreibens vom..., teilen wir Ihnen mit, dass...
(dogadzać) stimmen
to (nie) odpowiada naszym oczekiwaniom das entspricht (nicht) unseren Erwartungen
to mi nie odpowiada das sagt mir nicht zu
praw odpowiadać przed sądem sich vor Gericht verantworten
odpowiadać za coś für etw haften
mówić
sprechen (o czymś über etw)
mówić z kimś j-n sprechen
czy mogę mówić z panią X? darf ich Frau X sprechen?
mówić komuś 〈zwracać się do kogoś per〉 „pan(i)” 〈„kolego”〉 j-n mit „Sie” 〈„Kollege”〉 anreden
to nic nie mówi das hat nichts zu sagen 〈besagen〉
(powiedzieć) sagen
on mówi, że... er sagt, dass...

Słownik polsko-włoski PWN

jak
1. adv
come
jak zawsze come sempre
jak to jest, że... com’è che...
jak to się robi? come si fa?
jak to się stało, że przyszedłeś? come mai sei venuto?
jak to? come mai?
jak to! ma come
(w wyrażeniach)
jak gdyby come se
jak gdyby nigdy nic come se niente fosse
czuj się jak u siebie fai come se fossi a casa tua
zrób tak jak on fa come lui
jest tak, jak mówiłeś è come hai detto tu
2. conj
(gdy) come, appena
jak tylko przyjedziesz, zadzwoń appena arrivi, telefona
(jeśli) se
jak będzie jakiś problem, zadzwoń chiama se c’è qualche problema
(w porównaniach) come, quanto
blady jak płótno pallido come un cencio
jest biedny jak ja è povero come me
3. part
jak najszybciej il più presto possibile
jak najlepiej/najgorzej il meglio/peggio possibile
(w wykrzyknikach)
jak dobrze! che fortuna!
jak to miło z twojej strony! come sei gentile!
jak fajnie! che bello!
jak tu przyjemnie! come si sta bene qui!
kto
1. pron inter chi
kto to? chi è?
kto to wie chi lo sa
kim pan jest? chi è Lei?
kogo szukasz? chi stai cercando?
komu to powiesz? a chi lo dirai?
2. pron indef
chi
kto nie pracuje, ten nie je chi non lavora, non mangia
mało kto wie, że... pochi sanno che...
(w formach przyimkowych)
do kogo piszesz? a chi stai scrivendo?
od kogo to dostałeś? chi te l’ha dato?
o kim mówisz? di chi stai parlando?
u kogo mieszkasz? da chi abiti?
z kim pracujesz? con chi lavori?

Słownik polsko-rosyjski PWN

powód
1 причина
2 (racja, pretekst) повод
z jakiego powodu (dlaczego) по какой причине
z powodu
1 ввиду
2 (przez coś, o coś) по поводу / из-за
3 (przez kogoś) из-за кого-н.
z jego powodu из-за него
z tego powodu по этой причине / вследствие этого
z tego powodu, że ... вследствие того, что ...
różnica
1 (odmienność) различие
2 (czegoś: o liczbach, wielkościach: korzystna, niekorzystna) разница в чём-н.
różnica wagi разница в весе
3 (wynik odejmowania) разность
różnica charakterów (niezgodność) несходство характеров
różnica polega na tym, że ... разница состоит в том, что ...
różnica zdań расхождение во взглядах / разногласие
z tą różnicą, że ... с той разницей, что ...

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich