rada
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
rada
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
rad
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
rad nierad

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...Parlamentu Europejskiego i Rady [4] oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady [5
], aby zwiększyć efektywność wydatków publicznych, ułatwiając w szczególności udział małych i

...Parliament and of the Council [4] and Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the
Council
[5] should be revised and modernised in order to increase the efficiency of public spending,
W tym celu należy zmienić i zmodernizować przepisy dotyczące zamówień publicznych przyjęte na podstawie dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [4] oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady [5
], aby zwiększyć efektywność wydatków publicznych, ułatwiając w szczególności udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zamówieniach publicznych, oraz aby umożliwić zamawiającym lepsze wykorzystanie zamówień publicznych dla wsparcia wspólnych celów społecznych.

For that purpose, the public procurement rules adopted pursuant to Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council [4] and Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the
Council
[5] should be revised and modernised in order to increase the efficiency of public spending, facilitating in particular the participation of small and medium-sized enterprises (SMEs) in public procurement and to enable procurers to make better use of public procurement in support of common societal goals.

...i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady [6
].Dodatkowych informacji udziela Joanna BECZAŁA, tel. +32 22969639, email joanna.beczala@ec.e

...accordance with the provisions of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the
Council [6
].For any further information please contact Ms Joanna BECZAŁA, tel. +32 22969639,...
Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady [6
].Dodatkowych informacji udziela Joanna BECZAŁA, tel. +32 22969639, email joanna.beczala@ec.europa.eu.

Personal data will be collected, processed and published in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the
Council [6
].For any further information please contact Ms Joanna BECZAŁA, tel. +32 22969639, e-mail joanna.beczala@ec.europa.eu

Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady [5
] była przedmiotem kilku analiz technicznych.

Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the
Council [5
] was the subject of several technical studies.
Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady [5
] była przedmiotem kilku analiz technicznych.

Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the
Council [5
] was the subject of several technical studies.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rada
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
rada
przymiotnik
rad
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
, Rad
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
rada bezpieczeństwa
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „rada” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich