znaczenie

Słownik polsko-angielski PWN

znaczenie n. (sens) meaning; (ważność) significance
znaczący przym. (gest, uśmiech) meaningful; (rola, pozycja) significant
znaczyć cz. to mark (karty, teren); (oznaczać) to mean; (mieć znaczenie) to matter
to znaczy … that is to say…

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz mając na uwadze jego praktyczne
znaczenie
, należy zapewnić, aby w przypadku programu transgranicznego PEACE z udziałem Irlandii Półn

...of promoting social inclusion and combating poverty and taking into account its practical
importance
, it is necessary to ensure that, in the case of the PEACE cross-border programme between
W ramach celu tematycznego dotyczącego promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz mając na uwadze jego praktyczne
znaczenie
, należy zapewnić, aby w przypadku programu transgranicznego PEACE z udziałem Irlandii Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, ukierunkowanych na pokój i pojednanie, EFRR przyczyniał się także do wspierania stabilności społecznej i gospodarczej w tych regionach, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz spójności między miejscowymi społecznościami.

Within the thematic objective of promoting social inclusion and combating poverty and taking into account its practical
importance
, it is necessary to ensure that, in the case of the PEACE cross-border programme between Northern Ireland and the border counties of Ireland in support of peace and reconciliation, the ERDF should also contribute to promoting social and economic stability in the regions concerned, in particular through actions to promote cohesion between communities.

...krajowych Ameryki Północnej i Północnej Europy nie są jedynymi cenami mającymi międzynarodowe
znaczenie
, należy zauważyć, że wspomniane rynki stali zostały wybrane w celu porównania cen, gdyż ob

...that the domestic North American and North European steel prices are not the only internationally
relevant
prices, it is noted that both steel markets were selected for a comparison of prices as...
Jeżeli chodzi o argument mówiący, że ceny stali na rynkach krajowych Ameryki Północnej i Północnej Europy nie są jedynymi cenami mającymi międzynarodowe
znaczenie
, należy zauważyć, że wspomniane rynki stali zostały wybrane w celu porównania cen, gdyż oba rynki charakteryzują się wysoką konsumpcją stali i stanowią rynki konkurencyjne ze znaczną liczbą aktywnych producentów.

As regards the argument that the domestic North American and North European steel prices are not the only internationally
relevant
prices, it is noted that both steel markets were selected for a comparison of prices as both markets have a high consumption of steel and are competitive markets with several active producers.

W sytuacji, gdy ma to istotne
znaczenie
, należy podać opis strategii badawczo-rozwojowej emitenta za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, wraz z podaniem kwot...

Where material, provide a description of the issuer’s research and development policies for each financial year for the period covered by the historical financial information, including the amount...
W sytuacji, gdy ma to istotne
znaczenie
, należy podać opis strategii badawczo-rozwojowej emitenta za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, wraz z podaniem kwot wydatkowanych na działania badawczo-rozwojowe sponsorowane przez emitenta.

Where material, provide a description of the issuer’s research and development policies for each financial year for the period covered by the historical financial information, including the amount spent on issuer-sponsored research and development activities.


Przydatne zwroty

(an) Boden gewinnen.
Zyskiwać na znaczeniu.
Eine untergeordnete/bedeutende Rolle spielen.
Odgrywać podrzędną/znaczącą rolę.
Słownik języka polskiego
Zobacz „znaczenie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich