podobać się

Słownik polsko-włoski PWN

podobać się v piacere (komuś – a qu)
to mi się nie podoba la cosa non mi torna
jakoś adv
(sposób) in qualche modo
(około) all’incirca, più o meno
(uczucie nieokreślone)
jakoś mi się to nie podoba mi sa che non mi piace
czuję się jakoś dziwnie mi sento un po’strano
bardzo adv molto, tanto
nie za bardzo non tanto, mica tanto
bardzo mi się podoba mi piace molto
bardzo ci dziękuję ti ringrazio tanto
który
1. pron
(w pytaniach) quale
który/która ci się podoba? quale ti piace?
którą/którego chcesz? quale vuoi?
(w zdaniach względnych) che (nieodmienny, jako podmiot i dopełnienie)
człowiek, którego widzisz/poznałeś l’uomo che vedi/che hai conosciuto
ten, który... quello che...
ci, którzy... quelli che...
(w pozostałych funkcjach) cui (nieodmienny), il/la quale, i/le quali
człowiek, z którym rozmawiałem l’uomo con cui/con il quale ho parlato
2. adj (w pytaniach) che, quale
która to godzina? che ore sono?
nie adv
(w połączeniu z czasownikiem) non
nie podoba mi się non mi piace
nie przyjdę non vengo
nie ma nikogo non c’è nessuno
(jako równoważnik zdania) no
dziękuję, nie grazie, no
nie, nie przyjdę no, non vengo
tak, czy nie? sì o no?
chyba nie penso di no
czemu nie? perché no?
absolutnie nie assolutamente no, per niente, niente affatto
(w pytaniu)nie?, czy nie? no?
to było ładne przyjęcie, czyż nie? è stata una bella festa, no?
ależ nie! (niente) affatto
tamten
1. adj quel, quello, quella
tamta książka i tamten długopis quel libro e quella penna
tamci ludzie quella gente
2. pron quello lì, quella lì
tamten mi się nie podoba quello lì non mi piace
to i tamto questo e quello
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich