przekazać

Słownik polsko-angielski PWN

przekazać — przekazywać cz. to hand over (przedmiot); to transfer (pieniądze); to transmit (informacje)

Słownik polsko-niemiecki PWN

informacja f
Information f (o kimś, czymś über j-n, etw)
(wyjaśnienie) Auskunft f
fałszywe 〈wiarygodne〉 informacje falsche 〈verlässliche〉 Informationen
zgodnie z informacjami z kół finansowych nach Angaben aus Finanzkreisen
(biuro) Informationsstelle, Auskunftsstelle f
system informacji Informationssystem n
skomputeryzowany system informacji computerunterstütztes Informationssystem n
dać 〈otrzymać, przekazać〉 informację eine Information geben 〈erhalten, weitergeben〉
przesłać komuś informacje na jakiś temat j-m Informationsmaterial über etw schicken
udzielić informacji 〈wyjaśnienia〉 Auskunft geben
zasięgnąć informacji sich informieren lassen
elektron bank informacji Datenbank f
konto n Konto n
konto bankowe Bankkonto n; Konto auf der Bank
pocztowe konto czekowe Postscheckkonto n
mieć 〈otworzyć〉 konto w banku ein Konto bei der Bank haben 〈eröffnen〉
wpłacić 〈przekazać〉 na konto auf ein Konto (ein)zahlen 〈überweisen〉
podjąć z konta von einem Konto abheben
nagroda f
Preis m
(wynagrodzenie) Belohnung f
nagroda pieniężna Geldpreis n
nagroda pokojowa Friedenspreis m
nagroda Nobla Nobelpreis m
przyznanie komuś nagrody pokojowej Verleihung des Friedenspreises an j-n
przyznać nagrodę pieniężną einen Geldpreis verleihen
przekazać 〈wręczyć〉 komuś nagrodę j-m einen Preis überreichen
wyróżnić kogoś nagrodą j-n mit einem Preis auszeichnen
zdobyć nagrodę einen Preis gewinnen
laureat nagrody Preisträger m
laureat nagrody Nobla 〈noblista〉 Nobelpreisträger m
należność f
(suma) Betrag m
(opłata) Gebühr f
nie spłacone należności Außenstände pl
uiścić należność die Gebühr entrichten
ściągać należności die Außenstände einziehen
przekazać należność na czyjeś konto den Betrag auf j-s Konto überweisen
telegram m Telegramm n
telegram błyskawiczny Blitztelegramm n
przekazanie telegramu telefonicznie telefonische Durchsage des Telegramms
nadać telegram ein Telegramm aufgeben
teleks m ang tel(eprinter) ex(change) Fernschreiber, Telex n
przekazać wiadomość teleksem telexen

Słownik polsko-włoski PWN

przekazać, przekazywać v trasmettere, riferire (coś komuś – qc a qu)
przekazać/ywać sprawy (następcy) fare le consegne
wiadomość f
notizia, novità f
(przekaz) messaggio m
zostawić/przekazać komuś wiadomość trasmettere un messaggio a qu
(w mediach) notizia f
wiadomości radiowe giornale m radio
wiadomości telewizyjne telegiornale m
(wiedza) conoscenze f pl

Słownik polsko-rosyjski PWN

przekazać
1 передать
2 (przekazem pieniężnym) перевести
3 (powiadomić) сообщить
4 (przekazać w spadku itp.) завещать

Materiały gramatyczne

[fml] Please tell your sister from me how sorry I am.
[fml] Przekaż, proszę siostrze moje przeprosiny

Please, convey my apologies to your sister.
Proszę przekazać siostrze wyrazy ubolewania.

I must ask you to let us have your payment by return of post.
Prosimy o przekazanie należności zaraz po otrzymaniu tego listu.

[fml] Kindly let us have your payment by return of post.
[fml] Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie należności zaraz po otrzymaniu tego listu.

Przydatne zwroty

[fml] Please tell your sister from me how sorry I am.
[fml] Przekaż, proszę siostrze moje przeprosiny

Please, convey my apologies to your sister.
Proszę przekazać siostrze wyrazy ubolewania.

I must ask you to let us have your payment by return of post.
Prosimy o przekazanie należności zaraz po otrzymaniu tego listu.

[fml] Kindly let us have your payment by return of post.
[fml] Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie należności zaraz po otrzymaniu tego listu.

Słownik języka polskiego
Zobacz „przekazać” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich